Rådgivningsgruppen

Nr. 169 – Referat fra 27. august 2002

Referat fra 27. august 2002
Tilstede: John-Harald Wangen, Bente Nygaard, Jon Erling Hagen,
Harald Kjeldsberg, og Tove Kjevik.
Meldt forfall: Anne Balstad
Møte-leder: Jon Erling Hagen
Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset og Lars-Ove Nordnes
Sted: Løkkeåsveien 2.
Tidspunkt: Kl. 14.00 til kl. 16.00
Besøk: Seksjonssjef Bjørg Devig Sveum kl. 14.15 til 14.45
Vedlegg:
Faste punkter:
Godkjenning av referat nummer 168.
Referatet ble godkjent.
Referat fra andre møter
Vi har ikke deltatt på noen møter siden sist.
Avis-utklipp
Lars-Ove hadde med utklipp fra Budstikka torsdag 22. august 2002.
Utklippet handler om at Henning Furulund i NFU lokallag i Asker,
krever lik lønn for alle utviklingshemmede
som jobber på arbeidssentrene og Asker produkt. .
Side – 2
Beskjeder og informasjon
Neste møte starter kl. 13.00 og slutter kl. 16.00.
Brev til gruppen
Brev fra Arbeidsgruppe FRAMTIDA (se sak 04/00)
Bente låner Samfunn for alle til neste gang.
Kontakt med samarbeids-partnere
Lars Ole har snakket med ULF.
Snakket med Geir og avtalt møteplan for høsten.
Internett
Så på regler for bostøtte.
Det er et dokument på 47 sider.
@ E-post
Ingen E-post.
SAKER
Side – 3
06/02 GODTGJØRING TIL BRUKERE I
ARBEIDS-SENTRENE
Motivasjons-godgjøring er det samme som lønn.
Lønnen er foreslått å være fra 12 til 15 kr per time
Lønnen varierer med hvilke krav som stilles på arbeidsplassen
Det utbetales ikke syke-penger alle steder.
Hvorfor er man ikke ansatt på lik linje med andre
og være organisert og få sykepenger
Er det slik at utviklingshemmede arbeids-takere
er mindre verd enn andre?
Er man like mye verdt?
Bjørg mener ja.
Vi kan sende e-post til Bjørg hvis det er noe vi lurer på.
Kan man jobbe overtid og tjene mer penger?
Jon Erling sier at det kan han ikke på Bærum arbeidssenter.
Hvorfor skal alle på en arbeidsplass få den samme godgjøringen?
Vedtak: Jon Erling sjekker hvordan reglene er
for syke-penger
Vi ber kommunen om å jobbe med å finne et system
for hvordan man kan gi folk lønn etter innsats.
Forslag at talsmenn og tillitsvalgte på arbeids-plassene
er med på dette arbeidet.
Sjekke hvordan de gjør det i andre nordiske land.
Er det noen fag-foreninger som kan være med på arbeidet?
Hvis man tjener mer, mister man bostøtten?
Lars Ole sjekker hva som er reglene.
04/00 LA KLUBBEN LEVE
Arbeidsgruppe FRAMTIDA har avtalt et møte
med Svein Finnanger, onsdag 4. september kl.17.00 til 19.30.
Vedtak: Vi regner med at Bente og John-Harald stiller på dette møtet.
Side – 4
Bente blir også med i morgen.
De andre medlemmene i gruppen
tar i et tak neste gang vi får invitasjon fra FRAMTIDA.
RGB mener det er viktig å støtte opp under
Arbeidsgruppe FRAMTIDAs arbeid.
05/02 NORDISK SAMARBEID
Vi har ikke hørt noe fra Ålesund.
05/02 FRA BRUKER TIL BORGER”
Lokal konferanse
31. oktober og 1, november blir det lokal konferanse for brukere
og tjeneste-ytere i Bærum kommune.
Samt ULF og kanskje Kafegruppen i Ålesund.
Helgen 2. 3. november blir det arbeids-helg med planlegging.
Vedtak: Fortell andre om dette og sette av datoene.
EVENTUELT
Ingen saker til eventuelt.