Rådgivningsgruppen

Årsrapport for 2011

RGBs
årsrapport
for 2011
Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede
i Bærum kommune
Presentasjon på SOR-konferanse «En ny hverdag – HVPU-reformen etter 20 år».
Årsrapport fra Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede i Bærum 2011
Side 2 av 9
Innledning
Årets viktigste saker har vært deltagelse på SOR-konferansen,
Lettlest valg-brosjyre og Tema-Helg om ferie og fritid.
1. Møte-aktivitet og møte-deltagelse
Gruppen har hatt 7 medlemmer gjennom hele 2011
og hatt 20 møter.
Leif Kåre Fjelde sluttet før sommeren og Cecilie Dahl startet etter sommeren.
Medlemmer ved utgangen av 2011 er:
Tove Kjevik, John-Harald Wangen, Cecilie Dahl, Jacob Sverdrup, Anne Marie Berg, Erik Songstad og Renate Rød.
7. juni var det sommer-avslutning sammen med SAR.
Vi inviterte alle våre samarbeids-partnere
til grilling på Emma Kafe.
Det kom mer enn 40 personer.
6. desember var det jule-avslutning
hjemme hos et av medlemmene.
Andre møter og konferanser
En eller flere av gruppens medlemmer har deltatt på:
 SOR-konferansen
Erik og John-Harald deltok 31.3 og 1.4
 Informasjonsmøte om ny vergemålslov
24. mai kl. 19-21 Anne Marie, John Harald og Erik
 Stolthets-paraden i Oslo 18. juni
John-Harald dro sammen med Brobygger-Ligaen.
Leif Kåre mottar blomster fra varaordfører
Lisbeth Hammer Krogh
Årsrapport fra Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede i Bærum 2011
Side 3 av 9
Samarbeidsmøte SAR
– Samarbeidsrådet for områdene bolig, arbeid og fritid/kultur
Det har blitt 3 møter i SAR i løpet av året.
1. mars, 7. juni og 25. oktober.
Det har vært økende deltagelse
fra ulike brukerråd det siste året.
Vi har et fast punkt hvor alle gruppene
forteller hva de holder på med.
RGB har ansvaret for å innkalle,
lage saksliste og skrive referat fra møtene i SAR.
I 2011 har vi samarbeidet om «Bruker spør bruker», brukerråd på alle tjeneste-steder og deltagelse på SOR-konferansen.
Vi har fortsatt å jobbe med saken ”Ferie for alle”.
Hvordan kan vi samarbeide
for at flere skal få reise på ferie dit de ønsker
og sammen med hvem de ønsker?
4. Besøk
Vi har hatt besøk på fem av 20 møter.
De besøkende har vært:
 15. februar – Martin Sletten, Frøydis Lindseth og Gerhard Heilman
i forbindelse med tema-dag om psykisk helse
 12. april – Asker-gruppen
 10. mai – Cecilie Dahl og Hege Rysstad
 22. november – Vidar Haagensen om Facebook
 6. desember – Vernepleierstudent Anne Marte Nes
Årets første SAR-møte
Årsrapport fra Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede i Bærum 2011
Side 4 av 9
5. Økonomi
Vi fikk tilskudd fra Bærum kommune på til sammen kr. 170.000.-
Ca. kr. 35.000.- til drift og ca. kr. 115.000.- til tilretteleggere.
Overskuddet fra 2011 ble kr. 19.300.-
Se ellers regnskap for 2011 og budsjett for 2012.
6. Internett
RGB har egen hjemme-side www.radgivningsgruppen.no.
John-Harald kommer tidligere på møte
og sammen med Lars Ole jobber de litt med hjemmesiden.
Besøk av Asker-gruppen
Årsrapport fra Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede i Bærum 2011
Side 5 av 9
7. Saker
Her kommer en kort oversikt over de sakene
som gruppen har jobbet med dette året.
Gruppen har jobbet med 10 nye saker
og fulgt opp tre tidligere saker.
Saker vi har arbeidet videre med fra tidligere år:
03/10 HANDLINGS-PROGRAM FOR PERIODEN 2011-2014
Vi startet med å invitere våre kontakt-personer
til å fortelle oss om arbeidet med handlings-programmet.
Det var bare en som kunne komme.
Når det gjelder arbeidet med handlings-programmet
har SAR tatt opp følgende temaer
som kan være aktuelle for HP-arbeidet.
– Brukerråd i alle boliger
– Feriemuligheter og utgifter
Når det gjelder forslag fra SAR om ferie-planlegging,
så har vi jobbet med å få laget en utredning på saken.
Kan vi i Bærum gjøre noe av det samme
som Grunden og ULF har gjort
med å starte et reise-byrå?
04/10 TEMADAG TIL HØSTEN
Det har kommet opp 4 forslag til temaer
for en mulig tema-dag til høsten.
– Tvang og makt – selvbestemmelse
– Psykisk helse og sorg
– Helse, kosthold og trim
– Bruker-råd og Bruker-undersøkelser
En tema-dag kan vare i 4 timer
for eksempel fra kl. 12.00 til kl. 16.00.
Alle er sammen i starten og på slutten av dagen.
