Rådgivningsgruppen

Nr. 254- Referat fra 5. desember 2006

Referat fra 5. desember 2006
Tilstede: Tove Kjevik, Martin Sletten Eriksen
og Leif Kåre Fjelde
Ikke tilstede: John-Harald Wangen i Belgia
Møte-leder: Jacob Sverdrup
Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset og Lars-Ove Nordnes
Sted: ”Ramma” på Emma Hjorth
Tidspunkt: Kl. 09.00 til kl. 14.00
Besøk: Jacob Sverdrup
Vedlegg: Ingen
Faste punkter:
Referat fra andre møter
Lars-Ove har vært på møte med SOR.
SOR ønsker at Bærum kommune har ansvaret for konferansen
som skal være på Østlandet.
Vi har fått referat fra møte i Funksjonshemmedes råd 7. november.
En av sakene handler om oss.
Sak 38/06 Løkkeåsveien 2 – brukermedvirkning.
Det er gjennomført en bruker-undersøkelse på tilbudet
som er på mandager og fredager.
Funksjonshemmedes råd ber om at Bærum kommune
også tar opp saken med RGB.
Vi inviterer kontakt-personen for fritid
som er Kirsten Hognestad Haugen
til et av våre første møter i 2007.
Vi foreslår tirsdag 30. januar 2007.
Vi har sendt en e-post til Kirsten.
Nr.254
Side – 2
Avis-utklipp og andre nyheter
Ingen avis-utklipp.
Beskjeder og informasjon
Dette blir årets siste møte.
Vi starter opp igjen 16. januar 2007.
Tove er møte-leder.
Neste møte i Biblioteks-gruppen er 16. desember.
Temaet er en jule-fortelling.
Vi inviterer vår kontakt-person for Hjem på møtet 16. januar 2007.
På møtet tar vi opp følgende saker:
– Rapport for 2006
– Regnskap for 2006
– Budsjett for 2007
– Handlingsplan for 2008
– Kontakt med sentralt bruker-råd for pleie- omsorg og aktivitet
Vi sender en e-post til Sven Erik og inviterer han til møtet.
Vi tok opp spørsmålet om Jacob skal få fast plass i RGB.
Enstemmig JA til dette spørsmålet.
Jacob ønsker å ta i mot plassen.
Brev til gruppen
RGB har fått støtten på kr. 35.000.- fra PLO
for drift i 2006 inn på konto.
Side – 3
@E-post
E-post fra Anne Austveg som forteller om Treffsted 40+.
Det skal være et sted for de som ikke har arbeid
eller tilbud på aktivitets-sentrene.
Hun lurer på om vi har noen tanker om dette.
Vi mener det er viktig å spørre de som skal bruke tilbudet.
Vi lurer på om ikke transport kan dekkes
på samme måte som for andre som bruker senior-sentrene.
Viktig at bruker-medvirkning og selvbestemmelse blir ivaretatt.
Invitasjon fra Grunden om International konferanse
23. til 25. februar 2007 i Gøteborg.
De inviterer deltagere fra Danmark, Norge, Nederland, England
og Skottland.
Temaet er hvordan bygge opp et samarbeid.
Svarfrist er 5. februar 2007.
Skal noen fra RGB reise?
Vet vi om andre i Norge som kan tenke seg å reise?
Lars Ole sjekker med Grunden
om hvem andre vi kan sende invitasjonen til.
Internett og hjemmeside
Vi har sett på bildene fra Bærum-konferansen 2006
som ligger på www.selvbestemmelse.no
Vi fant ut at vinter-ferien er i uke 8 2007.
Bruker-råd og samarbeids-partnere
Vi møter SAR senere i dag fra kl. 14.00.
Vi spiser jule-mat sammen med de fra kl. 15.00.
Vi ber Anne Austveg om å sende oss referat fra
sentralt bruker-råd for pleie- omsorg og aktivitet.
Side – 4
SAKER
02/06 BÆRUM-KONFERANSEN 2006
Tas sammen med SAR.
Vedtak: Se eget referat fra dette møtet.
06/06 FOREDRAG OM RGB
Martin og John-Harald drar sammen med Lars Ole
til Høgskolen på tirsdag 12. desember.
Foredraget starter kl. 09.00 og er ferdig kl. 12.00.
Vedtak: Martin står ved Løkketangen kl. 07.30.
John-Harald står på Lysaker kl. 07.45.
08/06 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2006
Vi startet med å se på rapporten,
men ble ikke ferdig.
Vedtak: Fortsetter saken på neste møte.
Godkjenning av referat nummer 254.
Referatet ble godkjent.
Saks-liste for neste møte
Saksliste er skrevet og delt ut.
EVENTUELT
Rette opp listen over møte-leders oppgaver.
– Ta ut godkjenning av referat som punkt
Møte-plan for våren 2007.
Første møte starter 16. januar 2007.
Tove har fått spørsmål fra Hege Rysstad om å komme på besøk.
Vi vet ikke når eller hvorfor hun vil komme.