Rådgivningsgruppen

Nr.03/2010 – Handlingsprogram 2011-2014

Vi jobber med at ”Fritid for alle” skal komme med i handlingsprogrammet for kommunen som en sak de ønsker utredet. Vi ønsker større valg-frihet og påvirkning når det gjelder ferie-turer.

6.april 2010 – møte nr. 319
Vi har invitert våre kontaktpersoner
til å komme og fortelle om
arbeidet med Handlings-programmet.

Vi har bare fått sikkert svar fra området arbeid ved Jack.

Når det gjelder arbeidet med handlingsprogrammet
har SAR tatt opp følgende temaer
som kan være aktuelle for HP-arbeidet.

– Brukerråd i alle boliger
– Feriemuligheter og utgifter

Når det gjelder arbeid,
er RGB opptatt av
at det er de samme rettighetene
på arbeidsplassene
for mennesker med utviklingshemning.

Sykepengeordningen er forskjellig mellom BKA og Løxa.

Vi lurer også på om kommunen har en plan
for flere tilrettelagte arbeidsplasser
i det ordinære arbeidsliv?

Vedtak:
Vi fortsetter med saken på neste møte
i tidsrommet kl. 13.00 til kl. 14.30.

 

20.april 2010 – møte nr. 320
Når det gjelder arbeidet med handlings-programmet
har SAR tatt opp følgende temaer
som kan være aktuelle for HP-arbeidet.

– Brukerråd i alle boliger
– Ferie-muligheter og utgifter

Når det gjelder arbeid,
er RGB opptatt av at det er de samme rettighetene
på arbeidsplassene for mennesker med utviklingshemning.

Sykepenge-ordningen er forskjellig mellom BKA og Løxa.

Vi lurer også på om kommunen har en plan
for flere tilrettelagte arbeidsplasser
i det ordinære arbeidsliv?

Pleie- og omsorg Bovild Tjønn
følger Handlings-programmet opp saker
fra Omsorgs-meldingen og Helse-meldingen?

Det er en gruppe som jobber med arbeid og aktivitet.

Hva tenker dere om pensjons-alder?

Når skal ansatte på arbeids-sentre gå over i pensjonistenes
rekker?

Hva skal man gjøre når man blir pensjonist?

Leif Kåre kan tenke seg å jobbe til han blir 65.

Det er foreslått en grense på 60 år,
men med individuelle vurderinger.

Tove og Jacob
kan tenke seg å jobbe
til de er 70 år.

John-Harald mener at det er viktig
at man har noe fornuftig å gjøre
etter at man er pensjonert.

Når det gjelder forslag fra SAR om ferie-planlegging,
så kan vi foreslå at det lages en utredning på saken.

Vi må snakke med Kirsten H. Haugen om området ferie.

Kan vi i Bærum gjøre noe av det samme
som Grunden og ULF har gjort?

Jack Eklund fortalte litt fra handlingsplan-arbeidet.

I handlings-programmet for 2 år siden,
ble det bevilget ekstra penger
for å ta i mot flere arbeids-takere.

I fjor ble det 10 nye plasser
og i år blir det også 10 nye plasser.

En utfordring er å gi et dag-tilbud,
som er tilpasset den enkeltes behov.

Hvilke tilbud skal man ha ?

Egne senior-tilbud?

Vedtak:
Vi fortsetter med saken på neste møte
i tidsrommet kl. 13.00 til kl. 14.30.

4.mai 2010 – møte nr. 321
Hva gjør vi med at

Sykepenge-ordningen er forskjellig mellom BKA og Løxa?

Bør kommunen gjøre noe
for at det blir flere tilrettelagte arbeids-plasser
i det ordinære arbeidsliv?

Hvilke saker bør vi følge opp fra
Omsorgs-meldingen og Helse-meldingen?

Når det gjelder forslag fra SAR om ferie-planlegging,
så kan vi foreslå at det lages en utredning på saken.

Vi må snakke med Kirsten H. Haugen om området ferie.

Kan vi i Bærum gjøre noe av det samme
som Grunden og ULF har gjort.

Vedtak:
Vi ber om at spørsmålet om forskjell i sykepengeordningen
blir tatt opp i forbindelse med handlings-programmet.

