Rådgivningsgruppen

Årsrapport for 2001

Geir Aasgaard
Seksjon Plan og analyse
Bærum kommune
ÅRSRAPPORT 2001
FOR RÅDGIVNINGSGRUPPEN
FOR UTVIKLINGSHEMMEDE
I BÆRUM KOMMUNE
1. Møteaktivitet og møtedeltagelse
Det er blitt avholdt 21 møter i 1999 inkludert semesteravslutninger. I tillegg til de faste møtene har en eller flere av gruppens deltagere deltatt på følgende: valgbefaring, to temakvelder, møte i komité for barn og eldre , Ariadne -prosjektet i kommunegården, tre møter i forbindelse med Bærum NFU, arbeidsgruppen «La KLUBBEN leve» og demonstrasjon i forbindelse med handlingsprogram 2000-2003, samt planleggingsmøter i forhold til den enkeltes ansvarsområde.
Fraværsprosent for hele året er på 14 %.
2. Sekretær/tilrettelegger
I 1999 har det vært to tilretteleggere mot tidligere en. I tillegg til å ha gjort gruppen mindre sårbar for tilretteleggers fravær, har to tilretteleggere åpnet for deltagelse på flere aktuelle møter, samt individuell oppfølging av ansvarsområde. En stor pedagogisk gevinst er tilretteleggernes mulighet gjennom diskusjon og utprøving å videreutvikle rollen som tilrettelegger.
To tilretteleggere på gruppens faste møter har gitt medlemmene bedre oppfølging, ved at en tilrettelegger har tatt seg av referatet, mens den andre har kunnet følge diskusjonene med full oppmerksomhet hele tiden.
3. Besøk
Spesialpedagogisk konsulent, Lars Ole Bolneset.
2 ÅRSRAPPORT FOR RGB 1999
Vi har hatt besøk på syv av årets møter. Følgende personer har vært innom:
Kirsten Hognestad Haugen fra Natur og Idrettsforvaltningen (gruppens kontaktperson i Levekår), Ola Elvemo (gruppens kontaktperson i BIOM), Trond Schliemann (Ariadne -prosjektet se sak 06/99), Irene Aaen (Bærum bibliotek), Kjell Kåre Fjelde (tillitsmann i VIVIL), Bjørg Devik Sveum (avd. arbeid, opplæring og fritid i forbindelse med Handlingsprogrammet) og Bjørn Krogsrud (Venstre i forbindelse med HP 2000 – 2003).
4. Økonomi
Gruppen fikk en nødvendig budsjettøkning i 1999. Tidligere års budsjett har vært på kr. 40.000. Årets budsjett var på kr. 99.000, fordelt på kr. 40.000 fra Natur og Idrettsforvaltningen (opprinnelig tildeling) og kr. 59.000 fra BIOM (ny tildeling). Se eget regnskap for detaljer.
5. Internett
I tråd med resten av samfunnets satsning på Internett, vil også RGB ta i bruk dette kraftige mediet til å innhente, men ikke minst distribuere informasjon. RGB har allerede E-postadresse, men ingen hjemmeside. Kr. 10.000 av budsjettet var øremerket IKT (Informajsons- og kommunikasjonsteknologi) for å utvikle en egen hjemmeside. Arbeidet med gruppens hjemmesider er godt i gang, billedmateriale er samlet inn og det skriftlige materialet tilpasset Internett, men det gjenstår en del arbeid med layouten (regner med å være på nettet i løpet av våren 2000).
6. Ansvarsområder
Alle medlemmene har sitt eget ansvarsområde som de følger opp alene med hjelp fra en tilrettelegger. Følgende områder er dekket: vernede arbeidsplasser, biblioteket/ lesegruppe, lag og foreninger, kulturtilbud, området Emma Hjorth og KLUBBEN.
Det er laget beskrivelse og mål for arbeidet.
7. Saker
Her kommer en kort oversikt over de sakene som gruppen har behandlet dette året.
Gruppen har jobbet med 15 nye saker og fulgt opp fire tidligere saker.
Tidligere saker
Spesialpedagogisk konsulent, Lars Ole Bolneset.
3 ÅRSRAPPORT FOR RGB 1999
07/97 RGB SOM PROSJEKT
Det har lenge vært jobbet med å lage et prosjekt over gruppens arbeid, med klare målsettinger og evaluering. Planleggingen av prosjektet startet i 1997, men har ennå ikke funnet noen endelig form. Dette skyldes blant annet skifte av kontaktperson i kommunen. Denne saken avsluttes, men bør settes på dagsorden igjen så fort som mulig.
01/98 EMMA MUSEUM
Vi har hatt befaring på Emma Hjorth museum og vurdert tilgjengeligheten. Vi tok utgangspunkt i en del av utstillingen og kom med forslag til en lettlest versjon. Denne teksten ble gjennomarbeidet over flere møter.
02/98 SAMARBEID OM KULTUR OPPLEVELSER
Et av gruppens medlemmer har valgt kulturopplevelser som sitt ansvarsområde.
Som følge av dette deltar hun nå på Programrådets møter.
06/98 TEMA-KVELD
Dette var den andre Tema-Kvelden hvor RGB, i samarbeid med KLUBBEN, arrangerer noe for andre utviklingshemmede. Temaet var KLUBBENs historie og det ble vist video fra perioden 1987-1990. 11 personer deltok.
Nye saker 1999
01/99 TILRETTELEGGERS ARBEIDSOPPGAVER OG ANSVAR
Hva skal være tilretteleggerens oppgaver? Denne saken ble utsatt på grunn av innkjøring av ny tilrettelegger.
02/99 MØTE I KOMITE FOR BARN OG ELDRE
