Rådgivningsgruppen

Nr. 165 – Referat fra 30. april 2002

Referat fra 30. april 2002
Tilstede: Jon Erling Hagen, Anne Balstad og Tove Kjevik
Meldt forfall: John-Harald Wangen og Bente Nygård
Møte-leder:Tove Kjevik
Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset og Lars-Ove Nordnes
Sted: Løkkeåsveien 2.
Tidspunkt: Kl. 14.00 til kl. 17.00
Besøk: Ingen besøk
Vedlegg: 1/165 E-post fra Kafè-gruppa i Ålesund
Faste punkter:
Godkjenning av referat nummer 164.
Referatet ble godkjent.
Referat fra andre møter
Bente har vært på møte med arbeidsgruppa Framtida 24 april.
Der snakket de om økonomiske ramme-betingelser
for Løkkeåsveien 2.
Avis-utklipp
Ingen avis-utklipp.
Side – 2
Beskjeder og informasjon
Det er ViVil-lekene fra 24. til 26 mai 2002.
Brev til gruppen
Ingen brev.
Kontakt med samarbeids-partnere
Tove har vært på biblioteket 20 april 2002.
Der var hun på bok-treff
sammen med Ellen Kirkaas og Ane.
Internett
Vi sjekket hva SKUR står for (se referat 164).
@ E-post
Vi har fått E-post fra kafègruppa i Ålesund.
Vi tar opp denne E-posten
som egen sak på neste møte (se vedlegg 1/165).
Vi har fått E-post fra Australia,
hvor de ber oss om å finne ut
hvor mange som trenger oversettelse
til dansk/svensk/norsk.
Vedtak: Vi ber John-Harald finne litt ut av dette
til neste møte.
Side – 3
SAKER
02/02 TEMA-KVELDER VÅREN 2002
Jon Erling synes det gikk veldig greit.
Vi tok opp hvordan miljø-arbeiderne skal oppføre seg.
Vi så på deler av filmen, 3 klipp.
Så gikk vi i grupper for å snakke om klippene.
Vi ga miljø-arbeider Frank terning-kast
for hvordan han oppførte seg i disse klippene.
Så ble gruppene samlet
og fortalte de andre
hva de hadde kommet frem til.
Vedtak: Vi tar en ny runde med Elling til høsten.
Tove ønsker en annen film.
Hun sier i fra når hun har funnet en norsk film
som handler om miljø-arbeidere.
05/02 NORDISK SAMARBEID
Vi har ikke hørt noe etter at brevet ble sendt.
Lars Ole har ringt og spurt,
men Gitte er reist bort.
Vedtak: Vi venter på svar fra ULF.
Lars Ole prøver å ringe igjen.
04/00 LA KLUBBEN LEVE
Vedtak: Jon Erling og Anne kan komme på felles-møte
med arbeidsgruppe Framtida
på tirsdag 7. mai kl. 16.00 til 18.00.
Tilretteleggerne kommer også.
Side – 4
EVENTUELT
Alle tenker på hva skal til
for å gi miljø-arbeider terning-kast fra 1 til 6.
Tove synes en miljø-arbeider skal være blid.
Jon Erling mener at en miljø-arbeider skal:
– lytte og høre når brukeren har noe å si
– skal ikke tvinge brukeren til å gjennomføre uke-planen
– mulighet for å sparke miljø-arbeidere som gjør en dårlig jobb
– gå på poeng, bra jobb gir poeng, dårlig jobb gir fratrekk
Vedtak: Utsettes til neste møte
Side – 5
Vedlegg 1/165
Vi er en gruppe som driver kafé i et bydelshus i Ålesund.
Vi har åpent på torsdager.
Vi har holdt på i ca et og et halvt år.
Vi er: John Erik, Line, Anne Marie, Marianne, Anne Beate, Børre og Janne.
Vi samarbeider med Kathrine som er avdelingsleder på bydelshuset og med Johannes Drabløs.
Noen kaller oss psykisk utviklingshemmede eller utviklingshemmede.
Det er ord som er bestemt av andre og som vi ikke liker å bruke.
Vi vil selv prøve å finne nye ord.
For å vise hva vi tenker på legger vi ved noe vi har arbeidet med.
