Rådgivningsgruppen

Nr. 303- Referat fra 28. april 2009

Referat fra 28. april 2009
Tilstede: John-Harald Wangen, Tove Kjevik, Leif Kåre Fjelde
Anne Marie Berg og Erik Songstad
Ikke tilstede: Jacob Sverdrup,
Møte-leder: Anne Marie Berg
Tilretteleggere: Lars-Ove Nordnes og Lars Ole Bolneset
Sted: ”Ramma” på Emma Hjorth
Tidspunkt: Kl. 10.00 til kl. 15.00
Besøk: Ingen
Vedlegg: 1/303 – Artikkel om EU-prosjekt fra NAKU
Faste punkter:
Referat fra andre møter og konferanser
Erik har vært på møte i økonomi-gruppa
i forbindelse med Stemme-høring mandag 20. april.
Lars Ole har vært på møte i program-gruppen
i forbindelse med Stemme-høring mandag 27. april.
Avis-utklipp og andre nyheter
Anne-Marie har sett på ”Åpen himmel” på søndag.
Koret ”Syng med oss” var med på guds-tjenesten.
Beskjeder og informasjon
I morgen skal det være BKA-fest på Skui grendehus.
13. mai er det neste møte i Arrangør-gruppen.
Kl. 17.00 til 19.30 i Asker.
Lands-turnering i håndball og fotball 4. til 6. september.
Nr.230357
Referat fra møte i RGB nr. 303
Side – 2
Brev til gruppen
Reise-regning fra Erik.
@ E-post
Vi har fått svar fra Britt-Evy.
Hun forteller at vi får bøkene i posten.
Olav Storli fra Pensjonist-partiet takker for rapporten.
Purret på søknad om støtte for 2009 og utbetaling av honorar.
Internett og hjemmeside
Grunden har deltatt på messe
med en egen utstilling om sin organisasjon.
Grunden inviterer til Kvinne-konferanse 5. til 7. juni.
Bruker-råd og samarbeids-partnere
Vi har fått referat fra BKA-rådsmøte 16. april
Fordelt oppgaver til BKA-festen
120 gjester er påmeldt.
Referat fra møte i RGB nr. 303
Side – 3
SAKER
03/08 STEMME-HØRING 2008
På Økonomi-møtet ble det bestemt
at Jorunn skal kontakte Budstikka
og invitere de til å komme på Arrangør-møte 13. mai.
Artikkelen som sto i Budstikka fra Inspirasjons-helgen
sier ikke noe om konferansen
og kan derfor ikke brukes når vi skal søke om spons.
På Program-gruppe-møte ble forslaget fra ULF diskutert.
Det blir derfor ikke noe eget opplegg
for tilretteleggerne på konferansen.
Vi kommer tilbake til hvilke oppgaver
tilretteleggerne kan utfordres i forhold til.
ULF er usikre på om de bør delta på konferansen,
fordi de mener at vi trenger å jobbe alene først
og få egne erfaringer.
Leif Kåre ønsker at ULF er tilstede
fordi de gir både inspirasjon og trygghet.
Forslag om at Arrangør-gruppe-møtene etter sommeren
er på Asker videregående skole.
Vi kan da teste ut programmet.
Forslag til datoer er 16. september og 21. oktober.
Kl. 17-20.30.
EU-prosjektet er ferdig 15. september
og Løxa skal på fjell-tur fra onsdag 16. september.
Vedtak: Vi fortsetter saken på neste møte.
Referat fra møte i RGB nr. 303
Side – 4
02/09 EU-PROSJEKT
Vi har sett på bildene fra turen.
Her jobber Anne-Marie
med intervju-skjemaet.
Vi har skrevet reise-regning fra turen.
Vedtak: Saken fortsetter på neste møte.
09/08 FOREDRAG FOR VERNEPLEIER-STUDENTER
Vedtak: Saken utsettes til neste møte.
03/09 HVA STÅR I VEDTAKET MITT?
Tove bruker ukeplan på Levrestien.
Vedtak: Tove tar med en plan på neste møte.
04/09 LETT-LESTE BØKER OM SORG
Vedtak: Følge opp saken på neste møte
Referat fra møte i RGB nr. 303
Side – 5
Godkjenning av referat nummer 303
Referatet ble godkjent.
Saks-liste for neste møte
Delt ut på møtet.
EVENTUELT
Stortings-valget 2009.
Vi ser på materialet fra NFU på neste møte
Referat fra møte i RGB nr. 303
Side – 6
Vedlegg 1/303
Brukere spør brukere. Et Eu-prosjekt: 25.04.
av Karl Elling Ellingsen
Det østerrikske firmaet Atempo (i en fart som passer alle) har siden 2001 arbeidet med å utvikle
et evalueringssystem av blant annet hjemmetjenester og boformer for personer med
utviklingshemning.
Evalueringssystemet er blitt til over en lengre periode, hvor man startet ut med å diskutere hva det var viktig å kunne
bestemme over selv, hva slags tjenester og service man ønsker osv. I en periode satt de med over 1000 spørsmål
som ble redusert til i underkant av 100 gjennom kategorisering. Firmaet har vel 75 ansatte hvorav 23 er personer med
utviklingshemning.
Atempo har fått midler for å gjennomføre et EU-prosjekt, hvor Norge, Tsjekkia, Tyskland og Østerrike deltar. I Norge er
det Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU) som er samarbeidspartneren. Norge representerer i denne
sammenhengen også de øvrige nordiske landene. Prosjektet heter Nueva og baserer seg på at personer med
utviklingshemning intervjuer personer med utviklingshemning om de tjenestene og de mulighetene som finnes med
hensyn til blant annet hjemmetjenester og boformer. Link til Nueva finner du her.
Fra den 22. til den 26. mars har et tjuetalls personer fra Tyskland, Østerrike, Tsjekkia og Norge møttes i Graz i
Østerrike for å gjøre seg kjent med systemet, med sikte på å gjennomføre et pilotprosjekt i 2009 der målet er å
intervjue utviklingshemmede i de respektive landene ut fra oversatte og tilpassede versjoner av undersøkelsen. NFU
har bedt medlemmer fra brukerrådsmiljøet i Norge om å delta i prosjektet. Fra BRG (Bærum Rådgivningsgruppe) stilte
Leif Kåre Fjelde, Erik Songstad og Anne Marie Berg. Cecilie Dahl representerte brukerråd fra botjenesten. I tillegg
deltok Lars Ove Nordnes stilte som tilrettelegger og ansatt i Bærum kommune, og Lars Ole Bolneset som tilrettelegger
og representant fra NFU. Han jobber til daglig i Ridderne.. NAKU var representert med Karl Elling Ellingsen som
observatør.
Vi vil følge prosjektet videre, og se hvilke erfaringene man får med intervjuene og evalueringen.
Filmklipp fra samlingen finner du her