Rådgivningsgruppen

Nr. 257- Referat fra 13. februar 2007

Referat fra 13. februar 2007
Tilstede: Tove Kjevik, Martin Sletten Eriksen,
John-Harald Wangen og Leif Kåre Fjelde
Ikke tilstede: Jacob Sverdrup
Møte-leder: John-Harald Wangen
Tilretteleggere: Lars-Ove Nordnes og Lars Ole Bolneset
Sted: ”Ramma” på Emma Hjorth
Tidspunkt: Kl. 09.00 til kl. 15.30
Besøk: Hege Rysstad og Cecilie Dahl brukerrepresentant
Vedlegg: Ingen vet ikke ennå
Faste punkter:
Referat fra andre møter
John-Harald og Lars Ole har vært på årsmøte i NFU lokallag.
Mandag 12. februar 2007.
Anne Framholt er kommet med på listen
over de som får referat fra oss.
Lars-Ove har vært på møte i sentralt bruker-råd 6. februar 2007.
To personer fra LUPE var med for første gang.
På møtet ble det snakket om
brukerrådene på de enkelte tjenestestedene.
Vi venter på referatet fra møtet.
Lars-Ove har vært på møte om regional konferanse 2007.
På møtet var Tholander og Skjerve fra Bærum kommune
og Mjaaseth og Allum fra SOR.
SOR skal arrangere en konferanse på Østlandet.
Bærum kommune er bedt om tilrettelegge for konferansen.
Nr.257
Side – 2
Avis-utklipp og andre nyheter
Tove har med avisutklipp fra Budstikka 1. februar
hvor det står om Berit Ommedal og mottagelsen på rådhuset.
Beskjeder og informasjon
Jacob kommer på neste møte.
På neste møte kommer våre kontakt-personer.
Da skal vi ta opp årsrapport og regnskap for 2006
og budsjett for 2007.
På lørdag 17. februar starter lesegruppen på Bekkestua bibliotek.
Årsmøte 14. april i Akershus fylkeslag av NFU.
Beskjed fra Iren Westrum i Asker
om at de tar kontakt for å finne en ny dag å komme på besøk til oss.
De ønsker å lære mer om hva vi gjør,
Slik at de kan starte en egen rådgivningsgruppe i Asker (sak 05/07).
Hege Shinnes ønsker å komme på besøk til oss.
Vi kommer tilbake til dette når de andre besøkene er gjennomført.
Tove følger opp saken.
Brev til gruppen
Konto-utskrift fra banken.
Brev fra Grunden i Sverige om konferansen. (Se sak 02/07).
Side – 3
@ E-post
E-post fra Flekkefjord som ønsker kopi av brosjyren ”Ny bolig”.
Vi videre-sendte e-posten til UAU som følger opp saken.
Hilsen og takk fra Møre- og Romsdal som var på besøk hos oss
på siste møte.
Kopi av E-post til NILK i forbindelse med Tema-kveld (se sak 04/07).
Internett og hjemmeside
Vi fant adressen til Anne Framholt på NFUs hjemmesider.
Bruker-råd og samarbeids-partnere
Skrive fra besøket med Hege og Cecilie.
Spørsmål:
Vi ber de fortelle om hvordan de jobber med brukerråd?
Hvem som sitter i rådet?
Cecilie forteller at det er 8 personer som sitter i brukerrådet.
Det er to fra personalet og tjenesteleder.
Alle er valgt.
Vi har snakket litt om hvordan vi vil ha møtene.
Vi har 4 møter i året.
Neste møte er i uke 9 eller 10.
Vi samlet alle beboerne og snakket om
hva er brukerråd og hva kan vi bruke det til?
To uker senere var det hemmelig valg fra hvert ”hus”.
De ”husene” hvor det bor flest stilte med to personer.
Vi tar opp saker som turer til utlandet og julebord.
På julebordet bestemte vi at natte-vaktene
Leif Kåre spurte Cecilie om hun opplever at hun bestemmee selv.
Cecilie svarte at det gjør hun, men får noen råd.
Side – 4
Brukerrådet har tatt opp en sak
om at de ønsker en aktivitet i måneden.
Ansvaret for dette har gått på rundgang,
men har ikke fungert helt slik vi hadde tenkt.
Det er ønske om et seminar om vennskap.
Vi ønsker seminar,
fordi det har vi hatt før og det likte vi godt.
John-Harald foreslår at vi kan samarbeide om dette.
RGB sender en invitasjon til Brukerråd i arbeidslag Gjettum.
Vi kan sende invitasjonen til Hege.
Side – 5
SAKER
04/07 TEMA-KVELD VÅREN 2007
Lars-Ove har sendt e-post til Kirsten og Kai i NILK.
Spørsmålet var om vi kan samarbeide om tema-kvelder.
Vi har fått positivt svar, men de ønsker noe mer tid.
De har laget et program for våren 2007.
Se også sak 06/07.
Vedtak: Lars-Ove avtaler et møte.
Martin blir med på møtet.
08/06 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2006
Vi har hat økte utgifter til husleie
og til dekning av tapt arbeids-fortjenenste.
Dette utgjør ca. 15 000.-
Vi søker derfor om en økning i gruppens budsjett for 2007.
Fra kr. 35 000 i 2006 til kr. 50 000 i 2007.
Tilrettleggerne har ikke hatt økning i honoraret siden 2004.
Det søkes derfor om en økning på kr. 16 000,
som tilsvarer honorar på kr. 320.- pr. time
og en økning i antall timer på 20,
for å dekke opp for heldags-møter.
Vedtak: Tas opp med kontakt-personene på neste møte.
03/07 KONFERANSE MED GRUNDEN
Leif Kåre har søkt om permisjon og fått dette.
Vi sover på Grunden for å spare penger.
Vedtak: Britt-Evy fra UAU blir med som tilrettelegger.
Lars Ole skal filme og ta bilder.
Side – 6
06/07 NORDISK KONFERANSE OM ALDRING
HOS MENNESKER MED UTVIKLINGSHEMNING
Vi er spurt om å hjelpe UAU med å lage
nordisk konferanse 29. og 30. mai 2007.
På Holmenkollen Park Hotell Rica.
Oppgavene vi er spurt om er:
• Tilrettelegge konferansen for deltagere med
utviklingshemming
• Velge ut filmer til konferanse-kino
• lage et opplegg for å samtale om filmene.
Tove, Martin og John Harald vil være med på konferansen
Leif Kåre skal tenke mer på det.
Vi spørr Jacob når han blir frisk.
Lars Ole og Lars-Ove blir med som tilretteleggere.
13. mars er siste frist for å bestemme seg for deltagelse.
Lars Ole foreslår at vi bruker møtetid til å se på aktuelle filmer
Vedtak: Vi påtar oss oppgaven.
Vi setter av møtetid til å se på film og diskutere filmene.
Godkjenning av referat nummer 257.
Referatet ble godkjent.
Saks-liste for neste møte
Saksliste delt ut på møte.
EVENTUELT
Kalendere fra Grunden ble delt ut