Rådgivningsgruppen

Nr. 319- Referat fra 6. april 2010

319-06.04.2010

Referat fra 6. april 2010
Tilstede: Anne Marie Berg, Jacob Sverdrup, Tove Kjevik,
John-Harald Wangen, Renate Rød og Leif Kåre Fjelde
Ikke tilstede: Erik Songstad
Møte-leder: Renate Rød
Tilretteleggere: Lars-Ove Nordnes og Lars Ole Bolneset
Sted: ”Ramma” på Emma Hjorth
Tidspunkt: Kl. 10.00 til kl. 15.00
Besøk: Ingen
Vedlegg: Ingen
Faste punkter:
Referat fra andre møter og konferanser
Lars-Ove har vært på møte fredag 26. mars
i forbindelse med bruker-undersøkelsen i Bærum (sak 02/10).
Avis-utklipp og andre nyheter
Anne-Marie har med reise-brosjyrer.
Beskjeder og informasjon
Ingen beskjeder eller informasjon.
Brev til gruppen
Ingen brev.
Nr.231957
Referat fra møte i RGB nr. 319
Side – 2
@ E-post
Vi har fått e-post fra Gitlesen
som skriver at han gjerne kommer på besøk i dag.
Han må reise for å nå et møte i Oslo kl. 13.30.
Lisbeth Hammer Krog – Varaordfører/leder bistand og omsorg
ønsket oss riktig god påske.
Hun skriver også at det er bra at vi planlegger Berlin tur
og innspill til handlingsprogram.
Vi har sendt e-post til
– Jack med kopi til Kirsten og Bovild
om arbeidet med handlings-programmet (se sak 03/10)
– Vi har sendt en e-post til Statssekretær Henriette Westhrin
i Barne-, likestillings- og inkluderings-departementet
– Sendt e-post til Lene og Frøydis om tema-dag til høsten
Internett og hjemmeside
ULF har skrevet en presse-melding
om hvordan mange utviklingshemmede bor i Danmark.
Udviklingshæmmede: Burhøns og kvæg
NAKU
Informasjon om møte med Barne-, likestillingsog inkluderings-departementet
om informasjons- og utviklings-program
med fokus på utviklingshemmedes rettigheter.
Referat fra møte i RGB nr. 319
Side – 3
Bruker-råd og samarbeids-partnere
SAR-møtet
Referat fra andre brukerråd
BKA-rådet
Referat fra møte 25. mars 2010.
Brukerråd i boliger
Ingen referater siden sist
Asker-gruppen
Ingen referat siden sist.
Sentralt brukerråd
Ingen referat siden sist.
Funksjonshemmedes råd
Ingen referat siden sist.
BBL
Vi savner referat fra de to siste Stemme-Høringene.
Vi følger spesielt med på temaet ferie.
Referat fra møte i RGB nr. 319
Side – 4
SAKER
01/10 VERDENS-KONGRESS I BERLIN
John-Harald informerer sin jobb i morgen.
Vi sender en e-post til Løxa utvikling
og informerer om at Tove kanskje blir borte en uke
med permisjon med eller uten lønn.
Det er viktig å begrunne hvorfor en søker om permisjon med lønn.
Ridderne lurer på om RGB
kan hjelpe til med videosnutter til et e-læringsprogram.
Medlemmene stiller opp, men det må avtales tid.
Vedtak: Lage forslag til begrunnelse for søknad om permisjon med lønn.
Lars Ole kommer med forslag til hvem
som kan være med på hvilke video-opptak og når.
02/10 SPØRRE-UNDERSØKELSE
I MILJØ-ARBEIDERTJENESTEN
På møte i arbeids-gruppen for bruker-undersøkelsen
ble det bestemt at det skal settes ned en gruppe
med ansatte og brukere
som skal jobbe videre med undersøkelsen.
Det planlegges også en pilot-undersøkelse i Asker.
Vedtak: Vi venter på neste forslag fra arbeids-gruppen.
Referat fra møte i RGB nr. 319
Side – 5
03/10 HANDLINGS-PROGRAM 2011-2014
Vi har invitert våre kontakt-personer
til å komme og fortelle om arbeidet med Handlings-programmet.
Vi har bare fått sikkert svar fra området arbeid ved Jack.
Når det gjelder arbeidet med handlings-programmet
har SAR tatt opp følgende temaer
som kan være aktuelle for HP-arbeidet.
– Brukerråd i alle boliger
– Feriemuligheter og utgifter
Når det gjelder arbeid,
er RGB opptatt av at det er de samme rettighetene på arbeidsplassene
for mennesker med utviklingshemning.
Sykepenge-ordningen er forskjellig mellom BKA og Løxa.
Vi lurer også på om kommunen har en plan
for flere tilrettelagte arbeidsplasser i det ordinære arbeidsliv?
Vedtak: Vi fortsetter med saken på neste møte
i tidsrommet kl. 13.00 til kl. 14.30.
Godkjenning av referat nummer 319
Referatet ble godkjent.
Saks-liste for neste møte
Delt ut på møtet.
EVENTUELT
Besøk av Jens Petter Gitlesen – han kom ikke.