Rådgivningsgruppen

Nr. 285- Referat fra 3. juni 2008

Referat fra 3. juni 2008
Tilstede: Tove Kjevik, John-Harald Wangen, Erik Songstad,
og Leif Kåre Fjelde
Ikke tilstede: Jacob Sverdrup og Lars Ole Bolneset
Møte-leder: Tove Kjevik
Tilretteleggere: Lars-Ove Nordnes
Sted: ”Ramma” på Emma Hjorth
Tidspunkt: Kl. 9.30 til kl. 14.30
Besøk: Anne Marie Berg og Kirsten S. Natvig fra Ap kl. 13.00
Vedlegg: Se vedlegg 1/285 Sommeravslutning
Faste punkter:
Referat fra andre møter og konferanser
Se punktet brukerråd og samarbeids-partnere
Avis-utklipp og andre nyheter
Erik hadde med bladet ”Selvsagt”
Funksjonshemmede mot diskriminering nr. 1 2008
Her står det om dårlig tilrettelegging på flyplasser og mye mer.
Erik anbefaler bladet.
Beskjeder og informasjon
Stolthetsparaden 2008, Erik, Tove (Kanskje) og Lars-Ove
tar buss nr 151 fra Levreveien kl. 11.12
John Harald møter på Yongstorget
Nr.28557
Referat fra møte i RGB nr. 285
Side – 2
Brev til gruppen
Kontoutskrift fra Post Banken
@ E-post
Fra Lisbeth Hammer Krogh,
som takker for referat med god informasjon
Fra Jack Eklund som dessverre ikke kan komme på
sommeravslutningen.
Fra Kirsten S. Natvig fra Arbeiderpartiet.
som sier hun kommer på besøk senere i dag.
Nyhetsbrev fra NAKU, Nasjonalt kompetansemiljø
Referat fra BKA rådsmøte v/ Rune Heien
Internett og hjemmeside
På sidene til NFU- Norsk forbund for utviklingshemmede
står det at flertallet i Bømlo formanskap
foreslår å ikke yte tjenester til 5 utviklingshemmede,
som skal flytte i egen bolig.
RGB reagerer på dette lovbruddet
og synes politikerne på Bømlo skulle skamme seg.
NFU skriver også om at trygdene for mange vil øke mye.
Dette er flott.
NFU skriver også om et møte med NAV-arbeid. NAV støtter NFUs
arbeidskonferanse ”Arbeid for alle – eller bare for noen?”,
som skal avholdes høsten 2008.
John Harald undersøker til neste møte om dette kan være en
konferanse for medlemmer av SAR (samarbeidsrådet for brukerråd
innen hjem arbeid og fritid i Bærum).
Referat fra møte i RGB nr. 285
Side – 3
På Bærum Kommunes nettside står det en invitasjon til møte med
politikerne i forhold til budsjett-situasjonen i Bærum.
Brukermøtene avholdes på følgende datoer:
Sektorutvalg levekår:
3. juni klokken 17-19 i kommunestyresalen, rådhuset
Sektorutvalg bistand og omsorg:
5. juni klokken 18-19 på møterom M2/3 i kommunegården
Sektorutvalg barn og unge/i samarbeid med
Kommunalt Foreldreutvalg – Bærum:
10. juni klokken 18.30-20.30 på Vøyenenga skole
Bruker-råd og samarbeids-partnere
Møte i arbeidsgruppa for stemmehøring 2008, se sak 03/08
Høringsmøte med SAR og kommunen om Omsorgsmeldingen.
Se sak 08/07
RGBs og SAR sommer-avslutning 17. juni.
Vi har laget invitasjon til sommeravslutningen.
Se vedlegg 1/285
Vi har sagt fra på Emma Kafe at vi kommer,
det var greit.
Referat fra andre brukerråd
Vi har fått referat fra BKA-rådet 29. mai 2008
Viktige temaer her var:
• BKAs etikk seminar,
hvor BKA-rådet er invitert til å delta
sammen med arbeidslederne.
• Det var også besøk fra Fredrikstad,
de hadde tenkt å starte et kjeramikk verksted.
Referat fra møte i RGB nr. 285
Side – 4
SAKER
15/07 POLITIKER-STAFETTEN 2008
Kirsten S. Natvig for Arbeiderpartiets gruppe
Leif Kåre tok opp det med mat fra storkjøkken.
Basen i Gullhaugveien har tidligere laget mat i basen,
Han mener de da ikke får bestemme selv hva de skal spise.
Leif Kåre tar også opp det at personalet
ikke spiser sammen med brukerne.
Han mener det er lite sosialt.
Leif Kåre mener dette er institusjons preget.
Leif Kåre forteller også at de enda ikke har opprettet brukerråd i
Bærum Verks arbeidslag.
Noen ganger har de husmøter hvor saker tas opp.
Vedtak: Vi ber politikerne drøfte det med storkjøkken og
ønsket om at beboere og personale
spiser sammen og deler utgiftene.
Vi ber om at politikerne følger opp vedtak om brukerråd
på alle tjenestesteder.
03/08 STEMME-HØRING 2008
Vi hadde møte i arbeidsgruppa for stemmehøring 2008,
Møtet var 28 mai i Asker.
Vi ble enige om at RGB sender en åpen søknad,
Søknaden sendes til både politikere og administrasjon.
Vi ble enige om å søke om kr. 20 000.-
Vi har skrevet søknad
Vedtak: Lars-Ove sender søknaden med vedlegg til
Lisbeth Hammer Krogh,
Ragnhild Haneborg og Sven Erik Tholander.
Referat fra møte i RGB nr. 285
Side – 5
07/08 VIDEREGÅENDE SKOLER
Vedtak: Vi fortsetter saken på neste møte.
08/07 OMSORGS-MELDINGEN 2009-2015
Høringen var bra, men vi fikk for kort frist
og meldingen var ikke skrevet på lettlest.
Vedtak: Lars-Ove gir gruppas tilbakemelding til
Bjørn Rød og Gøran Svedsæther.
Godkjenning av referat nummer 285.
Referatet ble godkjent.
Saks-liste for neste møte
Delt ut på møte.
EVENTUELT
Sommeravslutningen, se vedlegg 1/285
Referat fra møte i RGB nr. 285
Side – 6
Sommer-avslutning for SAR
– samarbeidsrådet
Tirsdag 17. juni 2008
Festen blir på Emma kafe, fra kl. 12.00 til kl. 15.00.
Vi spiser grillmat og feirer sommeren.
Vi håper på pent vær, men kan også sitte innendørs.
Gi beskjedom du kommer på e-post til post@radgivningsguppen.no
eller på telefon til Lars Ole på 90 10 03 90
innen fredag 13. juni 2007.
Sommerhilsen fra RGB, BKA-rådet, REGA-rådet og brukerrådene i PLO
De som er invitert er våre
samarbeidspartnere,
politikere
og representanter for SAR.
Hvis noen vil si noe,
så setter vi pris på det.