Rådgivningsgruppen

Nr. 109 – Referat fra 20. april 1999

Referat fra 20. april 1999
Tilstede: Renne Hubertus, Harald kjeldsberg, Anne Balstad, John
Harald og Per Guldbrandsen
Meldt forfall: Ingen
Møteleder: Tove Kjevik
Referent: Lars Ole Bolneset / Anja Bjorøy
Sted: Løkkeåsveien 2.
Tidspunkt: Kl. 14.00 til kl. 17.00
Besøk: Ingen besøk
Vedlegg: Ingen.
Faste punkter:
 Godkjenning av referat nummer 108.
Referatet ble godkjent.
 Referat fra andre møter
Ingen.
Side – 2
Avis-utklipp
Tove hadde med utklipp fra Budstikka 16.april 1999
om lokal-revy i Løkkeåsveien 2.
Revyen het »Hundre år, hva er vel det»
og handlet om husets 100-årige historie.
Beskjeder og informasjon
Lars Ole informerte om møtet
som skal være med Hognestad Haugen og Elvemo
onsdag 21. april 1999.
John-Harald kom med enda en grunn
til at det bør være to tilrette-leggere i gruppen.
Hvis det er to møter på samme tids-punkt,
kan gruppen gå på begge møtene
og ha med seg en tilrette-legger.
Brev til gruppen
Referat fra Rådgivningsgruppen i Asker.
En av sakene i referatet deres handler om
størrelsen på medlems-kontigenten i NFU.
Henning Furulund synes det er for dyrt å være
være medlem i NFU.
John Harald tar kontakt med Henning Furulund
for å informere mer om bestemmelsene i NFU.
 Kontakt med samarbeids-partnere
Ingen kontakt siden sist.
Internett
e-post
Ingen e-post.
Side – 3
  Ansvars-områder
Bibliotek-Tove
Tove og Anja var på Bok-treff
på Bekkestua bibliotek 17. april 1999.
Emma Hjorth- Harald
Det blir Bistro på Emma kafe 27.april 1999.
SAKER
01/98 EMMA MUSEUM
Vi så på bildene som ble tatt på befaringen.
Ved hjelp av bildene snakket vi om
de forskjellige temaene på utstillingen.
Til slutt hadde vi en avstemming over
hvilket tema vi skal lage
en lett-lest-utgave av.
Vedtak: Vi lager en lett-lest-utgave av Gudruns historie.
Lars Ole ber Solveig Tutvedt sende oss
en kopi av Gudruns historie.
04/99 VALG 1999
Vi snakket om hvor mange forskjellige politiske partier
det er Bærum.
Vi kom fram til at det er 9 politiske partier.
Vi laget et forslag til politiker-brev.
Vi etterlyser en lett-lest-utgave
om partienes planer for utviklings-hemmede.
Og en lett-lest utgave av parti-programmet.
Vedtak: Brevet underskrives på neste møte.
Side – 4
05/98 TEMA-KVELD II
Foreløpig er det 15 som har meldt seg på.
Vi gleder oss.
Vedtak: Ingen vedtak.
06/99 ARIADNE-PROSJEKTET
Schliemann fra SINTEF har satt opp en plan
for når den enkelte skal møte.
Planen blir sendt til medlemmene i gruppen.
Kopi av planen blir også sendt til arbeids-giverne.
SINTEF sørger for transport til og fra Sandvika.
.
07/99 INNLEGG TIL FYLKES-MØTE
RGBs medlemmer synes de har for lite
med-bestemmelse på arbeids-plassen sin.
Gruppen vil at Per og Renne skal spørre fylkesmøtet
om rutiner for tillits-valgtes oppgaver.
Skrives det referat fra tillitsvalgtes møter?
I hvilke saker har tillitsvalgte taushetsplikt?
Lars Ole, Renne og Per møtes på Hauger verksted
onsdag 21.april for å forberede inn-legget.