Rådgivningsgruppen

Nr. 262- Referat fra 24. april 2007

Referat fra 24. april 2007
Tilstede: Tove Kjevik, John-Harald Wangen, Martin Sletten Eriksen,
Leif Kåre Fjelde og Jacob Sverdrup
Ikke tilstede:
Møte-leder: Jacob Sverdrup
Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset og Lars-Ove Nordnes
Sted: ”Ramma” på Emma Hjorth
Tidspunkt: Kl. 10.00 til kl. 15.00
Besøk: SAR og Anne Austveg
Vedlegg: Ingen
Faste punkter:
Referat fra andre møter
John-Harald var på årsmøte 14. april i Akershus fylkeslag av NFU.
John-Harald fortalte om Bærum konferansen 2006.
Avis-utklipp og andre nyheter
Tove har med utklipp fra Bæringen nr. 5 – 2007.
Der står det om Emma museum og Haug skole.
Beskjeder og informasjon
Tove har vært på Stortinget med Løxa 17. april.
De ble guidet rundt og fikk se mange rom og bilder.
Brev til gruppen
Vi har fått kopi av ULFs vedtekter.
Vi kopierer opp et eksemplar til hver.
Leses til neste gang.
Nr.25672
Referat fra møte i RGB nr. 262
Side – 2
@ E-post
Svar fra Heidi Hjelle i Molde.
Hun sender oss kurs-mappe og DVD-film.
Hilsning fra Geir Aasgaard
som synes vi jobber med mange interessante saker.
Internett og hjemmeside
Vi har ikke sjekket hjemmesider i dag.
Bruker-råd og samarbeids-partnere
Det blir møte i SAR i dag fra kl. 13.00 til 15.00.
Fra fredagsstyret kommer Kai Thoresen (?).
Fra Skytterdalen kommer Cecile og Marianne L.
Fra Jernbaneveien kommer Gro-Anita, Vibeke, Anne Marie,
Lise, Arvid og 2 vernepleier studenter.
Fra REGA-rådet kommer Anne Dorin og Ellen.
Fra BKA-rådet kommer Erik, Alf og Rune.
Fra Bærum kommune kommer Anne Austveg.
Anne A skal fortelle oss om en melding som skal sendes politikere.
Meldingen skal fortelle om hvilke tjenester kommunen gir
til mennesker med utviklingshemning.
Forslag til program:
Hva jobber de forskjellige brukerrådene med for tiden?
(ca. 5 minutter til hver gruppe).
Brukerrådet i Jernbaneveien
6 medlemmer, 1 tilrettelegger og tjenesteleder.
Startet med brukerråd høsten 2006
og har bare hatt et møte så langt.
Neste møte skal være 2. mai
og de har tenkt å ha 3-4 møter i året.
De har planlagt og gjennomført julebord.
De planlegger 14-års jubileum siden innflytting.
Referat fra møte i RGB nr. 262
Side – 3
Brukerrådet i Skytterdalen
Startet i februar 2006.
5 medlemmer, 2 tilretteleggere og tjenesteleder.
Planlegger sommerferie-turer til Stockholm i Sverige
og Ålborg i Danmark.
Vi har også jobbet med å planlegge sommer-aktiviteter.
Ansvaret for disse aktivitetene fordeles mellom boligene.
REGA-rådet
7 medlemmer og 1 tilrettelegger.
Danse-fest høsten 2006.
Karneval i mars med mange deltakere.
Faste opplegg som julegran-tenning, Bistro og 17-mai.
Sokke/tøffel-fest til 8. oktober på Frisk-huset.
Bistro for seniorer 9. mai.
Vanlig Bistro med grilling 12. juni.
Sentralt brukerråd
Representanter fra NFU, LUPE og overformynderiet.
PLO-leder Sven Erik Tholander, Anne Austveg og Lars-Ove Nordnes.
Det er to saker hvor det er ulike syn.
– Representantene fra NFU og LUPE
mener at foreldrene bør sitte
– Forskjell på det å være hjelpe-verge og det å være foreldre.
RGB
Vi har arrangert temakveld i samarbeid med fredags-styret.
Vi så på filmen ”It`s hard to be an rock and roller”.
Etter filmen snakket vi om drømmene våre.
På nordisk konferanse skal vi lede et opplegg
hvor vi viser film
og har en diskusjon etter på.
Vi jobber med å lage vedtekter for RGB.
Vi ser på forskjellige forslag som andre har laget.
Vedtekter er regler for hvordan man skal jobbe
og hvordan man skal drive et råd.
Vi besøkte Grunden i Gøteborg i februar
og var med på en konferanse med deltagere fra flere land.
Referat fra møte i RGB nr. 262
Side – 4
BKA-rådet
Jobber med å lage arbeids-regler/avtale for ansatte.
Alle som jobber må skrive under på disse.
Viktig at alle forstår hva avtalen betyr.
Planlegging av sommer-fest
Festen blir 19. juni på Emma kafe.
Pause 10 minutter
Melding v/Anne Austveg.
Først fortalte Anne om en brosjyre om ”Ny bolig”.
Det er forslag om
at det skal lages en brosjyre om det å bli myndig (18 år).
Faktarapport som forteller hvilke tjenester
innenfor pleie- og omsorg
som Bærum kommune gir til sine innbyggere med utviklingshemning.
Når politikerne har lest faktarapporten,
skal det skrive en melding
som sier noe om hvilke tjenester kommunen skal gi fremover.
I slutten av november 2007 skal meldingen være ferdig.
Før sommeren 2008 skal politikerne si noe om
hva som skal gjøres.
Har noen forslag til hvilket bilde som kan være på forsiden?
Kan ringe, sende e-post eller brev til Anne med forslag.
Forslagene må komme før 17. mai.
Anne leste et dikt som forfatter Pål har skrevet.
Det skal være et eget kapittel
om brukermedvirkning og selvbestemmelse.
Har dere ideer om hva som skal stå om dette?
Martin mener at brukerne er med å bestemme mye
når det gjelder brukermedvirkning.
At brukeren bestemmer alt om seg selv
når det gjelder selvbestemmelse (Anne, Gro Anita, Cecilie
og Alf er enige).
Referat fra møte i RGB nr. 262
Side – 5
Ellen tenker på det å delta og gjøre ting sammen.
De som ikke er i stand til å bestemme selv,
må få nødvendig hjelp til å få sine ønsker ivaretatt.
Gro-Anita vil bestemme alt selv,
men også få hjelp til en del ting (Tove, Lise, John-Harald, Cecilie
og Erik er enig).
Leif Kåre lurer på om alle får muligheten til å bestemme selv?
Jacob mener man ikke kan tvinge folk
til å gjøre ting de ikke har lyst til å gjøre.
Hva skal stå om RGB?
Tas på neste møte i RGB.
Hva skal stå om SAR?
Hva som er med i SAR.
Hva vi driver med, samarbeider – mange små grupper som jobber
sammen med en stemme,
sommer-avslutning,
jule-avslutning,
Bærum konferansen,
sammen er vi sterke, vi drar lasset sammen,
kontakte hverandre når vi trenger,
lære av hverandre, lære av andre utenfor kommunen,
bli bedre kjent med hverandre,
vi har kommet langt i forhold til andre kommuner,
hjelpe andre grupper til å starte opp,