Rådgivningsgruppen

Årsrapport for 2016

RGBs
årsrapport
for 2016
Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede
i Bærum kommune
Ivrige deltakerer på mobbe-konferansen 9. mars 2016
Årsrapport fra Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede i Bærum 2016
Side 2 av 7
Innledning
Årets viktigste saker har vært å gjennomføre mobbekonferansen og møte ULF og Grunden og delta på Medborgerskaps-konferanse.
1. Møte-aktivitet og møte-deltagelse
Gruppen har hatt 6 medlemmer gjennom hele 2015
og hatt 17 møter (Møte nr. 436 til 452).
Medlemmer ved utgangen av 2016 er:
Tove Kjevik, John-Harald Wangen, Cecilie Dahl, Gro Sjønnesen, Cora Maria Galucio og Erik Songstad.
7. juni var det sommer-avslutning sammen med SAR.
Vi inviterte alle våre samarbeids-partnere
til grilling på Emma Kafe.
Det kom 28 personer.
13. desember var det jule-avslutning
hos Cecilie i Skytterdalen med julemat.
Andre møter og konferanser
En eller flere av gruppens medlemmer
har deltatt på:
o Mobbekonferansen 9. mars
o To temakvelder om mobbing
o Foredrag for vernepleierstudenter HIOA
o Besøk til ULF i Danmark og var på Medborgerskaps-konferanse
o SAR 10 år i kantinen i kommunegården
John-Harald og Cora griller på sommeravslutningen
Gro foreleser for studenter
Årsrapport fra Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede i Bærum 2016
Side 3 av 7
Samarbeidsmøte SAR
– Samarbeidsrådet for områdene bolig, arbeid og fritid/kultur
Det har vært 4 møter i SAR i løpet av året,
samt sommer-avslutning.
16. februar, 10. mai, 7. juni (sommer-avslutning), 27. september og 6. desember.
Det har vært mindre deltagelse
fra ulike brukerråd dette året.
Vi har et fast punkt hvor alle gruppene
forteller hva de holder på med.
RGB har ansvaret for å innkalle,
lage saksliste og skrive referat fra møtene i SAR.
SAR har jobbet med Bærumskonferansen (mobbing), viktige temaer til referansegruppen, SAR fyller 10 år, brukerundersøkelse i boligene, selvbestemmelse ved legebesøk, brukerråd på Arba og Aurora,
Mandat for brukerråd, avisoppslag i Budstikka
og oppskrift på husmøter.
Vi har også fått informasjon fra avdeling Fritid og avlastning
om fritidsaktiviteter
og ferieturer fra kommunen.
Vi har også fått informasjon om planer for et nytt aktivitetshus som en gruppe jobber med.
Årshjul for SAR-møte 2016
Mobbe-konferansen
Årsrapport fra Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede i Bærum 2016
Side 4 av 7
4. Besøk
Fra første møte i år og til møte i midten av april har vi hatt besøk av studentene i praksis.
Vi har hatt besøk på 6 av 17 møter.
De besøkende har vært:
 19. januar Vernepleier-studenter Stian, Anlaug, Madelen, Linda og Kamilla
 24. mai politiker-stafetten – Torbjørn Espelien Frp
 16. august Politikerstafetten – Kari Seljelid fra Arbeiderpartiet
 30. august Politikerstafetten – Siw Wikan fra Høyre
 13. september Politikerstafetten – Wenche Steen fra Venstre
 25. oktober Britta Iversen om rapport fra mobbekonferansen
5. Økonomi
Budsjettet for 2016 er på ca. kr. 35.000.-
Lønn til tilretteleggerne dekkes av kommunen som lønnsutgifter
og utgjorde ca. kr.100.000.-
6. Internett
RGB har egen hjemme-side www.radgivningsgruppen.no.
og egen facebook-side.
John-Harald har ansvaret for sidene.
7. Saker
Her kommer en kort oversikt over de sakene
som gruppen har jobbet med dette året.
Gruppen har jobbet med 10 nye saker
og fulgt opp 3 tidligere saker.
Besøk av rettighetsutvalget
Årsrapport fra Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede i Bærum 2016
Side 5 av 7
Saker vi har arbeidet videre med fra tidligere år:
08/14 Bærum-konferanse – Mobbekonferansen
Temaet for konferanse ble mobbing på arenaer som arbeid, hjem og fritid. Vi vil også ta opp mobbing på nettet og av gruppen utviklingshemmede.
09/15 Ny brosjyre
Vi må oppdatere brosjyren vår. Har begynt på arbeidet
Og regner med å bli ferdige i 2016.
10/15 Selvbestemmelse ved legebesøk
Vi har snakket om hvem som skal være med inn når man er hos fast legen.
Nye saker i 2016
01/16 Møte med rettighetsutvalget
Tirsdag 26. januar kom sekretærene rettighetsutvalget på besøk til oss for å høre på hva vi mener om de spørsmålene de har sendt oss.
02/16 Årsrapport 2015
Skrive ferdig rapporten i løpet av 2016.
03/16 Bruker-undersøkelse PLO
Se også sak 01/15 KS Brukerundersøkelse.
04/16 Kommune-nettverk
Bufdir spør oss om vi kan presentere oss selv og vårt arbeide torsdag 14. april i et møte med et kommunenettverk.
Studenter i praksis
Årsrapport fra Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede i Bærum 2016
Side 6 av 7
05/16 Politiker-stafett 2016
Vi har sendt en e-post til ordførerens sekretær
med spørsmål om oppstart av årets politiker-stafett.
Cecilie dro til ordførerens kontor onsdag 30. mars.
06/16 Gjøre ting sammen
Vi har sett på forslag til spørsmål fra Hege og laget et nytt forslag.
06/16 Tema-kvelder mobbing
Vi skal ha temakvelder i uke 22, for å følge opp forslagene til hva vi kan gjøre for å stoppe mobbing.
07/16 Frivillighet i Bærum
Vi hare sagt ja til å være med å jobbe for mer frivillighet også for og med utviklingshemmede i kommunen.
08/16 Medborgerskap
Vi reiste til Danmark for å delta på konferanse sammen med ULF og Grunden. Konferansen handlet om Medborgerskap.
Cecilie, Erik, Gro og Tove,
samt Lars Ole ble med som tilrettelegger.
09/16 Studenter i praksis våren 2017
Vi har hatt intervju med mulige studenter.
Det kommer en student neste år.
10/16 Forberede SAR-fest
Laget program og fordelt oppgaver. På festen viste vi bilder og film
fra SARs historie.
Kari Seljelid holder tale på feiringen av SAR 10 år
Besøk av politiker Espelien
Årsrapport fra Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede i Bærum 2016
Side 7 av 7
8. Planer for 2017
Gjennomføre høring om NOU17:2016.
Nye medlemmer i gruppen.
Bærum, 3. januar 2017
John-Harald Wangen Tove Kjevik
Medlem Medlem
Cecilie Dahl Cora Maria Galucio
Medlem Medlem
Erik Songstad Gro K Sjønnesen
Medlem Medlem