Rådgivningsgruppen

Nr. 187- Referat fra 20. mai 2003

Referat fra 20. mai 2003
Tilstede: Jon Erling Hagen, Tove Kjevik, Bente Nygaard,
og John-Harald Wangen.
Meldt forfall: Anne Mine Bakke (møte-leder)
Møte-leder: Tove Kjevik
Tilretteleggere: Lars-Ove Nordnes og Lars Ole Bolneset
Sted: Løkkeåsveien 2.
Tidspunkt: Kl. 14.00 til kl. 17.00
Besøk: Ingen
Vedlegg: Ingen
Faste punkter:
Godkjenning av referat nummer 186.
Referatet ble godkjent.
Referat fra andre møter
Bruker-undersøkelsen for voksne utviklingshemmede
i hjemme-baserte tjenester ble lagt frem for
Sektor-utvalg BIOM 6. mai 2003 av spesialkonsulent Bolneset.
Vedtak: Sektorutvalget tok undersøkelsen til orientering.
Møte i Konferanse-Kameratene 13. mai 2003 (se egen sak).
Side – 2
Avis-utklipp og nyheter
Det er en artikkel om oss i Basis nr. 5 mai 2003
(Tidsskrift for hjelpe-pleiere og omsorgs-arbeidere i Norge).
Beskjeder og informasjon
Informasjon ved Bente
Det er viktig at turen til Sverige ikke kræsjer
med årets fjell-tur med Hauger Verksted.
Bente sjekker datoene med personal-konsulent Egil Hansen.
Sommer-Avslutning tirsdag 17. juni 2003
Vi inviterer Arbeidsgruppe FRAMTIDA, Fredags-Styret , politikere
og andre samarbeids-partnere
til grilling kl. 16.00 – 19.00.
Et forslag fra John-Harald
Første møte til høsten
er hjemme hos han.
Alle var enige.
Vi kommer tilbake til dato
på vårens siste møte.
Brev til gruppen
Eksemplarer av Basis og bilder.
Bilder av Konferanse-kameratene fra Rune Heien.
Side – 3
Kontakt med samarbeids-partnere
Intet spesielt.
Internett
Vi sjekket sosial og helse-direktoratets hjemme-side
i forbindelse vår søknad om økonomisk støtte
til den Nasjonale konferansen.
Der står det om
Det europeiske året for funksjonshemmede 2003
Under lokale prosjekter
fant vi et prosjekt som var interessant for oss:
Rett til arbeid også for mennesker med funksjonshemming
NFU Oppland fylkeslag
To konferanser for brukere og hjelpere / ansatte i kommuner
Få oversikt over arbeids- og syssel-settings-situasjonen
for utviklingshemmede i Oppland
http://www.shdir.no/assets/2013/prosjektoversikt.doc
@ E-post
Vi sendte en e-post til NFU Oppland og spurte om konferansen.
Vi sendte en e-post til ULF med spørsmål om felles svenske venner.
SAKER
.
Side – 4
04/03 KOMMUNE-VALG 2003
Klar Tale sier de er interessert i å komme på besøk.
Vi vet ikke når de kommer.
Vi har ennå ikke fått noen svar fra politske partier,
men de har fortsatt 10 dager på seg til å svare.
Vedtak: Sender en e-post til Klart Tale
og spør om de kommer på neste møte.
05/03 PRINSIPPER FOR SELVBESTEMMELSE
Vedtak: Alle leser igjennom punktene
og markerer det de er enige med, med en farge
og det de er uenige med, med en annen farge.
Skriv også opp hvis det er noe som du synes mangler.
06/03 INFORMASJON OM FERIE-TILBUD
TIL MENNESKER MED FUNKSJONSHEMMING
Vi har ikke fått noe svar fra Jørgensen ennå.
Vedtak: Saken utsettes til neste møte.
07/03 LOKAL KONFERANSE 2003
Vedtak: Når det gjelder vedtekter,
finner John-Harald frem eksempel på dette.
Alle tenker på det med valg av medlemmer.
Side – 5
EVENTUELT
Jon Erling lurte på om det fantes dagsenter for funksjonshemmede i Bærum.
Lars Ole fortalte at det er to steder,
Myrvangveien og Emma Aktivitets-senter
som er for utviklingshemmede.
Bente kan tenke seg å besøke et av stedene.
Det er også et Multihandikapp-senter på Emma Hjorth.
FAS-senteret
(Funksjonshemmedes Aktivitets-senter)
Psykisk helse
Bjørnegård
Aktivitets-huset på Stabekk
Psykiatrisk Dagsenter – Anthon Wallesvei