Rådgivningsgruppen

Nr. 241- Referat fra 14. mars 2006

Referat fra 14. mars 2006
Tilstede: Tove Kjevik, Rita Engen, Leif Kåre Fjelde
og John-Harald Wangen
Ikke tilstede: Hanne Borthen,
Møte-leder: Leif Kåre Fjelde
Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset og Lars-Ove Nordnes
Sted: ”Ramma” på Emma Hjorth
Tidspunkt: Kl. 09.00 til kl. 15.30
Besøk: Ingen
Vedlegg: Ingen
Faste punkter:
Referat fra andre møter
Tove og Leif Kåre har vært på årsmøte i Vivil.
Leif Kåre har sagt nei til gjenvalg som vara etter 7 år.
Ingen aktive medlemmer ble valgt inn i styret.
Lars-Ove har vært på møte i SOR-nettverket
for selvbestemmelse.
Regionale-koordinatorer
og tema-ledere fra hele landet ble samlet.
Det skal lages en konferanse i hver helse-region.
Konferansen blir i 2007.
Avis-utklipp og andre nyheter
Tove hadde med avis-utklipp fra Budstikka
3. mars og 6. mars 2006.
Ut-klippene handler om REGA-rådet
og medalje-dryss på vinter-Vivil.
Side – 2
Beskjeder og informasjon
Intet spesielt.
Brev til gruppen
Brev fra overformynderiet
om innvilget støtte på kr. 10 000.-
til studie-tur i forbindelse med Lokal konferanse 2006.
HURRA.
Konto-utskrift fra postbanken.
Vi har nå konto i postbanken fordi nettbanken der er bedre.
@E-post
E-post fra Anne Austveg om besøk for å snakke om brosjyren.
Det passer at hun kommer på møtet tirsdag 18.april 2006.
Internett og hjemmeside
Hurra, vi har fått tilgang til Internett.
Sjekket med buss-tider med www.trafikanten.no.
Bruker-råd og samarbeids-partnere
SOR-nettverk
Det kommer besøk fra andre kommuner
i forbindelse med SORs arbeid med bruker-råd.
De kan kanskje tenke seg å møte
de som er på tema-helgen i april..
Andre grupper
Vi sender en påminnelse om invitasjonen til vårt neste møte
til de som besøkte oss på forrige møte.
Side – 3
SAKER
06/05 NYTT MØTE-ROM?
Det meste på listen vi laget sist,
er blitt ordnet.
Nå er det bare data-tekniske ting igjen.
Viktig med ofte pauser.
Vi kan sitte å jobbe med en sak
i mellom 30 minutter og 45 minutter.
Oppgaver på morgenene:
Sette på kaffe og te-vann.
Finne frem kopper.
Starte PC og prosjektor.
Oppgaver til lunsj:
Dekke på og av.
Oppgaver ved dagens slutt:
Rydde kopper og bord.
Sette på oppvaskmaskin.
Vedtak: Leif Kåre kommer kl. 08.30 og tar morgen-oppgavene.
Rita og Tove lunsj-oppgavene
John-Harald tar slutt-oppgavene.
13/05 BROSJYRE OM RGB
Vedtak: Fortsetter saken på møte 242.
01/06 HANDIKAPP-TOALETT
Geir Aasgaard skal hjelpe oss med å fikse toalettet,
slik at rullestol-brukere kommer til å bruke den.
Døra skal være merket med rullestol-skilt.
Vedtak: Vi avventer svar fra Geir Aasgaard.
Side – 4
02/06 LOKAL KONFERANSE 2006
Dato for Lokal konferanse 06 er i uke 47 eller 48.
NFUs landsmøte på Lillehammer
er 26 til 29. oktober 2006.
Vi må søke Akershus-fondet om penger.
Forslag å vise bilder fra LK-04 på NFUs fylkeslags årsmøte.
Skjer det andre store ting i uke 47 eller 48
som vi må ta hensyn til?
Konferansen blir mandag og tirsdag.
Vedtak: Lars Ole snakker med Fylkeslaget av NFU
og lager en søknad om midler fra Akershusfondet
innen 31. mars 2006.
03/06 TEMA-HELG – LOKAL KONFERANSE 06
22 og 23 april i Løkkeåsveien 2.
Lørdag fra kl 12.00 til kl. 16.00
Søndag fra kl 12.00 til kl. 16.00
Motivere til å være med å lage lokal konferanse.
Vi må bestemme dato og sted for lokal konferanse
Vi må ha temaer på konferansen
Hvem skal være med
NFU lokal, fylke og nasjonalt
Rega rådet
RGB
BKA rådet
Løxa
SOR
PLO- brukerråd
Gruppeledere 20 personer
Hjelpere 20 personer
Foredrag 20 personer
Side – 5
Tittel forslag:
Jeg bestemmer i mitt liv!
Hva bestemmer vi i fellesskap?
Hovedtema brukerråd
Andre temaer under
Hjem
Arbeid
Fritid
Se fast punkt om Samarbeids-partnere.
Vedtak: Fortsetter
04/06 NYE MØTE-REGLER
Vedtak: Utsatt til neste møte.
Godkjenning av referat nummer 241.
Referatet ble godkjent.
Saks-liste for neste møte
Laget saks-liste for neste møte.
EVENTUELT
Rita 761 bussen neste tirsdag (28. mars 2006).
Lars Ole blir med og sjekker at alt går etter planen.
John-Harald og Lars Ole tar kontakt med fredags-styret
og prøver å bli med på et av deres møter.