Rådgivningsgruppen

Nr. 230- Referat fra 11. oktober 2005

Referat fra 11. oktober 2005
Tilstede: Rita Engen, Leif Kåre Fjelde
Hanne Borthen og John-Harald Wangen
Ikke tilstede: Tove Kjevik, Hanne kom senere
Møte-leder: John-Harald Wangen
Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset og Lars-Ove Nordnes
Sted: Løkkeåsveien 2.
Tidspunkt: Kl. 14.00 til kl. 17.00
Besøk: Helene Holand som er leder
i Norsk Forbund for utviklingshemmede
Vedlegg: Høring om Bruker-råd i PLO
Faste punkter:
Godkjenning av referat nummer 229.
Referatet ble godkjent med noen rettelser.
Referat fra andre møter
Lars-Ove og Lars Ole har vært på møte med kontakt-personene.
På grunn av høstferie, kom bare Sven Erik Tholander.
Side – 2
Avis-utklipp og andre nyheter
Ingen avis-utklipp.
Beskjeder og informasjon
Lars Ole har snakket med Karl Elling Ellingsen
om RGB kan være tilknyttet SOR på en eller annen måte.
Karl Elling arbeider i SOR med selv-bestemmelse
og med-bestemmelse.
Han skal snakke med leder i SOR Tormod Mjaaseth.
Vi kommer tilbake til saken når vi vet mer.
Brev til gruppen
Ingen brev.
@ E-post
E-post fra Kirsten Haugen om nytt møte-rom.
Vi svarte at vi følger opp saken.
E-post fra Anja Bjorøy.
Hun har fått nye e-post-adresse.
Internett og hjemmeside
Det er lagt ut et kart over Sandvika og et bilde av Løkkeåsveien 2.
Kartet viser hvor vi har våre møter.
Side – 3
SAKER
01/04 BOLIG-SPØRSMÅL
Vi jobbet med lett-lest brosjyre
Leif Kåre har laget et forslag til tekst om RGB.
Vi har sett på forslaget og lagt til noen punkter.
John-Harald lurte på hva til-delings-kontoret er?
Det står om det på side 3.
Forklaringen kommer på side 8.
På side 8, savner vi adresser til kontorene.
Bytte av bolig, betyr å bytte kommunal bolig.
Tove har satt strek under ordet hoved-kontakt,
forslag om å bytte ordet til personalet.
Skal det stå noe om kontrakt?
Vedtak: Vi bruker forslaget til Leif Kåre
pluss punktene vi kom frem til.
Forslagene sendes til Anne Austveg.
08/05 MØTER HELE DAGEN
Vi snakket om forslaget og bestemte
at vi har heldags-møte på neste møte.
Tilretteleggerne har vært i kontakt med
noen arbeidsgivere og kontakt-personene.
De synes det var en ordning som godt kunne prøves ut.
Vedtak: Vi har hel dag på neste møte.
Tilretteleggerne gir arbeidsgiverne beskjed.
Side – 4
10/05 BRUKER-RÅD PLO
PLO står for pleie og omsorg.
Delt ut saks-papirene til saken.
Vedtak: Alle leser papirene.
Vi fortsetter på saken på neste møte.
11/05 TEMA-KVELD / HELG
Forslag til temaer:
– Brukerråd i PLO
– Seksualitet – kjæreste – venner
– Hjelpeverge-ordningen
– Rettigheter og lover
Alle temaene handler om
hvem som bestemmer hva,
på forskjellige arenaer.
Vedtak: Vi satser på tirsdag 6. desember fra kl. 18.00 til 21.00.
Vi inviterer SOR, NFU lokal og sentralt.
Vi ber Sven Erik eller Tage Gam komme
og fortelle om Bruker-råd i PLO.
EVENTUELT
John-Harald har med et visitt-kort fra en svensk musikk-gruppe.
Medlemmene i gruppen er utviklingshemmede.
Gruppen heter Grewlings.
Hanne og Rita har forslag om at vi søker etter sponsorer
som kan dekke utgifter til college-gensere med logo.
Side – 5
Vedlegg 01/230
Høringsinstanser i henhold til vedlagte liste

 

Deres ref.: Vår ref: Dato:
05/30543/SUBE 28.09.2005
Høring: Innføring av brukerråd
ved tjenestesteder i Pleie og omsorg
I forbindelse med at Kommunestyret vedtok avvikling av tilsynsutvalget for syke- og
aldershjem og boliger for barn og unge, ble rådmannen anmodet om å komme med
forslag til opprettelse av brukerråd innen pleie og omsorg. Rådmannen har utarbeidet
vedlagte forslag til retningslinjer for brukerråd innen pleie og omsorg, som nå sendes på
høring.
