Rådgivningsgruppen

Årsrapport for 2002

Geir Aasgaard
Seksjon Plan og analyse
Bærum kommune
ÅRSRAPPORT 2002
FOR RÅDGIVNINGSGRUPPEN
FOR UTVIKLINGSHEMMEDE
I BÆRUM KOMMUNE
1. Møteaktivitet og møtedeltagelse
Det er blitt avholdt 20 møter i 2002 inkludert semesteravslutninger. Fraværsprosenten for hele året er på 10 %, når man ikke tar med permisjon, sykdomsperiode og nytt medlem. I tillegg til de faste møtene har en eller flere av gruppens medlemmer deltatt på følgende:
Temahelg ”Sammen er vi sterke” Januar
Besøk i funksjonshemmedes råd 24. januar 2002
Et medlem fra RGB og et fra Framtida snakket om ……..
, to temakvelder , arbeidsgruppen «La KLUBBEN leve» og lokal konferanse ”Hvem bestemmer i mitt liv”, samt nettverkssamling i forbindelse med nasjonal konferanse.
2. Sekretær/tilrettelegger
Gruppens to tilretteleggere har hatt møter med kommunens kontaktperson Geir Aasgaard, samt at han har deltatt på 3 av gruppens møter. I tillegg til sommer og juleavslutning.
Tilretteleggerne har hatt planleggingsmøter mellom de faste møtene i gruppen, hvor sakslisten har blitt laget, samt innsamlet materiale til de ulike sakene har blitt gjennomarbeidet. Dette er en forutsetning for å kunne presentere sakene for medlemmene. Som regel er det store papirmengder, samt lite tilgjengelig skriftspråk.
Spesialpedagogisk konsulent, Lars Ole Bolneset.
2 ÅRSRAPPORT FOR RGB 1999
To tilretteleggere på gruppens faste møter har gitt medlemmene bedre oppfølging, ved at en tilrettelegger har tatt seg av referatet, mens den andre har kunnet følge diskusjonene med full oppmerksomhet hele tiden.
3. Besøk
Vi har hatt besøk på syv av årets møter. Følgende personer har vært innom:
Ingvar Kjørum NFU sentralt som fortalte om NFUs organisering
Anja Bjorøy og Wenche Jensen i forbindelse med temak ”Studietur til Danmark”
Pim Friestad i forbindelse med
Bjørg Devik Sveum (avd. arbeid, aktivitet og opplæring i forbindelse med sak ___ om godtgjøring på arbeidssentrene),
Kommunalsjef Hans Kristian Lingsom,
Karl Elling Ellingsen fra Høgskolen i
Knut Erik Tveit teaterkonsulent
4. Økonomi
Gruppens budsjett for 2002 ble endelig avklart på møte med seksjonssjefene fra Hjemmebasert, Helse, miljø og kultur, samt Arbeid, aktivitet og opplæring ___des. På det samme møte ble også økonomien for 2003 avklart med tilsvarende beløp som for 2002, med mulighet for å søke om ekstra midler i forbindelse med spesielle opplegg. Se eget regnskap for detaljer.
5. Internett og E-post
Arbeidet med gruppens hjemmesider er godt i gang, billedmateriale er samlet inn og det skriftlige materialet tilpasset Internett, men det gjenstår en del arbeid med layouten (regner med å være på nettet i løpet av våren 2000).
6. Ansvarsområder
Arbeidet med ansvarsområdene har ikke blitt fokusert dette året.
7. Saker
Her kommer en kort oversikt over de sakene som gruppen har behandlet dette året.
Gruppen har jobbet med 15 nye saker og fulgt opp fire tidligere saker.
Spesialpedagogisk konsulent, Lars Ole Bolneset.
3 ÅRSRAPPORT FOR RGB 1999
Tidligere saker
04/00 LA KLUBBEN LEVE
Denne saken ……. Vanskelig sak som ikke blir ferdig.
Har ikke vært med på å skrive saken. Står at saken er laget i samarbeid med RGB og det er ikke riktig. Den handler for det meste om Fritidstilbud til funksjonshemmede.
03/01 ENKELT-VEDTAK
02/98 SAMARBEID OM KULTUR OPPLEVELSER
Et av gruppens medlemmer har valgt kulturopplevelser som sitt ansvarsområde.
Som følge av dette deltar hun nå på Programrådets møter.
06/98 TEMA-KVELD
Dette var den andre Tema-Kvelden hvor RGB, i samarbeid med KLUBBEN, arrangerer noe for andre utviklingshemmede. Temaet var KLUBBENs historie og det ble vist video fra perioden 1987-1990. 11 personer deltok.
Nye saker 2002
01/02 TEMA-HELG JANUAR 2002
Sammen er vi sterke
Arbeidsgruppa Fremtida, Fredagsstyret i Løkkeåsveien, ansatte og oss.
Vi laget handlingsplan .
skal være tilretteleggerens oppgaver? Denne saken ble utsatt på grunn av innkjøring av ny tilrettelegger.
Hva holder de forskejllige gruppene på med, bli bedre kjent med hverandre.
02/02 TEMA-KVELDER VÅREN 2002
.
Spesialpedagogisk konsulent, Lars Ole Bolneset.
4 ÅRSRAPPORT FOR RGB 1999
03/99 SAMSPILL 99