Når det gjelder tilrettelagte-arbeidsplasser
i det ordinære arbeids-liv
så ønsker vi å finne mer ut av dette.

Vi inviterer Kirsten H. Haugen til å komme på neste møte
å snakke om ferie-planlegging.

 

18.mai 2010 – møte nr. 322
I løpet av våren har vi snakket om flere aktuelle temaer
for handlingsprogrammet.

Under temaet arbeid
har vi snakket om pensjonsalder,
sykepenger
og lønn.

Under temaet bolig
har vi snakket om brukerråd
i alle boliger.

Under temaet fritid
har vi snakket om å lage en utredning
(en undersøkelse)
på nye måter å planlegge ferieturer.

Kan vi i Bærum gjøre noe av det samme
som Grunden og ULF har gjort?

Vedtak:
Vi ber våre kontaktpersoner
gi oss en tilbakemelding på hvordan disse sakene
kan fremmes i handlingsprogrammet.

 

1.juni 2010 – møte nr. 323
Kai Thoresen er i streik
og kunne derfor ikke komme på møtet i dag
for å snakke om ferie for alle..

Vedtak:
Vi tar opp saken på dagens SAR-møte.

 

31.august 2010 – møte nr. 324
På SAR-møtet før sommeren var det enighet
om at Ferie for alle er en viktig sak å ta opp.

RGB fikk i oppdrag å ta kontakt med K. H. Haugen.

Følgende punkter kom frem på SAR-møtet:

 • Hjelpe hverandre med å finne løsninger
 • Reisebyrå, et sted hvor man tar i mot ønsker,
  samler forslagene og lager tilbud
 • Vi foreslår en utredning
  • større valgfrihet i forhold til reise-mål og -følge
  • tilbud til de svakeste
  • tilbud til de med svak økonomi
  • lære av svensker og dansker
  • se mulighetene

Vedtak:
Vi inviterer Hognestad til neste møte
for å snakke om videre fremdrift i saken,
fordeling av ansvar og oppgaver.

 

14.september 2010 – møte nr. 325
Vi har besøk av Kai Thoresen fra tjenestested Tilrettelagt fritid (TILF)
TILF har hatt møte med kommunalsjefen for Pleie- og omsorgsstjenester
Bovild Tjønn.

På møtet ble det snakket om hvordan man kunne finne løsninger
hvor penger fra miljøarbeidertjenesten følger brukeren på ferietur.

I følge Pleie- og omsorgstjenesten har alle har krav på ferie,
som innebærer fri fra dagtilbud eller arbeid.

Boligpersonalet skal da gi nødvendig hjelp.

Ansvaret for ferie-turer i kommunen er i dag TILF sitt ansvar.

Vedtak:
Vi ber TILF om å ta saken opp med kommunen
for å om mulig fremme en sak for handlingsprogrammet.

 

28.september 2010 – møte nr. 326
Vi har fått svar på vårt vedtak på forrige møte.

Kirsten Hognestad Haugen i (TILF) tilrettelagt fritid
ber oss om å lage en bestilling,
slik at hun kan følge opp feriesaken.

I dag er det TILF som har ansvar for ferieturer i kommunen.

Vedtak:
Vi ønsker at TILF snarest ber om en utredning av
mulighetene til å gi utviklingshemmede større valgfrihet
i forhold til ferieturer.

Se referat fra møte 324 om saken
og referat fra møte 323 om SAR-møtet.

Vi sender saken som e-post til Kirsten.

 

12.oktober 2010 – møte nr. 327
Vi har fått svar Kirsten Hognestad Haugen i TILF.

Hun skriver at de utfører tjenester
og har ikke mulighet til å utrede det vi ber om.

Se også vedlagte brev.

Vedtak:
Vi sender saken videre i systemet
og ber rådmannen om hjelp.

Rådmannen i Bærum er en kvinne
og heter Marit Langfeldt Ege.

 

26.oktober 2010 – møte nr. 328
Nå er forslag til handlingsprogram laget.

Vi har ikke fått med vårt ønske om en utredning
av mulighetene for å gi utviklingshemmede større valgfrihet,
i forhold til ferieturer (se vedlegg 1/328).