Formålet med brukerrådene er at de skal bidra til å styrke dialogen mellom brukere,
brukererrepresentanter og kommunens tjenesteutøvere.
Høringsfrist: 20. oktober 2005.
Innspill sendes: Solvor Christensen, Pleie og omsorg, Kommunegården, 1304
Sandvika eller e-post: Post@baerum.kommune.no
Forslaget til etablering av brukerråd vil bli fremlagt for politisk behandling etter
høringsfristens utløp.
Vennlig hilsen
Tage Gam
kommunalsjef
Vedlegg 1. Forslag til mandat for brukerråd i Pleie og omsorg.
Vedlegg 2. Forslag til mandat seniorsenternes samarbeidsråd.
Vedlegg 3. Dagens retningslinjer for brukerrådene ved seniorsenterne
Side – 6
VEDLEGG 1:
Forslag til mandat for brukerråd i Pleie og omsorg
1. Målsetning
Brukerrådets mål er å bidra til å videreutvikle kommunikasjon/dialog mellom brukere og
tjenesteytere. Brukerråd i Pleie og omsorg skal fungere som et rådgivende organ for den
aktuelle tjenesteleder og være et viktig forum for brukernes synspunkter ved prioriteringer
som vedrører tjenesten.
2. Sammensetning
Det velges totalt syv representanter til brukerrådet. Brukere på hvert tjenestested velger
fem brukerrepresentanter med to vararepresentanter for 2 år av gangen og tjenestestedet
velger årlig blant sine fast ansatte to personer til brukerrådet.
Tjenesteder med samme brukergruppe kan etablere et felles brukerråd for flere
tjenestesteder, der det er hensiktsmessig. Brukerrepresentantene skal ha direkte
tilknytning til tjenestestedet, enten som bruker, pårørende, foresatt eller verge. Der hvor
brukeren er i stand til det, skal denne velges. Kommunestyrets representanter kan ikke
velges. Hvert enkelt tjenestested finner en hensiktsmessig ordning for valg av brukerrepresentanter. Tjenestesteder med lik tjenesteproduksjon skal ha samme praksis for valg
av brukerrepresentanter.
Brukerrådet konstituerer seg og velger leder selv. Tjenesteleder er brukerrådets sekretær
med ansvar for møteinnkalling i henhold til brukerrådets plan fastsatt i konstituerende
møte, samt referat. Rådets leder kan be om at det innkalles til ekstraordinære møter.
Brukerrådene står selv fritt til å invitere politikere og andre til sine møter.
3. Saker og oppgaver
Brukerrådene skal gi innspill som vedrører tjenestestedet, være høringsinstans i forhold til
Handlingsprogram og andre sentrale styringsdokumenter og skal rådføres når det gjelder
• utvikling av tjenestetilbudet og -produksjonen
• utarbeidelse og oppfølging av brukerundersøkelser, virksomhetsplan og Handlingsprogram
Brukerrådet skal være rådgivende organ for den enkelte tjenesteleder ved hvert tjenestested, men har ingen styringsrett/besluttende myndighet. Denne er plassert hos tjenesteleder.
4. Møtehyppighet
Det skal minimum avholdes 3 møter i året. Bærum kommunes årshjul er styrende for
planlegging av tidspunkt for møter/ råd og innspill. Tjenestestedets budsjett fremlegges for
brukerrådet ved årets begynnelse, brukerrådet kan gi innspill til interne disposisjoner på et
overordnet plan. Brukerrådenes arbeidsform for øvrig bør tilpasses etter behov ved det
enkelte tjenestested.
5. Varighet
Brukerrådets mandat kan ikke endres første 12 måneder fra undertegnet dato. Mandatet er
videre gjeldende til endringer foreslås. Eventuelle ønsker om endringer må meldes skriftlig.
Kopi av referater sendes: Brukerrådets medlemmer
Side – 7
VEDLEGG 2:
Forslag til mandat seniorsenternes samarbeidsråd
Mandat
Samarbeidsrådet er et rådgivende samarbeidsorgan for brukerrådene ved
seniorsentrene og Bærum kommune.