Noen av oss har gått på spesialskole, noen på vanlig skole og noen begge deler.
De fleste av oss bor for seg selv.
Vi vil helst greie oss selv uten innblanding fra kommunale tjenester.
Line, Anne Marie, Børre og Janne jobber i ASV.
Anne Beate jobber i en kommunal produksjonsavdeling og Marianne jobber på Rådhuset.
Det er først og fremst mennesker vi kjenner fra jobben og venner og kjente som kommer til kafeen.
Noen fra familiene våre kommer også innom.
Johannes har vist oss referat fra møtene deres.
Vi vil gjerne vite mer om hva dere driver med i gruppa og om det er andre grupper dere samarbeider med.
Vi ønsker å samarbeide med andre grupper. Kanskje vi skulle møtes og snakke sammen?
Vi arbeider med å skaffe penger til en tur til sommeren.
Kanskje vi skulle besøke dere eller dere kunne besøke oss?
Vi ser fra siste referat at dere får besøk fra Danmark.
Før vi startet vår kafé var vi i København og besøkte Kafé Tusindfryd.
Dere kan sende mail til Kafé Steinbua, stein-ak@online.no
mvh
kafégruppa
Side – 6
VELKOMMEN TIL
KAFÉ STEINBUA
KAFEEN ER ET MØTESTED SOM
ER STYRT OG DREVET AV MENNESKER
MED KOGNITIVE FUNKSJONSVANSKER
Hva mener vi med kognitive funksjonsvansker?
Folk utvikler seg forskjellig.
Mennesker med kognitive funksjonsvansker
utvikler seg litt seinere
og kanskje litt annerledes
enn det som er mest vanlig.
Det betyr ikke at en er unormal
men heller litt uvanlig.
Vi er som andre folk i det meste
så ikke bli for opptatt av forskjellene
Vi klarer det meste når vi får den
tilretteleggingen og støtten vi har krav på.
Hva kan være vanskelig når en har kognitive funksjonsvansker?
Oftere enn mange andre opplever en at
det kan være vanskelig å forstå hva som skjer
og hva en skal gjøre.
Også hva andre sier eller gjør
i forskjellige situasjoner.
Ting går av og til litt seint
Side – 7
for eksempel læringen i skolen.
Lesing og skriving kan være vanskelig for noen –
mens andre sliter mer med regning og tall .
Mange opplever at det er vanskelig
å finne gode venner i den vanlige skolen –
venner som en også kan være sammen med på fritida.
Noen har gått eller går på spesialskole og i spesialklasser
Kognitive funksjonsvansker gjør
at en får problemer med å ta eksamen og å få utdannelse.
Uten eksamener og utdannelse
er det vanskelig å få vanlige jobber.
Mennesker med kognitive funksjonsvansker
jobber derfor ofte på arbeidsplasser for yrkeshemmede
eller er arbeidsledige. Noen har uførepensjon.
Hva har en rett til?
En har rett til å bestemme selv
som andre voksne mennesker.
En har rett til å bli møtt med respekt og tillit,
bli lyttet til
og bli tatt på alvor.
En har rett til forskjellige former for hjelp og støtte,
men bare når en ønsker det selv
og så langt mulig
på den måten en selv ønsker å få hjelp.
Hvorfor driver vi kafé?
Side – 8
I mange andre land har
mennesker med kognitive funksjonsvansker
sine egne møteplasser og organisasjoner.
Vi tror det er bra.
Vi kan gjøre møteplassen til et hyggelig sted
for oss og våre venner
På møteplassen er det vi som styrer og bestemmer
og vi som har ansvaret.
På denne måten blir vi flinkere til å fortelle hva vi ønsker
og ta vare på våre interesser.
Kanskje kan vi etter hvert kan klare å bygge
vår egen interesseorganisasjon.
Hvem skal kafeen være for?
Alle er velkommen til kafeen.
Mennesker med kognitive funksjonsvansker
er spesielt velkommen. Ta gjerne med familie, venner
og andre du liker å være sammen med på fritida.
Men husk:
Vis oss respekt.
Dette er først og fremst vårt sted.
Her er det vi som styrer og bestemmer.