Rådgivningsgruppen

Nr. 171 – Referat fra 24. september 2002

Referat fra 24. september 2002
Tilstede: Bente Nygaard, Jon Erling Hagen, John-Harald Wangen
Harald Kjeldsberg og Tove Kjevik.
Meldt forfall: Anne Balstad
Møte-leder: Tove Kjevik
Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset og Lars-Ove Nordnes
Sted: Løkkeåsveien 2.
Tidspunkt: Kl. 14.00 til kl. 16.00
Besøk: Ingen besøk
Vedlegg: Ingen vedlegg
Faste punkter:
Godkjenning av referat nummer 170.
Referatet ble godkjent.
Referat fra andre møter
Samarbeidsmøte med Arbeidsgruppe FRAMTIDA
og NILK v/Svein Finnanger og Kirsten Hognestad Haugen
4. september og 17. september 2002 (se sak 04/00).
Tilretteleggerne legger frem referat
fra Mandat-gruppen for konferansen ”Fra bruker til borger”.
Side – 2
Avis-utklipp
Tove hadde med utklipp fra Budstikka 17.september 2002
om 25 års Jubileum på Hauger Verksted a\s.
Beskjeder og informasjon
Vi har oppdatert adresse-listen.
Anne Balstad søker om permisjon frem til jul 2002.
Vi innvilger henne permisjon frem til jul.
Etter jul må Anne bestemme seg om hun vil fortsette i gruppen
eller slutte.
Nytt medlem
Vi bestemte at Anne Mine spørres om hun vil være vikar i RGB.
Bente og Lars-Ove har ansvaret for dette sammen.
Brev til gruppen
Ingen post.
Kontakt med samarbeids-partnere
Møte i Bistro-gruppa på Emma kafe.
Det kom frem forslag om å lage fotball-pub.
Første gang er onsdag 25. september 2002.
Det kom også forslag om å lage danse-kafe
på noen lørdager.
Datoer er ikke bestemt ennå.
Det er et problem at vakt-skifte / turnus
gjør at mange må reise hjem tidligere
enn de egentlig ønsker.
Vi tar denne saken opp på den lokale konferansen.
Side – 3
Internett
Sett på handlings-programmet for perioden 2003 til 2007
(se egen sak)
@ E-post
Ingen E-post.
SAKER
04/00 LA KLUBBEN LEVE
Saken handler om fremtiden til vårt tilbud i Løkkeåsveien.
John-Harald synes saken er stor og vanskelig.
Vi snakket om hva
de ulike arena-ene handler om.
Arena-ene er satsnings-områder.
Saken skal sendes til politisk behandling
i sektor-utvalg for Levekår i løpet av høsten 2002.
Vedtak: Vi ber om at saken sendes til oss
før den går til politisk behandling.
Side – 4
07/02 FRA BRUKER TIL BORGER”
Lokal konferanse
fra 31 oktober til 1. november 2002
Det er ikke mange utviklingshemmede
som har vært på konferanse.
Mange konferanser handler om utviklingshemmede,
selv om de selv ikke er invitert til å være med.
Fordi det er kort tid til den lokale konferansen,
er det ikke utviklingshemmede som selv har laget den.
Den Nordiske konferansen til våren
skal det være vi som er med på å planlegge.
Lokal konferanse Torsdag 31. oktober og fredag 1. november
Vi regner med at det kommer 150 personer.
Program:
Innledning felles
Temaer, 3 grupper
Arbeid , innledning + gruppearbeid, 10 i hver gruppe
Bolig, innledning + gruppearbeid, 10 i hver gruppe
Fritid, innledning + gruppearbeid, 10 i hver gruppe
John-Harald har skrevet lapp til Lars-Åge Hynne
og redaktøren i ”Samfunn for alle”
Vedtak: Vi tenker på hva RGB skal bidra med på konferansen.
08/02 SPØRRE-UNDERSØKELSE FRA
HJEMMEBASERTE TJENESTER
Hjemmebaserte tjenester
skal ha en spørre-undersøkelse
blant sine utviklingshemmede brukere.
Side – 5
Det skal være en intervju-undersøkelse.
Det er studenter fra vernepleier-høgskolen
som skal gjennomføre intervjuene.
Vi begynte å gå igjennom spørsmålene,
for å se om de er lett-lest.
Vedtak: Fortsetter saken på neste møte.
09/02 HANDLINGSPROGRAMMET 2003 – 2007
Vi har fått invitasjon til informasjons-møte
om handlingsprogrammet.
Det er 5 seksjonsjefer som inviterer.
Dette er meget viktig møte.
John-Harald har gitt beskjed om at han ikke kan stille.
Vedtak: Alle stiller på informasjons-møtet.
EVENTUELT
Ingen ting på eventuelt.