Rådgivningsgruppen

Nr. 211- Referat fra 24. august 2004

Referat fra 24. august 2004
Tilstede: Tove Kjevik, Hanne Borthen og John-Harald Wangen.
Ikke tilstede: Anne Mine Bakke og Jon Erling Hagen
Møte-leder: John-Harald Wangen
Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset og Lars Ove Nordnes
Sted: Løkkeåsveien 2.
Tidspunkt: Kl. 14.00 til kl. 17.00
Besøk: Ingen
Vedlegg: Ingen
Faste punkter:
Godkjenning av referat nummer 210.
Referatet ble godkjent.
Referat fra andre møter
Ingen på grunn av sommer-ferie.
Avis-utklipp og nyheter
Tove hadde har utklipp fra Budstikka 29. juni 2004.
Der forteller Astrid Kvisvik
om at brukerne selv vil styre i Løkkeåsveien 2.
Side – 2
Beskjeder og informasjon
Saken om Bruker-medvirkning / styring i Løkkåsveien 2 (KLUBBEN)
skal opp på nytt igjen i Formannskapet onsdag 25. august.
John-Harald vil følge saken så mye han får tid til.
Fritids-kalenderen for høsten 2004 har kommet.
Det er planlagt to Tema-Kvelder før lokal konferanse.
Den første er allerede mandag 30. august kl. 15.30 til 20.00.
Neste Tema-Kveld er 11. oktober samme tid.
Brev til gruppen
Ingen brev.
Internett og hjemmeside
Sjekket hjemme-siden til konferansen.
Sjekket SOR-net for å finne ut mer om konferanse i 2005.
Sjekket referat fra politisk møter i Bærum kommune
på deres hjemmeside.
@ E-post
Ingen e-post.
Side – 3
SAKER
07/03 LOKAL KONFERANSE 2004
OG VALG AV NYE MEDLEMMER I RGB
Hanne har skaffet 10 sponsorer.
Vedtak: Utsatt til neste møte.
03/04 BROSJYRE ”HVA ER RGB?”
Vedtak: Utsatt til neste møte.
10/03 POLITIKERSTAFETT
Skal vi invitere andre?
Vedtak: Kari Langeland inviteres til neste møte.
01/04 BOLIG-SPØRSMÅL
Vi har fått E-post fra Anne Austveg
med forslag til brosjyre om ”Ny bolig”.
Hun ber oss om å lese igjennom forslaget
og komme med kommentarer.
Vedtak: Alle leser igjennom forslaget til neste møte
og streker under vanskelig ord og setninger.
Vi ber Anne komme kl. 15.00.
EVENTUELT
Møte med administrasjonen om RGB sin fremtid og økonomi – informert.