RGB ønsket å sende et par representanter til SAMSPILL 99 i Trondheim, men på grunn av at den økonomiske situasjonen ikke var klarlagt og avslag på søknad om støtte, fikk vi ikke mulighet til å reise.
04/99 VALG 99
Vi tok kontakt med samtlige politiske partier for å innhente informasjon om mulighet for valgbrosjyre på lettlest. Flere partier ville stille opp, men visste ikke hvordan de skulle gjøre det. Vi kontaktet valgstyret for å få hjelp, fordi dette var en for stor oppgave for oss alene. Valgstyret skulle ta seg av saken. Det hele endte med at det ikke ble noen brosjyre. Valgstyret skulle sørge for at en lettlest brosjyre om det å stemme skulle være tilgjengelig på valglokalene, men dette ble ikke gjort.
05/99 TEMA-HELG
Dette var den første Tema-Helgen og den ble arrangert sammen med KLUBBEN. Teamaet for helgen var KLUBBENs historie første dagen og Livsløpskjema andre dagen,
deltakerne fortalte sin «Livshistorie» til de andre. 16 deltagere deltok og overnattet.
06/99 ARIADNE-PROSJEKTET
Medlemmene stilte opp som testpersoner i forbindelse med SINTEFs tilgjengelighets-prosjekt i kommunegården.
07/99 INNLEGG TIL FYLKESMØTE
På forespørsel fra fylkesstyret for vernede arbeidsplasser i Akershus skulle to av gruppens medlemmer stille på et møte og snakke om medbestemmelse på arbeidsplassene, samt fortelle om gruppens arbeid (vedlegg 1/108). Møtet ble avlyst og det har ikke kommet noen ny forespørsel.
08/99 FORMIDLING 99
Vi sendte inn forslag til FO om at RGB kunne holde en forelesning om gruppens arbeid.
Dessverre fikk vi beskjed om at det passet med seminarets program.
Spesialpedagogisk konsulent, Lars Ole Bolneset.
5 ÅRSRAPPORT FOR RGB 1999
10/99 BOLIG-MELDING
Vi gjennomgikk boligmeldingen og den kunne fortelle oss at kommunen har mulighet til å bygge flere boliger til de som har problemer med å skaffe seg egen bolig, gjennom å låne penger av husbanken. Vi fikk ikke mulighet til å uttale oss i denne saken. Vi sendte en e-post til komite for arbeid og fritid og ba om å få gi uttalelse i lignende saker.
11/99 TEMA-HELG «EMMAS HISTORIE»
Vi har brukt mye tid på å planlegge programmet for denne Tema-Helgen. Medlemmene har gitt tilretteleggerne mandat til å jobbe videre med de temaene medlemmene var opptatt av. Det ble satt av en helg, men fordi Hauger verksted skulle ha åpen dag, valgte vi å utsette datoen. Tema-Helgen blir arrangert 17. og 18. mars 2000. Vi regner med at 25 – 30 utviklingshemmede kommer til å delta.
12/99 INFORMASJONS-TELEFON
På Internett kom vi over en utviklingshemmet som bor i Sandefjord og jobber for PROFF. Det sto at han kunne hjelpe folk med hva som helst. Vi ringte han, men han var ikke interessert i å snakke med oss fra Bærum.
13/99 HP 2000 – 2003 TEMAKVELD 7. NOVEMBER 1999
Denne Tema-Kvelden samlet 15 personer som dannet arbeidsgruppen «La KLUBBEN leve». Arbeidsgruppen planla og gjennomførte avisintervju, informasjon på fredagstreff, underskriftskampanje samtaler med politikere/administrasjon og demonstrasjon utenfor Rådhuset i forbindelse med kommunestyremøte 15.12.99.
14/99 FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2000-2003
Vi har sett på Handlingsprogrammet, men hadde store problemer med å forstå konsekvensene av det som sto der. En representant for administrasjonen ble invitert for å forklare noen av punktene nærmere. Det var mange saker som burde vært jobbet med, men på grunn av tidspress og lite informasjon bestemte gruppen seg for å jobbe for å beholde KLUBBEN.
Spesialpedagogisk konsulent, Lars Ole Bolneset.
6 ÅRSRAPPORT FOR RGB 1999
15/99 OPPRYDDING
Vi har begynt å gjennomgå reglene og listene vi bruker i arbeidet.
Denne saken fortsetter inn i det nye årtusenet.
8. Fremtidsplaner 2000

 4 Tema-Kvelder og 2 Tema-Helger med gjennomgående tema: Utviklingshemmedes medbestemmelse og medvirkning.

 Gjennomføre valg av tre medlemmer og en vararepresentant til RGB.
Alle utviklingshemmede i kommunen deltar i valget.

 Hjemmeside

 Informasjonsavis 4 x i året som forteller om de sakene RGB arbeider med.
9. Nødvendige avklaringer

 Budsjett for 2000
 Mål for 2000 i samsvar med kommunens mål
 RGB som høringsinstans
 Brukermedvirkning i kommunen
Bærum, 21.01.00
Lars Ole Bolneset
Spesialpedagogisk konsulent