Rådgivningsgruppen

Årsrapport for 2012

RGBs
årsrapport
for 2012
Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede
i Bærum kommune
Vi deltok på stolthetsparaden i Oslo 9. juni
Årsrapport fra Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede i Bærum 2012
Side 2 av 8
Innledning
Årets viktigste saker har vært besøk på RiksGrundens årsmøte og foredragene vi har holdt for vernepleierstudenter.
1. Møte-aktivitet og møte-deltagelse
Gruppen har hatt 7 medlemmer gjennom hele 2012
og hatt 20 møter (Møte nr. 352 til 371).
Anne Marie Berg og Rente Rø sluttet rett før jul.
Vår tilrettelegger Lars-Ove Nordnes sluttet etter sommer-avslutningen.
Han har vært tilrettelegger for oss i 12 år.
Han startet i 2000.
Medlemmer ved utgangen av 2012 er:
Tove Kjevik, John-Harald Wangen, Cecilie Dahl, Jacob Sverdrup og Erik Songstad.
19. juni var det sommer-avslutning sammen med SAR.
Vi inviterte alle våre samarbeids-partnere
til grilling på Emma Kafe.
Det kom 35 personer.
12. desember var det jule-avslutning
på Emma kafe med julemat.
Andre møter og konferanser
En eller flere av gruppens medlemmer har deltatt på:
o Begravelse
Henning Furulund gikk bort 8. mai
og vi deltok i hans begravelse.
o Årsmøte i RiksGrunden Sverige
Cecilie, John-Harald og Tove deltok på årsmøtet i Gøteborg.
På sommeravslutningen var det overrekkelse av gaver til tilrettelegger Lars-Ove Nordnes og BKAs tilrettelegger Rune Heien med takk for god innsats.
Årsrapport fra Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede i Bærum 2012
Side 3 av 8
o Stolthets-paraden i Oslo 9. juni
De fleste av gruppens medlemmer deltok i paraden.
o Vandreutstilling
Vi deltok på åpningen av avslutningen
av vandre-utstillingen ”uhørte stemmer og glemte steder” i kommunegården i Sandvika.
Samarbeidsmøte SAR
– Samarbeidsrådet for områdene bolig, arbeid og fritid/kultur
Det har blitt 4 møter i SAR i løpet av året.
28. februar, 19. juni (sommer-avslutning), 25. september og 20. november.
Det har vært økende deltagelse
fra ulike brukerråd også dette året.
Vi har et fast punkt hvor alle gruppene
forteller hva de holder på med.
RGB har ansvaret for å innkalle,
lage saksliste og skrive referat fra møtene i SAR.
I 2012 har vi samarbeidet om FUS-konferansen brukerråd på alle tjeneste-steder og jule-bord for SAR.
Vi har fortsatt å jobbe med saken ”Ferie for alle”.
Hvordan kan vi samarbeide
for at flere skal få reise på ferie dit de ønsker
og sammen med hvem de ønsker? Kan det lages et reise-byrå?
Årets første SAR-møte 28. februar
Årsrapport fra Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede i Bærum 2012
Side 4 av 8
4. Besøk
Vi har hatt besøk på 13 av 20 møter.
De besøkende har vært:
 Morten Svarverud fra PLO 17. januar
 Representanter fra Gjøvik kommune 14. februar
 Magnar Danielsen fra H 24. april
 Siri Stray og Christina Pedersen vernepleierstudent 8. mai
 Ida Ohmme Pedersen Frp og Mats Jarness vernepleierstudent 22. mai
 Kari Brodin Seljelid fra AP 12. juni
 Harald Sævereid fra SV 11. september
 Alex Liendo fra arbeidslag Emma Hjorth øst på 3 møter
 Bård Kjetil Dahl fra REGA 23. oktober
 Ann Kristin Gosse fra Fagenheten 6. november
5. Økonomi
Budsjettet for 2012 er på ca. kr. 35.000.-
Lønn til tilretteleggerne dekkes av kommunen som lønnsutgifter
og utgjorde ca. kr. 90.000.-
6. Internett
RGB har egen hjemme-side www.radgivningsgruppen.no.
og egen facebook-side.
John-Harald har ansvaret for sidene.
