Rådgivningsgruppen

Årsrapport for 2009

RGBs ÅRSRAPPORT FOR 2009
RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM
Innledning
Årets viktigste saker har vært helsemeldingen,
EU-prosjektet og Stemme-Høring.
1. Møte-aktivitet og møte-deltagelse
Gruppen har hatt 6-7 medlemmer i 2009.
Ingen har sluttet og vi har fått 1 nytt medlem.
Medlemmer ved utgangen av 2008 er:
Tove Kjevik, John-Harald Wangen, Leif Kåre Fjelde,
Jacob Sverdrup, Anne Marie Berg, Erik Songstad og Renate Rød.
Renate Rød har vært på flere besøk i løpet av våren.
Hun ble fast medlem fra høsten.
Vi hadde 17 møter i 2009.
På grunn av manglende økning i budsjett og arbeid med Stemme-høring, hadde vi måttet sette opp færre møter.
Arbeid med Utviklingshemmet spør utviklingshemmet
Årsrapport fra Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede i Bærum 2009
Side 2 av 11
17. juni var det sommer-avslutning sammen med SAR.
Vi inviterte alle våre samarbeids-partnere
til grilling på Emma Kafe.
Det kom mer enn 30 personer.
12. september var det på dagen
15 år siden første møte i RGB.
Vi feiret dagen sammen med
vara-ordfører Lisbeth Hammer-Krogh,
våre kontakt-personer
og kommunale samarbeids-partnere.
Vi laget vår egen Hurra-sang.
16. desember var det jule-avslutning
med jule-mat på Emma Cafe.
Andre møter og konferanser
En eller flere av gruppens medlemmer har deltatt på:
Selvbestemmelse-konferanse i Ski
16. og 17. april
deltok vi på SORs konferanse
om selvbestemmelse
for personer med utviklingshemning.
Tema-Kveld om Omsorgsmeldingen
I kommune-gården 20. mai kl. 18 – 20.
Vi fikk informasjon om hva meldingen skulle handle om
og brukes til.
Deretter var det en runde hvor alle fortalte
hva de syntes var viktig å ha med i meldingen.
John-Harald på SOR-konferanse
Leif Kåre
og vara-ordfører
Lisbeth Hammer Krogh
Årsrapport fra Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede i Bærum 2009
Side 3 av 11
Stolthets-paraden i Oslo
7. juni deltok Erik og John-Harald på paraden.
Forelesning på HIAK 4. oktober
Med Tove, Jacob og Lars Ole
Forelesning på HIAK 20. oktober
Med Anne Marie, John-Harald, og Lars Ole.
Efterårs-kursus i Danmark
John-Harald har vært på kurs med ULF,
sammen med BBL i begynnelsen av november.
Samarbeidsmøte SAR
– Samarbeidsrådet for områdene bolig, arbeid og fritid/kultur
Det har blitt 3 møter i SAR i løpet av året.
31. mars, april, 7. oktober og 2. desember.
Tema-kveld 20. mai og felles sommer-avslutning 17. juni.
Det har vært økende deltagelse
fra ulike brukerråd det siste året.
Vi har et fast punkt hvor alle gruppene
forteller hva de holder på med.
RGB har ansvaret for å innkalle,
lage saksliste
og skrive referat fra møtene i SAR.
I 2008 har vi samarbeidet om
omsorgs-meldingen for Bærum kommune.
Sommer-avslutning
SAR-møte i april
Årsrapport fra Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede i Bærum 2009
Side 4 av 11
Vi har begynt å jobbe med en sak som handler om ferie for alle.
Hvordan kan vi samarbeide
for at flere skal få reise på ferie dit de ønsker
og sammen med hvem de ønsker?
4. Besøk
Vi har hatt besøk på 9 av 21 møter.
De besøkende var: 3. februar – To vernepleierstudenter Vibeke og Ola 26. februar – Anne Gerd Steffensen FrP. 11. mars – Kristine Skålt Grosås KrF. 25. mars – Asker-gruppen 8. april – Olav Storli Pp. 22. april – Hilde Arneberg V. 3. juni – Kirsten S- Natvig Ap. 9. september – Dag Sørheim fra R. 21. oktober – Helge Bostad Pp.
5. Økonomi
Vi fikk tilskudd fra Bærum kommune på til sammen kr. 150.000.-
Ca. kr. 35.000.- til drift og ca. kr. 115.000.- til tilretteleggere.
Overskuddet fra 2007 ble kr. 745.-
Se ellers regnskap for 2008 og budsjett for 2009.
6. Internett
RGB har egen hjemme-side www.radgivningsgruppen.no.
Vi hadde som mål for 2009 å finne en løsning
hvor vi kan oppdatere hjemmesiden vår
som en fast del av møte-tiden.
Vi starter en ordning fra 2010
hvor John-Harald kommer samtidig som møteleder.
7. Saker
Her kommer en kort oversikt over de sakene
som gruppen har jobbet med dette året.
Gruppen har jobbet med 6 nye saker
og fulgt opp 3 tidligere saker.
Årsrapport fra Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede i Bærum 2009
Side 5 av 11
Saker vi har arbeidet videre med fra tidligere år:
03/08 Stemme-høring 2008
Etter en tema-helg i samarbeid med Brobygger-ligaen,
startet vi arbeidet med en stemme-høring.
