Rådgivningsgruppen

Nr. 322- Referat fra 18. mai 2010

Referat fra 18. mai 2010
Tilstede: Erik Songstad, Tove Kjevik, John-Harald Wangen,
Renate Rød og Leif Kåre Fjelde
Ikke tilstede: Jacob Sverdrup
Møte-leder: Anne Marie Berg
Tilretteleggere: Lars-Ove Nordnes og Lars Ole Bolneset
Sted: ”Ramma” på Emma Hjorth
Tidspunkt: Kl. 10.00 til kl. 15.00
Besøk: Ingen
Vedlegg: Ingen
Faste punkter:
Referat fra andre møter og konferanser
Lars-Ove har vært på møte
om spørreundersøkelse i miljøarbeider-tjenesten, se sak 02/10.
Arbeids-gruppen skal ha møte 30. mai for å planlegge høsten.
I arbeids-gruppen sitter Cecilie, Leif Kåre og 6 miljø-arbeidere.
Leif Kåre har vært på konferanse på Gjøvik.
Det var 60 personer som hørte på min historie.
Avis-utklipp og andre nyheter
Anne Marie har med ferie-utklipp.
Nr.232527
Referat fra møte i RGB nr. 322
Side – 2
Beskjeder og informasjon
Anne Marie Berg skal begynne å jobbe på
Bærum arbeids-senter fra og med 31. mai
Haug skole har danse-galla i morgen
med tema Melodi Grand Prix.
Vi satser på å starte igjen etter sommeren 31. august,
men det er avhengig av gruppens økonomi.
Brev til gruppen
Regning fra Egoria for våre hjemmesider.
@ E-post
Møtereferat fra BKA, se brukerråd
Svar fra Lisbeth Hammer Krogh, se sak 01/10
Fra Lene Haugen om Tema-dag til høsten, se sak 04/10
Fra Steinar Wangen om det med sykelønn,
han ber oss om å ta dette opp med fellesforbundet.
Vi følger opp saken til høsten (sak 03/10).
Internett og hjemmeside
På hjemmesiden til SOR
Fant vi 10 råd til helse-arbeidere
som møter pasienter med utviklingshemning.
Erik prøver ut rådene sammen med sin fysioterapeut.
Referat fra møte i RGB nr. 322
Side – 3
Bruker-råd og samarbeids-partnere
Planlegge sommer-avslutningen for SAR.
Emma kafe er bestilt og i orden.
Vi starter opp med forberedelser fra kl. 11.30.
Lars Ole sørger for handling på mandagen
og setter varene på kafeen.
Tove blir med hvis hun har tid.
SAR-møtet
Anne Marie innleder om temaet ferie
og John-Harald om Tema-dag.
Jacob er møte-leder.
Referat fra andre brukerråd
BKA-rådet
Fått referat fra møte 6. mai
Der står det at lønnen ved BKA har økt fra kr. 21.- til kr 22.-
Brukerråd i boliger
Ingen referater.
Asker-gruppen
Ingen referat siden sist.
Sentralt brukerråd
Skal ha møte 25. mai
Funksjonshemmedes råd
Intet spesielt.
BBL
Ingen referat.
Referat fra møte i RGB nr. 322
Side – 4
SAKER
01/10 VERDENS-KONGRESS I BERLIN
Når det gjelder støtte fra politikerne,
har vi fått svar fra vara-ordføreren.
Hun skriver at hun har mottatt søknaden
og skal svare så fort som mulig.
Vi har sendt henne en ny e-post.
Hvordan går det med søknaden til NAKU?
Vi skriver en reportasje fra turen
og får et honorar som vi bruker til å dekke utgifter.
Hvis vi får kr. 20.000,
behøver vi ikke reduseres aktiviteten resten av året.
Nå er det i orden permisjon med lønn til alle som skal reise.
Vedtak: Vi har laget et program som vi skal følge.
Vi lager en egen mappe til hver
med all viktig informasjon om turen.
03/10 HANDLINGS-PROGRAM 2011-2014
I løpet av våren har vi snakket om flere aktuelle temaer
for handlings-programmet.
Under temaet arbeid har vi snakket om pensjons-alder,
syke-penger og lønn.
Under temaet bolig har vi snakket om bruker-råd i alle boliger.
Under temaet fritid har vi snakket om å lage en utredning
(en undersøkelse)
på nye måter å planlegge ferie-turer.
Kan vi i Bærum gjøre noe av det samme
som Grunden og ULF har gjort?
Vedtak: Vi ber våre kontakt-personer
gi oss en tilbake-melding på hvordan disse sakene
kan fremmes i handlings-programmet.
Referat fra møte i RGB nr. 322
Side – 5
04/10 TEMA-DAG TIL HØSTEN
Det har kommet opp 4 forslag til temaer
for en mulig tema-dag til høsten.
– Tvang og makt – selvbestemmelse
– Psykisk helse og sorg
– Helse, kosthold og trim
– Bruker-råd og Bruker-undersøkelser
En tema-dag kan vare i 4 timer
for eksempel fra kl. 12.00 til kl. 16.00.
Alle er sammen i starten og på slutten av dagen.
Vedtak: Vi har ikke hørt noe fra de andre brukerrådene.
Vi tar opp saken på SAR-møte.
Godkjenning av referat nummer 322
Referatet ble godkjent.
Saks-liste for neste møte
Delt ut på møtet.
EVENTUELT
Flere av oss stiller på årets Stolthets-parade 12. juni.
De som har lyst kan melde seg på grilling i Asker etter på.
Vi snakker mer om dette på neste møte.