Rådgivningsgruppen

Nr. 256- Referat fra 30. januar 2007

Referat fra 30. januar 2007
Tilstede: Tove Kjevik, Martin Sletten Eriksen,
John-Harald Wangen og Leif Kåre Fjelde
Ikke tilstede: Jacob Sverdrup
Møte-leder: Martin Sletten Eriksen
Tilretteleggere: Lars-Ove Nordnes og Lars Ole Bolneset
Sted: ”Ramma” på Emma Hjorth
Tidspunkt: Kl. 09.00 til kl. 13.30
Besøk: Fra Møre- og Romsdal, 5 personer.
Kl. 11.30 til 13.30.
Vedlegg: Ingen
Faste punkter:
Referat fra andre møter
Ingen referat fra andre møter.
Avis-utklipp og andre nyheter
Ingen avis-utklipp.
Beskjeder og informasjon
Jacob kommer på neste møte.
Leif Kåre og Lars-Ove er invitert til Tromsø
for å delta på SORs nettverk-samling i region Nord.
Datoene er mandag 26. og 27. mars.
Film-opptaket av Leif Kåres innlegg på konferansen ”Se og bli sett”
ble vist for arbeids-lederne på Convis.
De ga god tilbakemelding på det de så.
Nr.256
Side – 2
Brev til gruppen
Ingen brev i postkassen.
@ E-post
Fra Iren Westrum Lien i Asker kommune.
Hun jobber som rådgiver i boliger for utviklingshemmede.
Se ny sak 05/07.
Internett og hjemmeside
Sjekket den nye e-postadressen til Vidar Hågensen.
Vi var også innom Samordningsrådet.
Bruker-råd og samarbeids-partnere
Tjenesteleder Hege Rysstad kommer på neste møte
sammen med en bruker-representant fra brukerrådet kl. 13.00.
Kontakt-personer i kommunen
Sven Erik Tholander, Jack Eklund og Kirsten Hognestad Haugen
inviteres til møtet 27. februar.
Da skal vi se på rapport og regnskap for 2006
og planer for 2007.
Lars-Ove sender beskjed på e-post.
Side – 3
SAKER
08/06 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2006
Vi fortsatte arbeidet med å gjennomgå årsrapporten.
Vi så spesielt på punktene
fra samarbeids-avtalen med kommunen.
Vi ble ferdig med punkt 1 og 2.
Det ble gjort noen små forandringer.
Vedtak: Vi fortsetter med gjennomgang av rapporten
og renskapet på neste møte.
03/07 KONFERANSE MED GRUNDEN
Det er en stor begivenhet når utviklingshemmede selv
inviterer andre utviklingshemmede til sammenkomst.
Landene som blir representert er
Norge, Nederland, Skottland, England og Danmark.
I tillegg til RGB kommer det også tre representanter
fra Brobyggerligaen i Norge.
Vedtak: Leif Kåre og Lars Ole drar til Grunden.
04/07 TEMA-KVELD VÅREN 2007
Et forslag til film er ”Par i hjerter”.
Den tar opp temaet når man er uenige.
Filmen varer over en time
og må derfor kuttes ned.
Vedtak: Lars-Ove sjekker med Tormod i SOR.
Tar også kontakt med Kirsten og Kai
for å høre om mandags-klubben ønsker å samarbeide.
Side – 4
05/07 RÅDGIVNINGSGRUPPE I ASKER
Vi har fått spørsmål om vi kan komme på et møte
med FOKUS –
en gruppe med fagkonsulenter og mellomledere
i boliger for mennesker med utviklingshemming i Asker.
De ønsker å høre om vårt arbeid,
fordi de kanskje skal starte en lignende gruppe i Asker.
Vedtak: Vi vil gjerne hjelpe Asker med å lage rådgivningsgruppe.
Vi inviterer de til å komme som gjester på neste møte.
Fra kl. 09.00 til 11.00 og/eller fra kl. 13.00 til 15.00.
Kort om gjestene fra Møre- og Romsdal
Vi snakket ferdig om Tema-kvelden.
Så presenterte vi oss for hverandre.
Vi fortsatte med å se på samarbeidsavtalen.
Gjestene kom med spørsmål.
Møtet ble avsluttet med at vi fikk et fint glassfat
som takk for at vi tok i mot besøk.
Godkjenning av referat nummer 256.
Referatet ble godkjent.
Saks-liste for neste møte
Saksliste blir sendt ut før neste møte.
EVENTUELT
Vi dro ned til Sandvika for å delta i feiringen
at Berit Ommedal går av med pensjon fra Vivil.
Kalendere fra Grunden
Skal vi gi en kalender til noen av våre samarbeidspartnere?
Vi vil gi en til hver av våre kontaktpersoner.
Vi gir en til hver av oss i gruppen også.