Vi inviterer en fra NAV
til å komme å snakke med oss
om denne saken.

Vi inviterer også en fra tildelingskontoret og en fra
Funksjonshemmedes råd til det samme møtet
eller en annen tid hvis det ikke passer.

Vedtak:
Vi har sendt e-post med invitasjon til NAV,
Tildelingskontoret
og Funksjonshemmedes råd

 

09.november 2010 – møte nr. 329
Vi brukte 15 minutter
på å finne ut at Funksjonshemmedes
råd ikke skal ta opp Handlingsprogrammet
før på sitt møte i dag.

Vi har ikke fått svar fra NAV Bærum
på vår forespørsel om å utrede muligheten
for større valgfrihet og påvirkning
når det gjelder ferietilbud til utviklingshemmede.

Vi har fått svar fra Kari Eltvik Hanssen i NAV Tiltak Akershus,
som skriver at dette ikke er hennes arbeidsområde.

Vi har heller ikke fått svar fra Tildelingskontoret
eller Funksjonshemmedes råd.

Dag Sørheim fra Rødt har sendt oss en e-post og spurt om saken.

Lars Ole forklarte han på telefon hva vi er opptatt av.

Vedtak:
Vi  synes det er dårlig gjort at vi ikke får noe svar.

Vi venter til neste møte før vi går videre med saken.

 

23.november 2010 – møte nr. 330
Vi har fått besøk av Sveinung Wold fra tildelings-kontoret.

Tildelings-kontoret har ingen mulighet
til å skrive vedtak når det gjelder å få ledsager på ferie-turer.

Planlegge og gjennomføre ferie,
betyr i følge veileder i saksbehandling for pleie- og omsorg følgende:
Planlegge og gjennomføre ferie
når bruker oppholder seg i boligen under ferien.

Funksjonshemmedes råd skal se på saken vår
på sitt møte 14. desember.

På møtet i funksjonshemmedes råd 9.11 ble følgende bestemt:

Behandlingen i møtet

Ad dokument 3 (10/189067) fra Rådgivningsgruppen i Bærum vedrørende Ferie for alle.

Saken utsettes til neste møte,
slik at Ellen Johansen er til stede.

Vedtak:
Vi tar saken opp på SAR-møte 7. desember
og spør om noen vil dra på møtet i Funksjonshemmedes råd
og høre på hva de sier.

Sende en e-post til Kirsten Sannes som er leder av rådet
og spørre om mulighet for å komme å høre på saken.

 

4.januar 2011 – møte nr. 332
Vi har fått svar fra  Kommunalt råd for funksjonshemmede

(se vedlegg 1/322).

 

Vedtak:
Lars Ole får i oppdrag å sjekke hva NFU sentralt har gjort
med spørsmålet om ferie for utviklingshemmede.

 

18.januar 2011 – møte nr. 333
I referat fra møte i funksjonshemmedes råd står det følgende.

002/10 FERIE/TURER FOR BRUKERE MED BISTANDSBEHOV

GJELDENDE REGLER OG RUTINER – SVAR FRA NAV OG

KOMMUNEN

 Forslag til vedtak:
Rådet følger opp saken slik: …..

 Behandlingen i møtet

På grunn av manglende tilbakemelding fra NAV og kommunen,
utsettes behandling
til neste ordinære møte 8. februar

 Votering: Enstemmig

 FRÅD-002/10 – 12.01.2010

 Vedtak:
Vedtak utsettes til neste ordinære møte.

 

Vedtak:
Vi avventer referat fra neste møte i funksjonshemmedes råd

 

 

1.februar 2011 – møte nr. 334

03/10     FERIE FOR ALLE (HP 2011-2014)
Under arbeidet med Handlings-programmet for 2011-2014
har vi på de siste møte jobbet mest med temaet ferie.
Vi har derfor valgt å kalle saken Ferie for alle (HP 2011-2014).

Det kommer 10 personer fra Asker-gruppen 12. april.

Vi skal blant annet snakke om ferie-tilbud
og muligheten for i felles-skap å lage et reise-byrå.

Vedtak:
Vi tar opp saken på SAR-møte 1. mars.

Hva mener de andre om forslaget
til å lage et reise-byrå i samarbeid med Asker.