Rådgivningsgruppen

Nr. 316- Referat fra 23. februar 2010

Referat fra 23. februar 2010
Tilstede: Anne Marie Berg, Erik Songstad, Jacob Sverdrup, JohnHarald Wangen, Tove Kjevik,
Renate Røed og Leif Kåre Fjelde
Ikke tilstede: Tove Kjevik, Lars Ole Bolneset
Møte-leder: Anne Marie Berg
Tilretteleggere: Lars-Ove Nordnes
Sted: ”Ramma” på Emma Hjorth
Tidspunkt: Kl. 10.00 til kl. 15.00
Besøk: Frøydis Lindseth
Vedlegg: Ingen
Faste punkter:
Referat fra andre møter og konferanser
Ingen referater fra andre møter
Avis-utklipp og andre nyheter
Renate har med et hefte fra NFU.
Heftet forteller om hva NFU er.
Renate har også med et program fra UAU
Beskjeder og informasjon
Frøydis Lindseth spør om hun kan komme på besøk i dag
Hun vil høre hva gruppe tenker om Brukermedvirkning
i arbeidet med psykisk helse for utviklingshemmede.
Gruppa ønsker henne velkommen kl. 13.00
Nr.231657
Referat fra møte i RGB nr. 315
Side – 2
Brev til gruppen
Ingen brev
@ E-post
Vi har får være i Løkkåsveien på SAR-møtet 9. mars
Fra Lene Hauge. Hun sier hun kommer på SAR-møte 9. mars
Hun vil høre om spørsmålet om bruk av makt og tvang,
er aktuelt tema på en temakveld.
Fra Helene Holand med informasjon om verdenskongressen.
Det er blitt dyrere å melde seg på etter 15. februar.
Hun forteller også at brukerundersøkelsen vi var med på,
er et av temaene.
Fra Arnfinn i UAU, som sier vi får kr. 3000.-
for jobben med heftet ”Sunn og frisk”
Fra Bovild om at vi får et budsjett for 2010,
som tar hensyn til prisøking.
Kopi E-post fra Lars-Ove til Steinar Wangen.
Han har ringt og spurt om SAR-møtet 9 mars
Empo TV er interessert i å dekke saken
”Bruker spør bruker”.
Fra Susann Berentsen om referat fra Funksjonshemmedes råd
Se referat fra andre brukerråd.
Internett og hjemmeside
Vi har sett på NFU sin hjemmeside,
de skriver om verdenskongressen i Berlin
Hovedtema er det å snakke sin egen sak.
Referat fra møte i RGB nr. 315
Side – 3
Bruker-råd og samarbeids-partnere
SAR-møtet
Invitasjon til møtet 9. mars i Løkkeåsveien 2, er sendt ut
Kanskje kommer Empo TV
Referat fra andre brukerråd
BKA-rådet
Referat fra møte 4. februar.
De jobber med egen hjemmeside.
Brukerråd i boliger
Ingen referater siden sist
Asker-gruppen
Ingen referat siden sist.
Sentralt brukerråd
Ingen referater siden sist.
Funksjonshemmedes råd
Vi har sett på protokollen fra siste møte.
SAKER
05/09 FOREDRAG PÅ VERNEPLEIER-HØGSKOLEN
Vedtak: Utsatt inntil videre.
01/10 VERDENS-KONGRESS I BERLIN
Vi vet enda ikke hvor mye penger vi får fra EU-prosjektet
til deltagelse på Verdens-kongressen.
Vi har tjent kr. 3000.- på arbeidet med heftet ”Sunn og frisk”
Vi tjener også noe på vertskommune-konferanse
hvor vi forteller om RGB
Referat fra møte i RGB nr. 315
Side – 4
Prosjekt ”Undervisningshjemmetjeneste” har
”Utviklingshemmet spør utviklingshemmet”
som et av sine arbeidsområder.
Vi kan sjekke om de kan støtte oss.
Vi har sendt E-post til Ulf og Grunden om konferansen
Vedtak: Vi må søke permisjon med lønn
Vi sender E-post til prosjekt
”Undervisningshjemmetjeneste” og spør om støtte.
Godkjenning av referat nummer 316
Referatet ble godkjent.
Saks-liste for neste møte
Delt ut på møtet.
EVENTUELT
Besøk: Frøydis Lindseth som jobber med psykiske lidelser
hos mennesker med utviklingshemming.
Vi snakket om sorg og vi snakket om psykiske lidelser.
Hva kan vi gjøre hvis vi ser noen som sliter med angst,
depresjon eller annet?
Hvordan takle det når noen dør, eller når noen er lei seg,
når noe er vanskelig?
Forslag: Lage et tema-møte hel eller halv dag
om hvordan takle sorg eller psykiske vansker.
Frøydis kommer tilbake med forslag til program.
NB! Tidligst høst 2010
Lage invitasjon til kontakt-personer
for å snakke om Handlingsprogrammet.
Utsatt til neste møte.
Vi har invitert kontaktpersonene til møte 9. mars
om handlingsprogrammet