Målsetting
Rådet skal bidra til å styrke det forebyggende og helsefremmende arbeidet på
seniorsentrene.
Rådet skal styrke samarbeid og dialog mellom seniorsentrene og mellom
sentrene og kommunen.
Sammensetning
Samarbeidsrådet skal bestå av alle seniorsentrenes brukerrådsledere, med
nestledere som personlige varamenn og områdenes tjenesteledere. Pleie-og
omsorgsleder møter ved behov.
Andre kan kalles inn til møtene ut fra sakslisten.
Rådet oppnevner et arbeidsutvalg på tre medlemmer, hvorav to
brukerrådsledere og en fra administrasjonen.
Samarbeidsrådets virksomhet
Samarbeidsrådet holder møter etter behov, minimum 4 ganger pr. år, eller når
en av partene forlanger det.
Møteledelse går på omgang mellom representanter fra administrasjonen og
brukerrådene,
ett år av gangen.
Kommunens representanter har ansvar for innkalling og referat.
Saker meldes til rådets leder innen 3 uker før planlagt møte.
Til orientering:
Mandatet ble drøftet i Samarbeidsrådet første møte 21. september 2005.
Tilstede på møtet var Seniorsentrenes forhandlingsutvalg, brukerrådsledere fra
alle sentrene, nestledere fra enkelte sentrene, pleie og omsorgsledere Velund
og Tholander og tj.leder Nyberg. Tj.leder Oppedal hadde forfall.
Det er oppnådd full enighet om mandatet fra både samarbeidsrådet og
administrasjonen.
Side – 8
Vedlegg 3
Dagens retningslinjer for brukerrådene ved
seniorsenterne
1. Brukerrådets formål
1.1 Brukerrådet er et rådgivende samarbeidsorgan mellom seniorsenterets ledelse
og brukerne av senteret.
1.1 Det enkelte seniorsenter skal gi brukerrådet mulighet til å vurdere eksisterende
tiltak, bli tatt med på råd i planlegging og utforming av nye tiltak, og bli gjort
kjent med budsjettsaker.
1. Sammensetning og valg av brukerråd
1.1 Brukerrådet skal bestå av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer. Medlemmene
velges av og blant seniorsenterets brukere, bosatt i Bærum kommune.
2 medlemmer er på valg et år, 3 medlemmer neste år.
Funksjonstiden er to år for brukerrådsmedlemmer, ett år for varamedlemmer.
Medlemmene kan gjenvelges en gang, og kan totalt være 4 år i brukerrådet.
Brukerrådet organiserer selv sin interne virksomhet, også valg av leder.
Tjenesteleder kan i særskilte tilfeller gi dispensasjon fra krav om at medlemmer
skal være bosatt i Bærum.
1.1 Valg av brukerråd og valgkomite skjer på brukerrådets årsmøte innen utgangen
av mars hvert år. Forslag til medlemmer må være valgkomiteen i hende senest
to uker før.
Årsmøtet bekjentgjøres minst 4 uker før.
1. Brukerrådets virksomhet.
1.1 Brukerrådet holder møter etter behov, men minimum 6 ganger i året.
Tjenesteleder (og evt. andre ansatte ved behov) deltar i brukerrådets møter og
har talerett. Møtene ledes av brukerrådets leder og det føres referat fra
møtene.
1.1 Brukerrådet skal bli forelagt saker som er av viktighet for brukernes forhold til
seniorsenteret og har rett til å uttale seg i slike saker før avgjørelse blir tatt.
Brukerrådet har ikke innsyn eller uttalerett i saker som berører seniorsenterets
ansatte.
1.1 Inntekter av virksomhet som brukerrådet er ansvarlig for, føres i eget regnskap.
Det disponeres av brukerrådet i samråd med tjeneseleder til beste for senteret
og dets brukere.
Brukerrådet legger frem sin årsrapport og revidert regnskap for årsmøtet.
1.1 Brukerrådets medlemmer har taushetsplikt m.h.t. hva medlemmene måtte få
kjennskap til om noens personlige forhold i forbindelse med sitt verv.
Taushetsplikten gjelder også etter at medlemmet har avsluttet vervet.
Revidert sept. 2004/hop
Denne sendes på høring til:
Eldrerådet
Funksjonshemmedes råd
Tillitsvalgte
Tjenesteledere i pleie og omsorg
Seniorsentrenes brukerråd
Norsk Forening for utviklingshemmede (NFU)