Rådgivningsgruppen

Nr. 201- Referat fra 17. februar 2004

Referat fra 17. februar 2004
Tilstede: Tove Kjevik, Jon Erling Hagen, Hanne Borthen
John-Harald Wangen og Anne Mine Bakke
Ikke tilstede: Harald Kjeldsberg (ikke meldt)
Møte-leder: Hanne Borthen
Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset og Lars-Ove Nordnes
Sted: Løkkeåsveien 2.
Tidspunkt: Kl. 14.00 til kl. 17.00
Besøk: Anne Balstad
Vedlegg: 1/201 E-post fra Svein Finnanger
2/201 E-post fra Lars Bjerke
Faste punkter:
Godkjenning av referat nummer 200.
Referatet ble godkjent.
Referat fra andre møter
Tove har vært på møte onsdag 11. februar
med overformynderiet og Bærum sosiale dameklubbers legat.
Steinar, Wenche, Astrid og Lars Ole var der også.
De fortalte fra turen til Gøteborg
og besøket hos Grunden og Klippan.
Lars Ole hadde laget en liten videosnutt fra turen.
Vi hadde 30 minutter på oss.
Side – 2
John-Harald ,Jon Erling og Lars Ove
har vært på års-møte i Bærum lokallag av NFU.
Det var også medlems-møte.
Jon Erling ble valgt som observatør
til årsmøte i Akershus fylkeslag av NFU 24. april 2004.
Vi inviterte de til å være med å bidra til lokal konferanse.
De vil gjerne hjelpe oss
med å søke om penger fra Akershus-fondet.
Formann Anders Einekjær vil hjelpe til.
Styret vil gjerne være med å bidra til konferansen.
Avis-utklipp og nyheter
Hanne hadde med utklipp fra Budstikka 6. februar 2004.
Utklippet handler om kutt i bolig-tilbudet i Bærum kommune.
Beskjeder og informasjon
Laget ny adresse-liste for våren 2004.
Brev til gruppen
Innmeldings-avgift for NFU.
Hver enkelt finner ut om de vil være medlem
og betaler dette selv.
Jon Erling og John-Harald er allerede medlem.
Kontakt med samarbeids-partnere
Side – 3
Se den enkelte sak.
Internett
Sjekket dato for søknads-frist til Akershus-fondet.
@ E-post
E-post fra Anne Autsveg som er prosjekt-leder.
Vi sende svar med en gang.
Ny sak 01/04 BOLIG-SPØRSMÅL
E-post fra Kommunalsjef Lars Bjerke.
Se sak 07/03 om lokal konferanse
SAKER
04/00 LA KLUBBEN LEVE
Kirsten H. Haugen fortalte
at en saksbehandler som heter Bjørn Røed skal skrive saken.
Svar fra Svein Finnanger på spørsmålene
som vi fikk fra Steinar på forrige møte – se vedlegg 1/201.
Vedtak: Vi tar opp saken på møte 24. mars
og ber et par av medlemmene fra FRAMTIDA komme
og fortelle hva de tenker.
Vi ber Kirsten og Bjørn komme på møte 30. mars
får at vi kan snakke om saken sammen.
Vi vil gjerne fortelle hva vi ønsker og kan bidra med.
På møtet 13. april må vi skrive noe om saken.
Vi må ha saken før kl. 12.00 på samme dag.
Spørsmålene fra Steinar W tar vi med på møtet 24. mars.
07/03 LOKAL KONFERANSE 2004
OG VALG AV NYE MEDLEMMER I RGB
Vi får støtte fra Rådmannen – HURRA.
Se vedlegg 2/201.
Side – 4
Vedtak: Vi svarer på neste møte.
10/03 POLITIKER-STAFETT
Vedtak: Venter på svar fra politikerne.
EVENTUELT
Ingen saker til eventuelt.
Side – 5
Vedlegg 1/201
Mail sendt 10, februar 2004
Hei RGB
Lars Ole stilte to spørsmål på møte i går.
Det ene gikk på budsjett for klubben.
Det er for år 2004 et felles budsjett
for hele Natur- og idrettsforvaltningens tilbud
til de funkssjonshemmede, inklusive klubben.
Det er ikke et særskilt budsjett for klubben.
Når det gjelder Pims arbeidsoppgaver
når hun kommer tilbake fra sykmelding
vil være knyttet til fritidskontaktordningen.
Kirsten vil sammen med innleid hjelp ivareta driften av klubben,
som vi etter hvert håper kan bli en brukerdrevet virksomhet/aktivitet.
Grunnen til at vi har måttet løse det på denne måten
er den nedbemanning vi ble pålagt i 2003.
Med hilsen
Svein Finnanger
Leder Natur og Idrettsforvaltningen
Side – 6
Vedlegg 2/201
Mail sendt 5, februar 2004
Vi er positivt til å støtte konferansen.
Mener at dette er et viktig bidrag for å få oppmeksomhet
og debatt omkring utviklingshemmedes livssituasjon,
deres ønsker og behov
og ikke minst hva hver i sær har å bidra for hverandre
og i Bærumssamfunnet generelt.
Opplever konferansen i 2002 som et meget vellykket tiltak som bør gjentas.
Konklusjon :
1. Vi vil etter avtale bistå med hjelp til å arrangere konferansen.
Hvor mye tid og ressurser
som kan stilles til rådighet fra avd tjenesteutvikling
må vi komme nærmere tilbake til
etter at dere har sett nærmere på behovet.
2. Vi bevilger kr 30.000 til støtte til konferansen.
Lokaler får vi komme tilbake til i forbindelse med planleggingen
3. Vi anbefaler at seminarer legges til høsten 2004
da vi har bundet opp mye ressurser og oppmerksomhet
på andre tiltak i vår semesteret.
Håper dette kan tas hensyn
Lars Bjerke
Kommunalsjef
tlf 67504523