Rådgivningsgruppen

Nr. 275- Referat fra 15. januar 2008

Referat fra 15. januar 2008
Tilstede: Tove Kjevik, John-Harald Wangen,
og Leif Kåre Fjelde
Ikke tilstede: Jacob Sverdrup
Møte-leder: Tove Kjevik
Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset og Lars-Ove Nordnes
Sted: ”Ramma” på Emma Hjorth
Tidspunkt: Kl. 9.30 til kl. 14.30
Besøk: Erik Songstad
Vedlegg: Ingen vedlegg
Faste punkter:
Referat fra andre møter og konferanser
Ingen møter siden sist.
Avis-utklipp og andre nyheter
Utklipp fra Dagbladet 7. januar 2008
hvor det står at stadig færre ønsker å føde barn med Dows-syndrom.
Mange vi kjenner har Downs-syndrom
og de er både venner og kollegaer.
Beskjeder og informasjon
Lese-gruppen starter lørdag 19. januar.
Lars-Ove blir borte mellom 11.45 og 13.15 i dag.
Nr.25775
Referat fra møte i RGB nr. 274
Side – 2
Brev til gruppen
Brev fra Britt-Evy Westergård fra UAU
som sender oss heftet ”Gammel og glad”.
Hun inviterer oss til om å lese igjennom
og si hva vi mener om bilder og tekst.
@ E-post
Vi har fått flere e-poster med ønske om god jul og godt nyttår
Internett og hjemmeside
I SOR – Rapport nr. 6 2007 står det en artikkel om oss.
Det står også om ”Vepsabol” i Time Kommune
Bruker-råd og samarbeids-partnere
Neste møte i SAR er 12. februar
Vi har invitert Gerd Andersen til et av våre neste møter.
Nytt funksjonshemmedes råd er foreslått
og blir valgt av kommunestyret i slutten av januar.
Asker-gruppen starter snart opp.
De jobber med å få til et heldags-møte hver tredje uke.
De har lovet å informere oss om hva som skjer.
Cecilie Guddal og Bjørn Ivar Forberg er to av 4 medlemmer i
et nytt brukerråd i Time Kommune. De kaller seg
«Vepsabolet». De lover å «stikke litt» både i politikere og
andre som har innflytelse og makt når det gjelder tilbud til
utviklingshemmede. De møtes en gang i måneden.
Referat fra møte i RGB nr. 274
Side – 3
SAKER
09/07 SAMARBEID MED BBL
Referatet er ikke kommet.
Vedtak: Vi jobber videre med saken når referatet kommer.
08/07 MELDING OM TILBUD TIL MENNESKER MED
UTVIKLINGSHHEMNING I BÆRUM KOMMUNE
Mandatet er endret til ”Pleie og omsorgsmelding 2008 – 2015”.
Målet med meldingen er å ha et felles grunnlag
for å kunne tenke og planlegge lenger frem i tid.
Meldingen skal også si noe om
fremtidige behov for pleie- og omsorgstjenester
til personer under 67 år.
Det skal opprettes arbeids-grupper.
En av disse gruppene skal jobbe i forhold til
mennesker med utviklingshemning.
Roger Jensen er leder for denne gruppen.
Arbeidet skal være ferdig innen utgangen av april 2008.
Hvordan skal de sakene vi er opptatt av ivaretas i meldingen.
Får vi mulighet til å si hva vi mener om det som står der?
Vedtak: Lars-Ove sjekker ut mulighetene for medvirke til meldingen.
14/07 ÅRS RAPPORT 2007
Vi fortsatte å skrive på rapporten for 2007.
Vedtak: Gjør rapporten ferdig på neste møte.
Referat fra møte i RGB nr. 274
Side – 4
15/07 POLITIKER-STAFETTEN 2008
Vi har sendt ut en invitasjon på e-post.
Vedtak: Avventer svar.
01/08 REGION-KONFERANSE 2008
Vi kan tenke oss å delta og bidra på konferansen.
Vedtak: Vi har invitert Gerd Andersen til et møte.
02/08 Hefte – ”Gammel og GLAD”
Vi har fått et hefte fra UAU – Utviklingshemning og aldring.
Vedtak: Vi ser igjennom heftet til neste møte.
Tas opp på neste møte.
Godkjenning av referat nummer 275.
Referatet ble godkjent.
Saks-liste for neste møte
Utdelt på møtet.
EVENTUELT
Opptak av nye medlemmer
Erik ønsker å bli medlem hos oss og vi ønsker han velkommen.
Besøk
Arild ønsker å komme på besøk.
Vi inviterer han på møtet vårt 29. januar.