Rådgivningsgruppen

Nr. 298- Referat fra 17. februar 2009

Referat fra 17. februar 2009
Tilstede: John-Harald Wangen, Anne Marie Berg, Jacob Sverdrup,
Leif Kåre Fjelde og Erik Songstad
Ikke tilstede: Tove Kjevik
Møte-leder: Anne Marie Berg
Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset og Lars-Ove Nordnes
Sted: ”Ramma” på Emma Hjorth
Tidspunkt: Kl. 10.00 til kl. 15.00
Besøk: Ingen
Vedlegg: Ingen
Faste punkter:
Referat fra andre møter og konferanser
Erik, John-Harald og Lars Ole har vært på møte i Arrangør-gruppa.
Referat tar vi under sak 03/08.
Års-møte i Bærum lokallag av NFU tirsdag 10. februar.
John-Harald og Lars-Ove var der.
De har valgt nytt styre og leder bestemmes på første styre-møte.
Før styre-møte var det tema-møte
om kommunens tilbud og tilrettelegging for selvbestemmelse.
Avis-utklipp og andre nyheter
Anne Marie hadde med brosjyre om ferie-steder.
Beskjeder og informasjon
Intet spesielt.
Nr.29857
Referat fra møte i RGB nr. 298
Side – 2
Brev til gruppen
Ingen brev.
@ E-post
Vi har ikke fått svar fra Vivil om aktiviteter til høsten.
Internett og hjemmeside
Grunden har vært gjester i et tv-program
og du kan se programmet på internett.
Bruker-råd og samarbeids-partnere
Neste møte med SAR er 31. mars 2008
kl. 13.00 til 15.00.
Vi kan være i Løkkeåsveien 2.
Referat fra andre brukerråd:
BKA-rådet
Vi har ikke fått noen referater fra andre grupper.
Asker-gruppen
Ikke fått noen referat siden sist.
Sentralt brukerråd
Ikke noe spesielt.
Funksjonshemmedes råd
Vi har sett på referatet fra 12. januar.
Ingen saker spesielt for oss.
Helse-meldingen
Se egen sak (01/09 HELSE-MELDINGEN)
Referat fra møte i RGB nr. 298
Side – 3
SAKER
03/08 STEMME-HØRING 2008
Sett igjennom referat fra møte i Arrangør-gruppen
onsdag 4. februar fra kl. 17.00 til kl. 19.30.
Innspill til IU-rommet, også fra tilretteleggerne.
Diskusjon om hva vi kan gjøre for at dårlige hjelpere
skal bli gode hjelpere.
Hva er kjenne-tegnet på en god hjelper.
Hjelper og den som skal motta hjelp
må kunne snakke sammen om hvordan hjelpen skal gis.
Stå på Sandvika storsenter for å samle inn penger.
Alle på møtet stiller opp for innsamling av penger
en eller to lørdager.
Samarbeids-avtale
Forslag om at vi kan lage video-innspill til IU-rommet.
Vi kan jobbe med Stemme-Høring
på hvert møte som fast punkt (1/2-1 time).
Vi må søke om ekstra penger til møte-virksomhet
og selve konferansen.
Vedtak: Vi fortsetter saken på neste møte.
09/08 FOREDRAG FOR VERNEPLEIER-STUDENTER
Ikke tid til å jobbe med saken på dette møtet.
Vedtak: Vi fortsetter saken på neste møte.
10/08 ÅRS-RAPPORT OG REGNSKAP
Vedtak: Utsatt til neste møte.
Tilretteleggerne forbereder papirene.
Referat fra møte i RGB nr. 298
Side – 4
01/09 HELSE-MELDINGEN
For å lage en invitasjon til tema-kvelden
snakket vi om noen viktige temaer.
Hva er viktig for god helse?
Helsesjekk og kontroll
Fastlege
Ernærings-rådgiver
Røntgen
Ha det OK med seg selv
Spise sundt og godt – grønnsaker og fisk
Trening
Hvem hjelper deg med det?
Familien
Fast-lege
Tannlege
Øye-lege og optiker
Øre- nese- og hals-lege
Fysioterapeut
Psykolog
Psykisk helse – støtte samtaler
Sykehus
Ernærings-rådgiver
Hva kan bli bedre?
Bør være kurs om kost-hold
Lett-lest om kost og helse
Tilbud om fysioterapi
Vedtak: Vi har laget en invitasjon
02/09 EU-PROSJEKT
Jacob og Tove kan ikke tenke seg å dra til Østerrike.
John-Harald er usikker.
Leif Kåre, Anne Marie og Erik kan tenke seg å dra.
Lars-Ove må avklare nærmere med Helene Holand
om hvem som kan få dra.
De skal ha et møte neste uke.
Vedtak: Hvem som kan reise blir avklart på neste møte.
Referat fra møte i RGB nr. 298
Side – 5
03/09 HVA STÅR I VEDTAKET MITT?
Bruker-medvirkning når vedtak fattes.
Hva kan vi få hjelp til?
Vi ønsker å invitere en fra tildelings-kontoret
til å komme og snakke om vedtak-arbeid.
Vedtak: Alle finner ut av hva som står i vedtakene sine
eller tar med en kopi.
Godkjenning av referat nummer 298
Referatet ble godkjent.
Saks-liste for neste møte
Delt ut på møtet.
EVENTUELT
Vi venter på svar fra SV om de kommer på besøk.
Stortings-valget 2009.
Skal vi gjøre noe i forhold til dette?