Rådgivningsgruppen

Årsrapport for 2003

Svein Finnanger NILK
Kristin Mehre PL
ÅRSRAPPORT 2003
FOR RÅDGIVNINGSGRUPPEN
FOR UTVIKLINGSHEMMEDE
I BÆRUM KOMMUNE
1. Møteaktivitet og møtedeltagelse
Gruppen har hatt 5 medlemmer gjennom hele året.
Et medlem sluttet før sommeren
og rett før jul var et nytt medlem kommet inn i gruppen.
Det er blitt avholdt 19 møter i 2003 inkludert semesteravslutninger.
I tillegg til de faste møtene
har en eller flere av gruppens deltagere deltatt på følgende:
 NFU konferanse 19. mars 2003 ”Fra ord til handling”
 Artikkel i SOR-bladet 1-2003 hvor to av gruppens medlemmer forteller om sitt arbeid i RGB (vedlegg 1/182).
 Detatt på åpningen av det nye kulturhuset.
 Intervju med RGB i ”bladet ”Hjelpepleieren
2. Tilretteleggere
Det har vært to tilretteleggere gjennom hele året.
Tilretteleggernes oppgave er å bistå medlemene på møtene
og i andre oppgaver.
Tilretteleggerne skal dekke gapet mellom medlemmenes funksjonshemning og samfunnets krav.
3. Kontaktperson i kommune
Geir Aasgaard har vært gruppens kontaktperson dette året.
Fra og med november kunne han ikke lenger være vår kontakt,
fordi han hadde fått nye oppgaver i kommunen.
Vi har kontaktet flere personer sentralt i kommunen
for å få oppnevnt en ny person,
men vi har ennå ikke fått noe endelig svar.
Årsrapport fra Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede i Bærum 2003
2
4. Besøk
Vi har hatt besøk på åtte av årets møter.
Følgende personer har vært innom:
 Kirsten Hognestad Haugen fra Natur og Idrettsforvaltningen
på to møter.
 En fra Arbeidsgruppe FRAMTIDA på to møter
 Vår kontaktperson Geir Aasgaard har
deltatt på 4 møter i løpet av året.
 Rune Heien fra Bærum arbeidssenter har deltatt på to møter.
 Tora Herud journalist fra Klar Tale.
 Karin Svendsen journalist fra Basis,
medlemsblad for hjelpepleiere
5. Økonomi
Tilskudd fra Bærum kommune på kr. 140 100.-.
som har blitt satt inn på gruppens bankkonto.
Regnskapet har blitt revidert av kommunens egen revisjon.
6. Internett
RGB har egen hjemmeside www.radgivningsgruppen.no.
Et av medlemmene har samarbeidet med en fra psykisk helse
og de har jobbet med oppdatering av sidene.
Dette arbeidet fortsetter i 2004.
7. Saker
Her kommer en kort oversikt over de sakene som gruppen har behandlet dette året. Gruppen har jobbet med 11 nye saker og fulgt opp to tidligere saker.
Tidligere saker
04/00 LA KLUBBEN LEVE
Dette har vært en vanskelig sak for medlemmene,
fordi den har gått over lang tid
og fordi det har vært store mengder med saks-papirer.
11/02 TEMA-NUMMER I RAPPORT
Rett før slutten av året 2002
ble to av medlemmene intervjuet i SOR-bladet.
Årsrapport fra Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede i Bærum 2003
3
Nye saker 1999
01/03 NASJONAL KONFERANSE
Arbeidet med nasjonal konferanse
som dessverre måtte avlyses på grunn av økonomiske årsaker,
har tatt stor plass i løpet av vår-semesteret.
Vi har gjennomført temahelg 1. og 3. februar hvor vi jobbet med innholdet i konferansen.
På temakvelden 13. mai samlet vi alle
som har jobbet med konferansen til et møte
hvor vi snakket om avlysningen og veien videre.
02/03 UNIKE MÅLE-KART
Et av gruppens medlemmer har vært med på to samlinger sammen med miljøarbeider-tjenesten
hvor utarbeidelse av målekart sto på programmet.
03/03 HØRING BRUKERMEDVIRKNING
Vi har sett på rapporten og jobbet med vanskelige ord
og laget innspill til høring (vedlegg 1/179).
04/03 KOMMUNE-VALG 2003
Laget et lett-lest valgprogram hvor partiene har svart på
hva de mener viktig på områdene hjem, arbeid og fritid.
I forbindelse med at mange politiske partier ikke svarte
på vår henvendelse i første omgang,
ble det skrevet en artikkel om det i ”Klar Tale”.
Brosjyren ble klar før valget og lagt ut forskjellige steder.
Tilbakemeldingene på brosjyren har vært positive.
05/03 PRINSIPPER FOR SELVBESTEMMELSE
SOR har i samarbeid med noen brukere i Trondheim
utarbeidet noen punkter
som beskriver prinsipper for selvbestemmelse.
Vi har sett på punktene og begynt en diskusjon
om hva vi mener om det de har skrevet.
Årsrapport fra Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede i Bærum 2003
4
06/03 INFORMASJON OM FERIE-TILBUD
TIL MENNESKER MED FUNKSJONSHEMMING
RGB har svart å en henvendelse
fra kommunalsjef Jørgensen
om fremtidige ferietilbud til funksjonshemmede.
07/03 LOKAL KONFERANSE 2004
OG VALG AV NYE MEDLEMMER
I og med at det ikke ble noen nasjonal konferanse,
startet vi arbeidet med en ny lokal konferanse,
samt gjennomføring av valg av medlemmer til RGB.
På slutten av året sendte vi en søknad til kommunen
om økonomisk støtte til lokal konferanse.
08/03 SVERIGE BESØK
Allerede før sommeren begynte vi å planlegge
studieturen til Sverige.
Vi søkte å støtte til turen
fra Bærum sosiale dameklubbers legat, og fikk 21.000 i støtte.
Til sammen reiste 10 personer til Gøteborg
for å treffe Grunden og Klippan.
Det er to foreninger som jobber for og med utviklingshemmede.
Det var til sammen 7 brukere og 3 tilretteleggere med på turen.
09/03 BEFARING PÅ KULTUR-HUSET
Vi har vært å sett på tilgjengeligheten i det nye kulturhuset
før de åpnet.
Vi laget en rapport
hvor vi sa noe om ting vi mente ikke var godt nok ivaretatt.
10/03 POLITIKERSTAFETT
For 6 år siden gjennomførte vi en politiker-stafett,
hvor en fra hvert parti som var representanter i formannskapet, kom og var med på et av møtene våre.
Når er det mange nye politkere i formannskapet
og vi vil invitere de til våre møter til våren 2004.
Årsrapport fra Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede i Bærum 2003
5
11/03 FRITIDSKALENDEREN
Medlemmene har gått igjennom fritids-kalenderen
og kommet med forslag for å gjøre den enda mer tilgjengelig.
12/03 FRITIDS-KONTAKTER
Kirsten Hognestad Haugen informerte oss om
hvordan ordningen med fritids-kontakter fungerer i dag.
13/03 EVALUERING AV FERIE-PLANER
Kirsten Hognestad Haugen informerte oss om
hvilke ferie-turer som arrangeres
for funksjonshemmede i kommunen.
8. Diverse
RGB har ikke årsmøter og ingen vedtekter.
Vi søker om den samme økonomiske støtte som vi fikk i 2003
for 2004, kr. 140 000.-
Hanne Borthen Tove Kjevik
Medlem Medlem
Jon Erling Hagen Anne Mine Bakke
Medlem Medlem
John-Harald Wangen
Medlem
Bærum, 12.10.04