Frøydis Lindseth skal følge opp
temaet psykisk helse og sorg,
men det har ikke kommet noen forslag til datoer ennå.
Årsrapport fra Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede i Bærum 2011
Side 6 av 9
05/10 FN-KONVENSJONEN
Har startet arbeidet
med å få lage en lett lest utgave
av BLDs (Barne- likestilling og inkluderingsdepartementet) Informasjons- og utviklingsprogram for 2010 – 2013.
Nye saker i 2011
01/11 Årsrapport og regnskap
Se på innholdet i årsrapporten og godkjenne denne.
Gå igjennom regnskapet og godkjenne dette.
02/11 Tema-Dag 24. mars
Tema-dagen handlet om sorg, angst og depresjon.
På et SAR-møte ble Martin valgt til å representer brukerne.
Det var 14 deltagere tilstede på temadagen.
Det ble skrevet en artikkel i Bæringen
og en artikkel på NAKU sin hjemmeside.
03/11 SOR-konferanse
En ny hverdag. Om selvbestemmelse, utvikling og mestring 20 år etter HVPU-reformen. Vi tar et lite tilbakeblikk, ser litt på hvor vi er men retter først og fremst blikket fremover. Hvilke mål setter vi oss for fremtiden, og hvordan kan vi nå disse målene?
Statsråd Audun Lysbakken åpnet konferansen og SAR deltok som en ekspertgruppe. Vi fortalte hva som er viktig for oss fremover.
Fra programmet dag 1 og dag 2. 11.15 – 11.30 «Vi er ekspertene i våre liv…….» Gry Lillian Nilsen, Cecilie Dahl, Martin Sletten Eriksen, Trond Lauten, Erik Songstad og John-Harald Wangen
Årsrapport fra Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede i Bærum 2011
Side 7 av 9
13.30 – 13.30 «Ingenting om oss – uten oss» Vår stemme skal høres!
Paneldebatt, hvor vi svarte på spørsmål fra salen.
Det var mer enn 600 deltagere. Konferansen varte i to dager.
04/11 Valg-brosjyre
Vi har laget en lett-lest brosjyre som forteller om hva de politiske partiene mener om saker vi er opptatt av.
Brosjyren ble laget med støtte fra Frifond Stem.
Unge arbeidstagere fra BKA deltok i arbeidet.
Brosjyren ble trykket i 2000 eksemplarer.
Brosjyren ble delt ut til de videregående skolene, boliger og arbeidsplasser. De politiske partiene delte ut brosjyren på valg-stand.
05/11 Ny verge-måls lov (møte 340)
24. mai deltok vi på en to timers forelesning om den nye loven. Det var overformynder Traheim i Bærum som holdt foredraget. Det var mange spørsmål fra deltakerne.
05/11 Forelesninger til høsten (fra 345)
Vi har planlagt hvem som skal forelesere på vernepleierhøgskolen i Fredrikstad og Akershus.
Vi har også laget spørsmål til studentene.
Ny verge-målslov
Fredriksstad
Arbeid med valg-brosjyre
Årsrapport fra Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede i Bærum 2011
Side 8 av 9
06/11 Temahelg om ferie og fritid
12. november var vi samlet på Hasselbakken i Asker.
Sammen med venner fra BBL og Asker-gruppen snakket vi om lover og regler,
Ferieplaner og ønsker.
Vi opprettet gruppen FUS.
FUS står for fakta, uviklingshemmede og samfunn
og har ansvaret for å arrangere felles tema-helg.
07/11 Samarbeid med ulike kommuner
Vi har startet et samarbeid med Gjøvik kommune.
De ønsker å komme på besøk for å se hvordan vi jobber.
De som ønsker å komme er fra NFU lokallag,
ansatte og brukere fra Gjøvik kommune.
Samarbeidet fortsetter i 2012.
08/11 Politiker-stafett 2012
Det har blitt laget en rød stafett-pinne.
Ved de tre siste valgene har vi invitert en politiker
fra hvert parti i kommunestyret
til å komme på besøk i gruppen.
Vi gjør dette for at vi skal vi bli kjent med politikerne
og de bli kjent med oss.
Vi starter med å utfordre vår nye ordfører
til å sende en representant fra høyre.
09/11 Samarbeids-avtale og økonomisk støtte
Avtalen er fra 2005 og det er behov for å lage en ny avtale.
Det er lovet økonomisk støtte for 2012.
Det jobbes videre med ny samarbeids-avtale.
10/11 Deltagelse og tilhørighet
Spesialprest Ole Johan Beck i Den norske kirke vil gjerne at vi blir med i et samarbeid om en konferanse om retten til deltagelse i eget tros- eller lisvvsyn-samfunn.
Årsrapport fra Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede i Bærum 2011
Side 9 av 9
8. Planer for 2012
Fortsette å jobbe med vedtekter for RGB.
Fortsette og utvikle arbeidet med SAR.
Bærum, 11. september 2012
John-Harald Wangen Tove Kjevik
Medlem Medlem
Cecilie Dahl Jacob Sverdrup
Medlem Medlem
Erik Songstad Anne Marie Berg
Medlem Medlem
Renate Rø
Medlem