Rådgivningsgruppen

Nr. 108 – Referat fra 6. april 1999

Referat fra 6. april 1999
Tilstede: Renne Hubertus, Harald kjeldsberg, Tove Kjevik og
Per Guldbrandsen
Meldt forfall: Ingen
Møteleder:Anne Balstad
Referent: Lars Ole Bolneset / Anja Bjorøy
Sted: Løkkeåsveien 2.
Tidspunkt:Kl. 14.00 til kl. 17.00
Besøk: Ingen besøk
Vedlegg: 1. Brev fra Fylkeslaget for arbeid til yrkeshemmede
v/Siri Staubo
Faste punkter:
 Godkjenning av referat nummer 107.
Referatet ble godkjent.
 Referat fra andres møter
Ingen.
Side – 2
Avis-utklipp
Anja hadde med Budstikka-utklipp.
REGA arrangerte «åpent hus på Emma Hjorth»,
og målet var å få utviklings-hemmede
og de ny-innflyttede
på området til å bli bedre kjent.
John-Harald hadde med Budstikka-utklipp om
«æres-pris til Kai Zahl» og «ny generasjon Dissimilis»
Beskjeder og informasjon
Ingen informasjon.
Brev til gruppen
Ingen brev.
 Kontakt med samarbeids-partnere
Ingen kontakt siden sist.
Internett
e-post
Irene Aaen takker for at hun fikk komme på besøk
og ønsker alle velkommen på biblioteket.
Hennes telefon-nummer på jobb er 67 11 69 19
og det er mulig å ringe hvis man lurer på noe.
 


Side – 3
 Ansvars-områder
Emma Hjorth- Harald
Harald deltok på «Åpent hus Emma».
Han synes det var et bra tiltak
og ønsker at det blir arrangert
flere slike tiltak.
SAKER
01/98 EMMA MUSEUM
Vedtak: Utsettes til neste møte
02/99 FRITIDS-KALENDEREN
Vedtak: Utsettes til neste møte
03/99 SAMSPILL 99
Vi har ikke klart å skaffe noen penger til reise-utgifter.
Neste gang får vi være tidligere ute
med å søke om penger.
Vedtak: Det blir ingen deltagelse på Samspill 99 fra RGB.
04/99 VALG 1999
Vi så på en sak fra funksjonshemmedes råd 1997.
Vedtak: Utsettes til neste møte.
05/98 TEMA-KVELD II
Side – 4
Vedtak: Ny dato er 24. og 25. april
Seminar-invitasjon og program blir sendt ut.
Anne, Renne, Harald, John-Harald og Tove
har mulighet, og ønsker å delta.
06/99 ARIADNE-PROSJEKTET
Schliemann fra SINTEF minner om at de som
skal være test-personer
ikke må opp-søke kommune-gården
på forhånd for å øve seg.
Hver enkelt kommer til å motta brev
med dato og tid-spunkt for testen.
Han ved-legger også et informasjons-brev
som kan gis til arbeids-giver.
Schliemann må få beskjed om at John-Harald
er bortreist i uke 19.
07/99 INNLEGG TIL FYLKES-MØTE
Blir gruppen medlemmer hørt på arbeidsplassen?
Kan man bestemme sine egne arbeids-oppgaver?
Kan man bestemme hvordan lokalene skal se ut?
Hvordan fungerer det med tilitsvalgte?
Vedtak: Per og Renne stiller på møtet. Tove er reserve.
Vi fortsetter diskusjonen på neste møte.
EVENTUELT
Marianne har valgt å gå ut av gruppa
fordi hun har så mye å gjøre.