Askergruppen for utviklingshemmede
er også med i Arrangør-gruppen.
I 2008 har det vært 6 møter i Arrangør-gruppen,
6 møter i Økonomi-gruppen
og 2 møter i program-gruppen.
Vi satser på å avholde en konferanse høsten 2009.
09/08 Foredrag for vernepleier-studenter
Vi har begynt å lage manus for foredragene.
Vi er ferdige med presentasjonen av oss.
10/08 Års-rapport og regnskap
Laget rapport og regnskap for 2008.
Nye saker i 2009
01/09 Helse-meldingen
En representant for kommunen
la frem forslag til hva som meldingen skal handle om.
Vi kom med våre tanker og innspill.
02/09 EU-prosjekt
03/09 Hva står i vedtaket mitt?
04/09 Lett-leste bøker om sorg
04/09 Foredrag på vernepleier-høgskolen
06/09 Lett-lest hefte – Sunn og frisk
Årsrapport fra Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede i Bærum 2009
Side 6 av 11
8. Oppfølging av samarbeids-avtale
7. juni 2005 ble det underskrevet en samarbeids-avtale
med Bærum kommune.
I avtalen er kommunens representanter kalt enhetsledere.
Vi kaller de kontakt-personer for områdene hjem, arbeid og fritid.
1. RGB skal gi råd til enhets-lederne for arbeid, fritid og hjem.
RGB er et råd i tillegg til enhetenes egne bruker-medvirknings-råd og styrer.
RGB må komme inn i den enkelte sak på et tidlig tidspunkt.
Vi har møter hver 14. dag og trenger god tid til saks-behandling.
Vi ønsker å delta i arbeidet med handlings-programmet,
men må få komme inn i arbeidet på et tidlig tidspunkt
fordi vi trenger tid og tilrettelegging.
Det har ikke vært noe møte med kontakt-personene dette året.
Vi har nå et tett samarbeid med andre brukerråd i kommunen.
Samarbeidet er organisert i SAR (se eget punkt).
Vi får referat fra det sentrale brukerrådet for Pleie- og omsorg
og ønsker at de skal lese våre referater.
Samarbeid med det sentrale brukerrådet
må utvikles videre i løpet av 2009.
2. RGB har ansvaret for kontakten med andre grupper og råd for utviklingshemmede i Norge og Norden. Et av medlemmene har deltatt på kurs med ULF i Danmark. Vi har opprettet kontakt med Vepsabolet i Time kommune. Vepsebolet er en arbeids-gruppe (se vedlagt SOR-rapport 6-08) Vi har samarbeidet med Asker-gruppen Og Brobygger-ligaen i forbindelse med stemme-høring.
SOR-konferanse
Årsrapport fra Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede i Bærum 2009
Side 7 av 11
3. RGB kan arrangere konferanser, tema-kvelder og tema-helger for utviklingshemmede, ansatte og andre interesserte.
Vi har arrangert en tema-kveld om Helse-meldingen.
Vi har arrangert Stemme-høring.
I samarbeid med BroBygger-Ligaen og Asker-gruppen.
Konferansen ble gjennomført høsten 2009 i Asker.
4. RGB kan lage brosjyrer lett-lest for kommunen.
Vi har jobbet med brosjyren ”Gammel og glad”.
5. Bærum kommune dekker RGBs drifts-kostnader etter avtale og godkjent budsjett. Eget regnskap for 2008 og budsjett for 2009.
6. Enhets-lederne:
Samtlige referater fra våre møter er sendt kontakt-personene.
Kontakt-personene inviteres spesielt til sommer-avslutningen.
7. RGB skal lage ½-års rapporter.
Det har ikke blitt skrevet noen ½ -års rapport dette året.
8. Tilrette-leggerne skal i 2005 utrede og fremme forslag om
alternativ organisatorisk tilknytning til: NFU eller lignende. eventuelt se på alternative kommunale tilknytnings-former.
Vi følger med på hvordan Asker-gruppen organiseres.
9. Tilrette-leggerne har ansvaret for at det søkes om prosjekt-midler. Det er ikke søkt om annen støtte for 2008.
I forbindelse med 15-års jubileet
fikk vi kr. 5000.- av Utviklingshemning og aldring.
Beløpet er brukt til studie-turer for to av medlemmene.
Årsrapport fra Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede i Bærum 2009
Side 8 av 11
9. Planer for 2010
Fortsette arbeidet med å lage en bedre hjemmeside.
Det er flere som ønsker å vite mer om vårt arbeid
og det er derfor viktig å ha gode hjemmesider.
Fortsette å jobbe med vedtekter for RGB.
John-Harald Wangen Tove Kjevik
Medlem Medlem
Leif Kåre Fjelde Jacob Sverdrup
Medlem Medlem
Erik Songstad Anne Marie Berg
Medlem Medlem
Bærum, 20. september 2010
Årsrapport fra Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede i Bærum 2009
Side 9 av 11
Det har blitt skrevet om RGB i 2009
I SOR-rapport 6-2007 har Sølvi Linde skrevet om møte med oss.
Vedlegg 1