Politiker-stafetten med Magnar Danielsen fra Høyre
Årsrapport fra Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede i Bærum 2012
Side 5 av 8
7. Saker
Her kommer en kort oversikt over de sakene
som gruppen har jobbet med dette året.
Gruppen har jobbet med 10 nye saker
og fulgt opp tre tidligere saker.
Saker vi har arbeidet videre med fra tidligere år:
07/11 Samarbeid med ulike kommuner
Vi har startet et samarbeid med Gjøvik kommune.
De ønsker å komme på besøk for å se hvordan vi jobber.
De som ønsker å komme er fra NFU lokallag,
ansatte og brukere fra Gjøvik kommune.
Samarbeidet fortsetter i 2012 – se sak 03/12.
08/11 Politiker-stafett 2012
Det har blitt laget en rød stafett-pinne.
Ved de tre siste valgene har vi invitert en politiker
fra hvert parti i kommunestyret
til å komme på besøk i gruppen.
Vi gjør dette for at vi skal vi bli kjent med politikerne
og de bli kjent med oss.
Vi starter med å utfordre vår nye ordfører
til å sende en representant fra høyre.
Nye saker i 2012
01/12 Årsregnskap og rapport for 2011
Regnskapet er levert til kommunen og blitt godkjent.
Fra og med 2012 så blir tilrettelegger lønnet av kommunen.
Våre utgifter blir dekket av kommunen.
Vi har skrevet en års-rapport om sakene vi har jobbet i 2011.
Årsrapport fra Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede i Bærum 2012
Side 6 av 8
02/12 Politiker-stafett
VI har invitert en politiker fra hvert parti i kommunen til å komme på besøk og svare på spørsmål.
Spørsmålene har vi hentet fra valg-brosjyren 2011.
VI har også snakket om andre spørsmål.
03/12 Samarbeid med Gjøvik kommune
To brukere og tre ansatte fra Gjøvik
var på besøk på møte 354.
VI sender de våre referater.
04/12 Nordisk samarbeids-prosjekt om FN-konvensjonen
Vi er med på en søknad om penger til et samarbeids-prosjekt med ULF i Danmark og Grunden i Sverige.
Vi skal kanskje lage en felles nettside om temaet og en konferanse i hvert sitt land.
05/12 Grunden inviterer til årsmøte
Vært på å besøk RiksGrunden i Gøteborg, Sverige på deres årsmøte.
Vi ble invitert som internasjonale gjester.
06/12 FUS-konferanse 27. oktober
Temaet for neste års konferanse er brukerråd i boliger.
FUS-teamet har hatt flere møter i løpet av året.
Arbeidet fortsetter i 2013.
Konferansen skal være 26. oktober 2013.
Besøk fra Gjøvik 14. februar
Årsrapport fra Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede i Bærum 2012
Side 7 av 8
07/12 Foredrag for vernepleier-studenter på HIOF og HIOA
Høsten 2012 har vi gjennomført 4 foredrag for studenter.
Mellom 100 og 150 studenter har hørt oss.
08/12 Melding til Stortinget om levekår og tiltak
I 2013 kommer det en melding om utviklingshemmede. Vi ønsket å bidra til meldingen,
men det var ikke så lett å få til.
Vi fortsetter med saken i 2013.
09/12 Gjengs husleie
Kommunen har bestemt at husleien i de kommunale boligene
skal være lik husleien for andre boliger i samme bolig-område.
Det betyr for de fleste at husleien blir satt opp.
Informasjonen om denne saken var dårlig.
Vi ønsker å bidra med lett lest informasjon,
men er avhengig av at de som skal informere bruker oss.
10/12 Årsrapport og regnskap for 2012
Vi har begynt på rapporten for 2012.
Fornøyde studenter og forelesere
Årsrapport fra Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede i Bærum 2012
Side 8 av 8
8. Planer for 2013
Fortsette å jobbe med vedtekter for RGB.
Fortsette og utvikle arbeidet med SAR.
Gjennomføre FUS-konferanse 26. oktober 2013.
Feire RGBs 20 års jubileum.
Bærum, 27. august 2013
John-Harald Wangen Tove Kjevik
Medlem Medlem
Cecilie Dahl Jacob Sverdrup
Medlem Medlem
Erik Songstad Gro K Sjønnesen
Medlem Medlem
Cora Maria Galucio
Medlem