Vi var i møte med komite for barn og eldre 11. Februar. Der fortalte medlemmene om hva de jobber med og om RGBs arbeid. Vi fortalte at vi ønsket saker å jobbe med.
De lovet å sette oss på listen over høringsinstanser.
03/99 SAMSPILL 99
Spesialpedagogisk konsulent, Lars Ole Bolneset.
4 ÅRSRAPPORT FOR RGB 1999
RGB ønsket å sende et par representanter til SAMSPILL 99 i Trondheim, men på grunn av at den økonomiske situasjonen ikke var klarlagt og avslag på søknad om støtte, fikk vi ikke mulighet til å reise.
04/99 VALG 99
Vi tok kontakt med samtlige politiske partier for å innhente informasjon om mulighet for valgbrosjyre på lettlest. Flere partier ville stille opp, men visste ikke hvordan de skulle gjøre det. Vi kontaktet valgstyret for å få hjelp, fordi dette var en for stor oppgave for oss alene. Valgstyret skulle ta seg av saken. Det hele endte med at det ikke ble noen brosjyre. Valgstyret skulle sørge for at en lettlest brosjyre om det å stemme skulle være tilgjengelig på valglokalene, men dette ble ikke gjort.
05/99 TEMA-HELG
Dette var den første Tema-Helgen og den ble arrangert sammen med KLUBBEN. Teamaet for helgen var KLUBBENs historie første dagen og Livsløpskjema andre dagen,
deltakerne fortalte sin «Livshistorie» til de andre. 16 deltagere deltok og overnattet.
06/99 ARIADNE-PROSJEKTET
Medlemmene stilte opp som testpersoner i forbindelse med SINTEFs tilgjengelighets-prosjekt i kommunegården.
07/99 INNLEGG TIL FYLKESMØTE
På forespørsel fra fylkesstyret for vernede arbeidsplasser i Akershus skulle to av gruppens medlemmer stille på et møte og snakke om medbestemmelse på arbeidsplassene, samt fortelle om gruppens arbeid (vedlegg 1/108). Møtet ble avlyst og det har ikke kommet noen ny forespørsel.
08/99 FORMIDLING 99
Vi sendte inn forslag til FO om at RGB kunne holde en forelesning om gruppens arbeid.
Dessverre fikk vi beskjed om at det passet med seminarets program.
10/99 BOLIG-MELDING
Spesialpedagogisk konsulent, Lars Ole Bolneset.
5 ÅRSRAPPORT FOR RGB 1999
Vi gjennomgikk boligmeldingen og den kunne fortelle oss at kommunen har mulighet til å bygge flere boliger til de som har problemer med å skaffe seg egen bolig, gjennom å låne penger av husbanken. Vi fikk ikke mulighet til å uttale oss i denne saken. Vi sendte en e-post til komite for arbeid og fritid og ba om å få gi uttalelse i lignende saker.
11/99 TEMA-HELG «EMMAS HISTORIE»
Vi har brukt mye tid på å planlegge programmet for denne Tema-Helgen. Medlemmene har gitt tilretteleggerne mandat til å jobbe videre med de temaene medlemmene var opptatt av. Det ble satt av en helg, men fordi Hauger verksted skulle ha åpen dag, valgte vi å utsette datoen. Tema-Helgen blir arrangert 17. og 18. mars 2000. Vi regner med at 25 – 30 utviklingshemmede kommer til å delta.
12/99 INFORMASJONS-TELEFON
På Internett kom vi over en utviklingshemmet som bor i Sandefjord og jobber for PROFF. Det sto at han kunne hjelpe folk med hva som helst. Vi ringte han, men han var ikke interessert i å snakke med oss fra Bærum.
13/99 HP 2000 – 2003 TEMAKVELD 7. NOVEMBER 1999
Denne Tema-Kvelden samlet 15 personer som dannet arbeidsgruppen «La KLUBBEN leve». Arbeidsgruppen planla og gjennomførte avisintervju, informasjon på fredagstreff, underskriftskampanje samtaler med politikere/administrasjon og demonstrasjon utenfor Rådhuset i forbindelse med kommunestyremøte 15.12.99.
14/99 FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2000-2003
Vi har sett på Handlingsprogrammet, men hadde store problemer med å forstå konsekvensene av det som sto der. En representant for administrasjonen ble invitert for å forklare noen av punktene nærmere. Det var mange saker som burde vært jobbet med, men på grunn av tidspress og lite informasjon bestemte gruppen seg for å jobbe for å beholde KLUBBEN.
15/99 OPPRYDDING
Vi har begynt å gjennomgå reglene og listene vi bruker i arbeidet.
Spesialpedagogisk konsulent, Lars Ole Bolneset.
6 ÅRSRAPPORT FOR RGB 1999
Denne saken fortsetter inn i det nye årtusenet.
8. Fremtidsplaner 2000

 4 Tema-Kvelder og 2 Tema-Helger med gjennomgående tema: Utviklingshemmedes medbestemmelse og medvirkning.

 Gjennomføre valg av tre medlemmer og en vararepresentant til RGB.
Alle utviklingshemmede i kommunen deltar i valget.

 Hjemmeside

 Informasjonsavis 4 x i året som forteller om de sakene RGB arbeider med.
9. Nødvendige avklaringer

 Budsjett for 2000
 Mål for 2000 i samsvar med kommunens mål
 RGB som høringsinstans
 Brukermedvirkning i kommunen
Bærum, 21.01.00
Lars Ole Bolneset
Spesialpedagogisk konsulent