Rådgivningsgruppen

Nr. 233- Referat fra 22. november 2005

Referat fra 22. november 2005
Tilstede: Rita Engen, Leif Kåre Fjelde og John-Harald Wangen
Ikke tilstede: Tove Kjevik og Hanne Borthen
Møte-leder: Leif Kåre Fjelde
Tilretteleggere: Lars-Ove Nordnes og Lars Ole Bolneset
Sted: Løkkeåsveien 2.
Tidspunkt: Kl. 09.00 til kl. 15.30
Besøk: Anne Balstad. Var også på møtet 232.
Vedlegg: 1/233 Brev til Jack Eklund.
Faste punkter:
Godkjenning av referat nummer 232.
Referatet ble godkjent på slutten av forrige møte.
Rune Sandberg er fagkonsulent i Ruglandsveien arbeidslag.
Wenche Borge er tjenesteleder i Bærums verk arbeidslag.
Referat fra andre møter
Ingen har vært på andre møter.
Avis-utklipp og andre nyheter
Lars Ole informerte om muligheten for å søke om
data-maskin for de som ikke kan lese eller skrive.
Maskinen leser brev og kan skrive det man sier til den.
Mer informasjon kommer senere.
Side – 2
Beskjeder og informasjon
I rapporten om å lage et nasjonal kompetansemiljø
for utviklingshemmede
står det om RGB på side 10 under punktet Sosialt nettverk:
”Rådgivningsgruppen i Bærum er en kompetansegruppe
I forhold til selvbestemmelse og brukermedvirkning”
Lars-Ove skal på møte i Trondheim
i forbindelse med regionalt nettverk
for selvbestemmelse og brukermedvirkning
for utviklingshemmede i kommunene.
Sosial og helsedirektoratet bruker ordet implementering
i sin prosjekt-beskrivelse.
Vi kjenner ikke dette ordet.
Vi vil heller at det kalles planlegging, tilrettelegging og gjennomføring
av retten til selvbestemmelse og brukermedvirkning
for utviklingshemmede.
Lars-Ove tar dette med til Trondheim.
Brev til gruppen
Ingen brev.
@ E-post
E-post fra Kirsten H. Haugen som forteller at
fredagstreff har blitt en stiftelse.
De har registrert seg i Brønnøysundregisteret.
Det betyr også at de har et eget brukerråd,
med valg og årsmøte en gang pr år.
De har egen økonomi, så det eneste som er kommunalt nå
er at kommunen lønner de ansatte på fredagstreff.
Vi har sendt et svar og takket for informasjonen.
Internett og hjemmeside
Sjekket SORs nye hjemmeside – gratulerer.
Så på NFUs sider, Bærum kommune og vår egen side.
Side – 3
SAKER
06/05 NYTT MØTE ROM?
Vi har skrevet et brev til Jack Eklund (se vedlegg 1/233).
Vedtak: Sender brevet på e-post og med vanlig post.
08/05 MØTER HELE DAGEN
Lars Ole har vært i kontakt med Løxa utvikling og NFU
i forbindelse med permisjon med lønn.
Dette er ordnet frem til jul.
RGB dekker tapt arbeidsfortjeneste frem til kl. 13.00.
Vi må finne en løsning for 2006
innen utgangen av 2005..
Vedtak: Tilretteleggerne følger opp denne saken.
10/05 BRUKER-RÅD PLO
Vi har sett på oppgavene tilsynsutvalget hadde.
Vi er enige om at de fleste av oppgaven
også er aktuelle for et bruker-råd..
Disse er aktuelle for tema-kvelden 14. desember
(se egen sak).
Vedtak: Fortsetter på neste møte.
Side – 4
11/05 TEMA-KVELD / HELG
Vi har laget et forslag til invitasjon,
hvem som skal inviteres og program.
PLO i samarbeid med RGB inviterer.
Møtelokale er M1 og M2 i kommunegården
onsdag 14. desember kl. 18.00 til 21.00.
Hvem inviteres?
Brukere, tjensteledere, fagkonsulenter, pårørende,
NFU (sentralt og lokalt), ledere på arbeidssenter og fritidstilbud,
fredagsstyret og REGA-rådet, funksjonshemmedes råd,
administrasjon kommunalsjef, eldreråd, politikere og SOR.
Forslag til program:
kl. 18.00 start og innsjekking
John-Harald registrerer.
Hanne, Anne, Tove LON servering.
kl. 18.10 Rita ønsker velkommen
kl. 18.15 Sven Erik Tholander innledning
kl. 18.40 Leif Kåre om RGBs forarbeid
kl. 18.50 Pause
kl. 19.05 Andre innspill – andre brukerråd
kl. 19.30 Gruppearbeid og pause
kl. 20.15 Innspill fra gruppearbeid
kl. 20.50 Avslutning og oppsummering
kl. 21.00 Ferdig
Presse? Budstikka, Klar Tale og Samfunn for alle.
Hvem sender ut invitasjonene og ordner med påmelding?
Bestilling av kringle og kaffe?
Vedtak: Fortsette saken på neste møte.
Tilretteleggerne tar dette opp med Sven Erik Tholander.
Side – 5
12/05 ½ ÅRS-RAPPORT
Vi har gjennomgått 1/2års rapporten.
Vedtak: Rapporten er godkjent.
EVENTUELT
Jule-avlsutning
Vi har vanlig møte på tirsdag 20. desember.
Men lang lunsj på Egon.
Vi inviterer våre kontakt-personer.
Vi bli 11 personer.
Lars-Ove sjekker om lokalene er ledige fra 12 til 14 denne dagen.
Bærum sosial dameklubbers legat
Vi ber Lars Ole skrive en søknad om
støtte til studietur til Danmark
i forbindelse med arbeidet med lokal konferanse 2006.
Fristen for søknaden er 1. desember.
Nye saker til neste saksliste:
13/05 Brosjyre om RGB
Saker som utgår:
12/05 ½ års rapport 2005
Side – 6
Vedlegg 1/233
R G
Bærum
Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede
Postboks 287, 1301 SANDVIKA Tlf: 90 10 03 90
mailto:post@radgivningsgruppen.no
www.radgivningsgruppen.no
22. november 2005
Til Jack Eklund
Arbeidssentrene i Bærum
Søknad om nye møtelokaler
Vi har blitt bedt om å finne nye lokaler i Løkkeåsveien 2
eller andre steder i kommunen.
Det rommet vi bruker i dag, skal brukes av andre.
Vi har sett på forskjellige lokaler
og likte møtelokalene arbeidssentrene har på Emma Hjorth.
Vi synes det var fint der, fordi det er større plass, bedre luft og lys, mulighet for
grupperom og lager.
På Emma Hjorth ligger Emma kafe, museum, gjestehus, friskhus og sansehuset.
Det synes vi er fint.
Mange av våre samarbeidspartnere holder også til der.
For området arbeidet: Emma arbeidssenter og kurslokale
For området fritid: Vivil, Dissimilis og REGA-rådet
For området hjem: Mange tjenestesteder
Hva vil det koste for oss å leie disse lokalene
ca. 20 ganger i løpet av et år.
Vi har møtetid fra kl. 09.00 til 15.30 annenhver tirsdag.
Vennlig hilsen RGB
__________________________
Leif Kåre Fjelde
Møteleder i dag
S.U. pr. brev eller e-post