Rådgivningsgruppen

Årsrapport for 2015

RGBs
årsrapport
for 2015
Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede
i Bærum kommune
Besøk av Helsetilsynet
Årsrapport fra Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede i Bærum 2015
Side 2 av 6
Innledning
Årets viktigste saker har vært og .
1. Møte-aktivitet og møte-deltagelse
Gruppen har hatt 6 medlemmer gjennom hele 2015
og hatt 21 møter (Møte nr. 415 til 435).
Medlemmer ved utgangen av 2015 er:
Tove Kjevik, John-Harald Wangen, Cecilie Dahl, Gro Sjønnesen, Cora Maria Galucio og Erik Songstad.
16. juni var det sommer-avslutning sammen med SAR.
Vi inviterte alle våre samarbeids-partnere
til grilling på Emma Kafe.
Det kom 31 personer.
15. desember var det jule-avslutning
hos Tove i Levrestien 14 med julemat. Lars-Ove var invitert som gjest.
Andre møter og konferanser
En eller flere av gruppens medlemmer
har deltatt på:
o Kommunens konferanse på Fornebu
15. januar
o Foredrag for nystartet brukerråd på Gjøvik
o Foredrag for vernepleierstudenter
o Besøk på Arba for å fortelle om SAR
og konferanse 30. oktober
John-Harald hadde ansvaret for grillmaten på sommeravslutningen.
Tove og Gro holder foredrag for vernepleierstudenter
Årsrapport fra Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede i Bærum 2015
Side 3 av 6
Samarbeidsmøte SAR
– Samarbeidsrådet for områdene bolig, arbeid og fritid/kultur
Det har blitt 4 møter i SAR i løpet av året,
samt sommer-avslutning.
24. februar, 19. mai, 15. juni (sommer-avslutning), 22. september og 19. november.
Det har vært økende deltagelse
fra ulike brukerråd også dette året.
Vi har et fast punkt hvor alle gruppene
forteller hva de holder på med.
RGB har ansvaret for å innkalle,
lage saksliste og skrive referat fra møtene i SAR.
Har jobbet med saken om gjengs husleie, Bærumskonferansen, viktige temaer til referansegruppen, reisebyrå for utviklingshemmede og regler for ferieturer, brukerråd på Arba og Aurora
og oppskrift på husmøter.
4. Besøk
Fra første i år og til møte april har vi hatt besøk av studentene
Vi har hatt besøk på 2 av 21 møter.
De besøkende har vært:
 13. januar Vernepleier-studenter Jorunn og Line
 27. januar Ingrid og Laila fra RUVE
 24. mars 3 personer fra Helsetilsynet
 2. juni Rikke og Lene fra BKA-rådet
 25. august Fars fra Bærum arbeidssenter Wøyen
 Eliane og Britta i forbindelse med konferansen
Bilde fra SAR-møte
Årsrapport fra Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede i Bærum 2015
Side 4 av 6
5. Økonomi
Budsjettet for 2015 er på ca. kr. 35.000.-
Lønn til tilretteleggerne dekkes av kommunen som lønnsutgifter
og utgjorde ca. kr.100.000.-
6. Internett
RGB har egen hjemme-side www.radgivningsgruppen.no.
og egen facebook-side.
John-Harald har ansvaret for sidene.
7. Saker
Her kommer en kort oversikt over de sakene
som gruppen har jobbet med dette året.
Gruppen har jobbet med seks nye saker
og fulgt opp fire tidligere saker.
Saker vi har arbeidet videre med fra tidligere år:
02/14 Skandinavisk samarbeid
Seminar sammen med svenske og danske utviklingshemmede.
Sett på hva som er likt og hva som er forskjellig i våre land.
08/14 Bærum-konferanse
Temaet for konferanse ble mobbing på arenaer som arbeid, hjem og fritid. Vi vil også ta opp mobbing på nettet og av gruppen utviklingshemmede.
10/14 Konferanse ”Mestring og motivasjon”
VI deltok på kommunens konferanse som foregikk på Fornebu. Vi synes det var interessant, spesielt velferdsteknologi.
Cecilie og Gro besøker Arba
Årsrapport fra Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede i Bærum 2015
Side 5 av 6
Nye saker i 2015
01/15 KS Brukerundersøkelse
Kommunen skal i løpet av året gjennomføre en brukerundersøkelse
Med et opplegg fra KS.
Det er ander kommuner som har gjort det samme.
02/15 Gjøvik kommune
Gjøvik kommune ønsker å lage brukerråd og vil gjerne ha hjelp fra oss.
03/15 Nasjonalt tilsyn om tjenester
Besøk av en gruppe fra Helsetilsynet. De skal ha et landsdekkende tilsyn og lurer på om vi har forslag til hva de skal se etter.
04/15 Referanse-gruppe
Denne gruppen kommer med forslag til de som jobber med utredningen om rettigheter for personer med utviklingshemming
05/15 Nye regler for ferieturer
Vi har funnet ut hva som er kommunens regler for ferieturer.
06/15 Tekst til magasinet «Utvikling»
NAKU ber oss skrive hva vi mener er viktig
at en kommune kan gjøre
for å forhindre seksuelle overgrep.
07/15 Forelesning for studenter
Laget spørsmål som studentene skal svare på.
Har også jobbet med hva vi skal snakke om.
Studenter i praksis
Årsrapport fra Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede i Bærum 2015
Side 6 av 6
08/15 Selvbestemmelse i praksis
Studenter fra HIOA med praksis i kommunens brukerrådsarbeid.
09/15 Ny brosjyre
Vi må oppdatere brosjyren vår.
.
10/15 Selvbestemmelse ved legebesøk
Vi har snakket om hvem som skal være med inn til legen.
8. Planer for 2016
Gjennomføre mobbekonferanse.
Bærum, 27. september 2016
John-Harald Wangen Tove Kjevik
Medlem Medlem
Cecilie Dahl Cora Maria Galucio
Medlem Medlem
Erik Songstad Gro K Sjønnesen
Medlem Medlem