Rådgivningsgruppen

Nr. 240- Referat fra 28. februar 2006

Referat fra 28. februar 2006
Tilstede: Tove Kjevik og John-Harald Wangen
Ikke tilstede: Hanne Borthen, Rita Engen og Leif Kåre Fjelde
Møte-leder: Tove Kjevik
Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset og Lars-Ove Nordnes
Sted: ”Ramma” på Emma Hjorth
Tidspunkt: Kl. 09.00 til kl. 15.30
Besøk: Anne Balstad, Anne Dorin Johansen
og Ellen Johansen fra REGA-rådet.
Anne Grete Østtveit
og Martin Sletten Eriksen fra BKA-rådet.
Egil Hansen og Alf Hansen fra Løxa utvikling as.
Vedlegg: Ingen
Faste punkter:
Referat fra andre møter
John-Harald og tilretteleggerne
var på årsmøte i Bærum lokallag av NFU 27.februar 2006.
Anne Austveg fortalte om brosjyren ”Ny bolig”.
John-Harald drar på årsmøtet i Fylkeslaget av NFU.
John-Harald hadde laget en presentasjon av bilder
fra lokal konferanse i 2002 og 2004.
Han snakket om bildene og inviterte lokallaget til å delta.
Avis-utklipp og andre nyheter
Tove hadde med avis-utklipp fra Budstikka 25. februar
Hvor det står at Emma kafe er pusset opp.
Side – 2
Beskjeder og informasjon
Årsmøtet i NFU Akershus fylkeslag er 25. mars 2006.
Rettet opp fra forrige referat.
Brev til gruppen
Postkassen er sjekket.
Ingen brev.
@E-post
Sjekket e-post.
Ingen e-post denne gangen.
Internett og hjemmeside
Nettet er nede fortsatt.
Bruker-råd og samarbeids-partnere
Felles-møte 28. februar 2006 kl. 13.00 til 15.30
Spørre om samarbeid og referat.
Fortelle hva vi har tenkt på med ordet samarbeide.
Spørre gjestene om de vil være med å lage lokal konferanse.
John-Harald viser bilder og film fra konferansen i 2002 og 2004.
Vi snakker også om ordene bruker-representant/talsperson
og til-rette-legger/hjelper.
Eventuelt
Ellen informerte:
Karneval 11. mars og andre tiltak – delte ut plakat.
Medisiner på hvit resept
Hvis man bruker en medisin ofte som ikke dekkes av blå resept,
kan man søke om å få dekket inntil 80% av disse utgiftene.
Side – 3
Kort om gruppene:
(Fredags-styret er ikke presentert)
RGB
Startet i 1993.
Startet med møter hjemme hos hverandre på søndager.
Så ble det flyttet til tirsdager.
Søkte permisjon med lønn i 1996.
Jobbet med saker som gjelder tilgjengelighet.
Så på post-kontoret og jernbane-stasjonen.
Samarbeid med bruker-organisasjoner.
Tilgjengelighet til valg-lokale og lett-lest valg informasjon.
Studie-tur til Sverige og Danmark.
Verdenskongress i Nederland i 1997.
Lokal konferanse (2002 og 2004)
Tema-helger og tema-kvelder.
Annenhver tirsdag fra 09.00 til 15.30.
Saksliste og referat fra hvert møte.
Hjemme-side www.radgivningsgruppen.no
Samarbeids-avtalen og kontakt-personer.
Innlegg på SOR-konferansen
REGA-rådet
Regionalt aktivitets-senter.
8 i rådet og ca. 10 møter i året.
Har holdt på i 3 år.
Gjelder gjeste-huset, frisk-huset, museet, kafe og sansehus.
Står ansvarlig for bistro 7 ganger i året, karneval og danse-galla.
Egen bistro for eldre 2 ganger i året.
Jule-bord, jule-gave verksted, julegran-tenning og 17. mai-feiring.
Har hatt ut-lodninger.
Har referat når det er egne saker.
BKA-rådet
Hjelper de ansatte på alle de tre arbeids-sentrene.
Arbeids-miljø-saker.
Startet høsten 2005.
Talsmenn på hvert arbeids-senter.
Det er også vara-person.
Møtes en gang i måneden.
Det skrives referat.
Talsmennene er valgt av de andre arbeids-takerne.
Skal lage en hjemme-side.
Side – 4
Løxa utvikling as
2 tillits-valgte blant arbeids-takerne (pakke/papir og teknisk).
2 tillits-valgte blant arbeids-lederne/personalet.
Løxa as har et styre hvor arbeids-takerne har en representant.
Det har vært snakk om mulighet for fag-organisering.
Gerd Liv Valla var på besøk.
VTA – Varig tilrettelagt arbeid
APS – arbeidspraksis i skjermet virksomhet
AB – arbeid med bistand
Månedlige møter.
Ikke referat.
Hva kan vi samarbeid om?
Dette spørsmålet tar vi opp på neste møte.
Lokal konferanse 2006
REGA-rådet kan tenke seg å forhold seg til området fritid.
Anne Grete kan tenke seg å være med.
Martin kan tenke seg å være med.
Holde foredrag.
Løxa utviklings skal tenke på saken.
Alle som har vært med i dag,
blir invitert til å være med på et møte om 4 uker,
hvor vi planlegger neste tema-helg.
Datoen er 28. mars kl. 13.00 -15.30.
Vi fikk ikke tid til å snakke om hva vi mener med:
• Bruker-representant
• Tiltrettelegger / hjelper
Side – 5
SAKER
06/05 NYTT MØTE-ROM?
Vi er ennå ikke på internett og
Lars Ole har ennå ikke kjøpt inn en post-kasse.
Skriver og datamaskin er heller ikke på plass.
Vedtak: Saken utsettes til neste møte.
13/05 BROSJYRE OM RGB
Hvem skal ha brosjyren?
Ansatte i kommunen, vernede arbeidsplasser, politikere,
bruker-organisajoner, andre utviklingshemmede,
andre brukerråd, andre kommuner,
Hva gjør RGB?
Hvem kan melde saker til RGB?
Utviklingshemmede i Bærum, politikere, andre bruker-råd,
oss selv, kontakt-personer i kommunen og samarbeidspartnere.
Vedtak: Fortsetter saken på møte 241.
01/06 HANDIKAPP-TOALETT
BKA-rådet er enige at det søkes om penger.
Lars Ole har ikke fått snakket med Geir ennå.
Vedtak: Lars Ole snakker med Geir.
02/06 LOKAL KONFERANSE 2006
Lage et eget arbeids-hefte og en felles perm og tavle.
Spørre våre kontakt-personer
om de støtter arbeidet med LK-06.
Side – 6
Leif Kåre mener det er viktig at vi har en plan
som gjør at vi kommer i mål med arbeidet.
Vi må søke Akershus-fondet om penger.
Forslag å vise bilder fra LK-04 på NFUs årsmøte.
Vedtak: John-Harald sjekker dato for årsmøte i Fylkeslaget.
Fortsette saken på neste møte.
03/06 TEMA-HELG – LOKAL KONFERANSE 06
Se fast punkt om Samarbeids-partnere.
Vedtak: Fortsetter
04/06 NYE MØTE-REGLER
Vedtak: Utsatt til neste møte.
Godkjenning av referat nummer 240.
Referatet ble godkjent.
Saks-liste for neste møte
Laget saks-liste for neste møte.
EVENTUELT
Nye saker til neste saksliste:
Ingen
Saker som avsluttes:
Ingen