Rådgivningsgruppen

Nr. 199- Referat fra 20. januar 2004

Referat fra 20. januar 2004
Tilstede: Tove Kjevik, Jon Erling Hagen og John-Harald Wangen
Meldt forfall: Hanne Borten, Bente Nygård, Harald Kjeldsberg
og Anne Mine Bakke
Møte-leder: Lars-Ove Nordnes
Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset og Lars-Ove Nordnes
Sted: Løkkeåsveien 2.
Tidspunkt: Kl. 14.00 til kl. 17.00
Besøk: Ingen
Vedlegg: 1/199 NOTAT 15.01.04 Målsetting for konferansen
Faste punkter:
Godkjenning av referat nummer 198.
Referatet ble godkjent.
Referat fra andre møter
Jon Erling har vært på møte
i Arbeidsgruppa brukerstyrt aktivitet.
Cecilie ønsker å invitere kjendiser til fredags-treff.
Jon Erling skal ha ansvaret for bingo.
På fredag kommer det en som heter Hans fra NILK
og som skal spørre om noen vil være med på en gruppe.
Lars-Ove blir med på fredag
som tilrettelegger for RGB.
Side – 2
Avis-utklipp og nyheter
I Bæringen nr. 1 2004 fra 16. januar
står at politikerne er opptatt av
bruker-styring, bruker-retting og bruker-undersøkelser.
Viktig å bli enige om hva de forskjellige ordene betyr
for hele kommunen.
Viktig å også bli enige om hvordan
man skal bruke ordene og jobbe med disse.
De har oversendt disse spørsmålene til
formannskapet og/eller rådmannen.
Beskjeder og informasjon
Forandringer i møteplanen for våren 2004.
Ny oversikt er delt ut.
NB Neste møte flyttes til onsdag 4. februar 2004.
Brev til gruppen
Ingen brev.
Kontakt med samarbeids-partnere
Se punkt om Referat fra andre møter.
Lars Ole tar et møte med Svein Finnanger og Geir Aasgaard
for å finne ut hvor saken om Løkkeåsveien står.
Side – 3
Internett
Ikke vært på nettet i dag.
@ E-post
Vi har fått e-post fra Oppland fylkeslag av NFU
om en dagskonferanse 19. februar 2004.
”Arbeid – også for mennesker med utviklingshemming”.
Jon Erling kan tenke seg å dra.
Lars Ole sjekker med Rune Heien.
Lars Ole har sendt e-post til Tom Steen,
for å få avklart John-Harald spørsmål
om hvem som blir vår kontakt-person i kommunen.
SAKER
07/03 LOKAL KONFERANSE 2004
OG VALG AV NYE MEDLEMMER I RGB
Sjekket datoer, sett på notat til leder PLO (Pleie og omsorg)
(se vedlegg 1/199).
Vedtak: Fortsetter saken på neste møte.
10/03 POLITIKER-STAFETT
Vedtak: Tilretteleggerne lager et forslag til brev.
EVENTUELT
Se på utklippet fra Fagbladet 6. 2003.
Alle har fått en kopi som de ser på
til neste gang.
Side – 4
Vedlegg 1/199
NOTAT 15.01.04 Målsetting for konferansen
Konferansen må ses på som et ledd i inkluderingsprosessen av utviklingshemmede i samfunnet.
Prosessen må eies av de utviklingshemmede selv og må støttes av alle oss andre som direkte eller indirekte
skal støtte målgruppen. Målet for konferansen blir som en følge av dette primært å gi utviklingshemmede
en arena, en møteplass hvor de kan uttrykke hva de tenker og er opptatt av og hvor de kan diskutere med hjelpere,
administratorer, politikere og familie. Dette er en prosess som er kommet lengre i Sverige og Danmark enn i Norge,
Prosessen har mye til felles med likestillingskampen og kampen mot diskriminering av ulike grupper.
Hvorfor bør, må, skal vi som kommunal tjeneste ta et ansvar i dette?
Det er klare politiske føringer for å jobbe med inkludering av funksjonshemmede i samfunnet og også i
forhold til at det skal skapes møteplasser mellom funksjonshemmede og politikere og tjenesteytende systemer
på forskjellige nivåer.
Rådmannen har da også flagget brukermedvirkning høyt, noe som også må komme til syne
i praksis for målgruppen utviklingshemmede.
Hva vi oppnådde med forrige konferanse.
Veldig mange brukere spør oss om når neste konferanse blir og har ønsker og planer for den neste konferansen.
Ansatte som deltok på konferansen har også i ettertid omtalt konferansen i positive vendinger.
Ut fra dette synes jeg vi har belegg for å si at konferansen fungerte godt som møteplass mellom ansatte og brukere.
Vi er alle opptatt av at utviklingshemmede skal bli tryggere på seg selv og ta mer ansvar for eget liv.
Dette må i størst grad komme til uttrykk i dagliglivet. Dette skjer når brukere blir behandlet
som voksne personer med utviklingsmuligheter og med rett til både å mene ting og til å gjøre feil de kan lære av.
Jeg tror konferansen var et løft i dette.
Jeg er allikevel skuffet over hva vi har oppnådd i ettertid, og jeg etterlyser sterkt at vi som kommune har en
politikk på programområdet funksjonshemmede, spesielt ovenfor mennesker med utviklingshemming.
Vi i RGB var nylig på en studietur til Gjøteborg og besøkte en organisasjon som heter Grunden.
Organisasjonen var ledet av et styre bestående av utviklingshemmede. De drev med informasjon,
opplæring og fritidsaktiviteter. De hadde et budsjett på 11 mill og hadde sterk støtte i det politiske system.
Hvor mye tid vil det kreve av hvor mange?
Det er viktig at et slikt arrangement skaper et bredt engasjement. Forhåpentligvis vil mange i tjenesten
engasjere seg i forberedelse og gjennomføring. For de fleste vil dette dreie seg om timer i forberedelse ikke dager.
Vi trenger å ha en arbeidsgruppe med et særlig ansvar for konferansen. Den arbeidsgruppen bør bestå av
5 personer hvorav 3 fra PLO, en fra fritid og en fra arbeid.
Arbeidsgruppen må ha avsatt 10 – 12 arbeidsdager hver til forberedelse av konferansen, dette for å sikre
god nok kvalitet.
Det man ofte glemmer med utviklingshemmede er at de trenger tid og god tilrettelegging.
Vi tror vi her har satt en ramme, vi kan gjennomføre en enkel lokal konferanse under.
Hva ønsker vi egentlig
Utviklingshemmede har utvilsomt ressurser de kunne brukt bedre hvis de fikk tilrettelagt for det.
Vi ønsker at utviklingshemmede får sjansen til å utvikle seg. Skal dette skje må administrative og politiske
beslutningstakere gi dem muligheten. Dette krever en endring i prioriteringer av penger og i tenking.
Ærlig uttalt føler vi at vi står med lua i hånden uten at noen egentlig ser det. Vi har kunnskaper og ideer til
å realisere politiske visjoner som har vist seg å være realistiske i Sverige og Danmark.
Det var ikke offentlig rikdom som fikk svensker og dansker til å tenke annerledes.
Lars-Ove