Rådgivningsgruppen

Årsrapport for 2018

RGBs

årsrapport

for 2018

Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede
i Bærum kommune

Innledning
Årets viktigste saker har vært å gjøre ferdig Mobbe-plakatene
og temakvelden «Sjef i eget hus».

Møte-aktivitet og møte-deltagelse
Gruppen har hatt 8 medlemmer gjennom 2018
og hatt 16 møter (Møte nr. 469 til 484).

Medlemmer ved utgangen av 2018 er:
Tove Kjevik, Merete Bjerke,
Frøydis Jakobsen, Gro Sjønnesen,
Cora Maria Galucio og Erik Songstad.
Cecilie Dahl sluttet til sommeren
og John-Harald Wangen til jul.

juni var det sommer-avslutning
sammen med SAR.
Vi inviterte alle våre samarbeids-partnere
til grilling på Emma Kafe.
Det kom 30 personer.

desember var det jule-avslutning
hos Merete på Stabekk med julemat.

Andre møter og konferanser
En eller flere av gruppens medlemmer
har deltatt på:

o Sjef i eget hus – konferansen 9. mars
o Brukerrådstreff i Norge 26. mai
o Besøk til RiksGrunden i Sverige
sammen med brukerrådene
fra Skedsmo og Eidsberg
o Foredrag for vernepleierstudenter HIOA

Samarbeidsmøte SAR 
– Samarbeidsrådet for områdene bolig, arbeid og fritid/kultur

Det har vært 4 møter i SAR i løpet av året,

samt sommer-avslutning.

13. februar, 8. mai, 5. juni (sommer-avslutning),

14. september og 20. november. Vi har et fast punkt hvor alle gruppene
forteller hva de holder på med.

RGB har ansvaret for å innkalle,
lage saksliste
og skrive referat fra møtene i SAR.

SAR har jobbet med Mobbeplakatene fra Bærumskonferansen,
oppskrift og mandat for brukerråd,
temakveld «Sjef i eget hus»,
Informasjon om brukermedvirkning i Bærum kommune,
bruk av penger etter salg av tomter på Emma Hjorth,
Frivillighet i Bærum kommune
og hvordan feire RGBs 25-års jubileum.

Besøk
Fra første møte i år og til møte i midten av april
har vi hatt besøk av studentene i praksis.
Vernepleier-studenter Birgitte, Nina og Hanne.

Vi har hatt besøk på 6 av 17 møter.

De besøkende har vært:
• 19. januar Else Engh fra aldring og helse
• 24. april mulig medlem Merete Bjerke på besøk
• 5. juni Britta Iversen penger Emma Hjorth
• 14. august Britta Iversen penger Emma Hjorth
• 23. oktober Helen som jobber med kosthold
• 6. november Harald Vaughn om frivillighet

 1. Økonomi
  Budsjettet for 2018 er på ca. kr. 35.000.-
  Lønn til tilretteleggerne dekkes av kommunen som lønnsutgifter
  og utgjorde ca. kr.100.000.-
 2. Internett
  RGB har egen hjemme-side www.radgivningsgruppen.no.
  og egen facebook-side.
  John-Harald har i 2018 hatt ansvaret for sidene.
 3. Saker
  Her kommer en kort oversikt
  over de sakene
  som gruppen har jobbet med dette året.

Gruppen har jobbet med 9 nye saker
og fulgt opp 5 tidligere saker.

Saker vi har arbeidet videre med fra tidligere år:

08/14 Bærum-konferanse – Mobbekonferansen
Plakater ferdig.

07/16 Frivillighet i Bærum
Tas opp på SAR.

09/17 Temakveld: Sjef i eget hus
Gjennomført 2 temakvelder.

10/17 Brukerråd for eldre
Ikke gjort så mye med denne saken.

11/17 Studenter i praksis våren 2018
3 studenter denne våren.

Nye saker i 2018

01/18 Oppskrift på brukerråd
Vi har laget et forslag til en oppskrift på hvordan et brukerråd kan jobbe. Dette oppskriftshefte er laget etter modell fra brukerrådsarbeid i Danmark (ULF).
Heftet er nå på høring hos brukerrådene.

02/18 Tur til Grunden i Sverige
Vi reiste til Gøteborg
for å møte våre svenske samarbeidspartnere i RiksGrunden. Det er en forening med over 1000 medlemmer
og 16 lokallag i hele Sverige.
Foreningen drives av utviklingshemmede
og har utviklingshemmede medlemmer.
De har noen hjelpere som de kaller coacher.
Vi reiste sammen med medlemmer
fra brukerrådene i Skedsmo og Eidsberg.

03/18 Informasjon om brukermedvirkning i Bærum
Britta Iversen har laget et oversiktlig og bra hefte,
hvor hun har samlet informasjon om brukermedvirkning i Bærum. Informasjonen er sendt på høring til alle brukerrådene.
Når heftet er tilbake fra høring, vil det gis tilbakemelding
og heftet gjøres tilgjengelig på nettet
(Bærum kommunenes og RGBs hjemmesider).

04/18 Penger fra salg av tomter på Emma Hjorth
Vi har lagt til rette for at brukerrådene
har kommet med forslag
til hva de 19 millionene fra salg av tomter
på området Emma Hjorth kan brukes til.
I 2019 skal vi stemme over forslagene.

05/18 Hvordan skal vi ferie RGBs 25-års jubileum
Vi er 25 år fra 13. september 2018 til 12. september 2019.
Det har kommet mange forslag og vi har laget en plan.
Vi planlegger å ha en stand på ViVil-lekene
og Morodals-festivalen.
På sommer-avslutningen 2019
ønsker vi å invitere utvalgte gjester.

06/18 Forelesning for vernepleierstudenter
Planlegging og gjennomføring av tre forelesninger for
1-års vernepleierstudenter
på Høgskolen i Oslo og Akershus -OsloMet.

Vi har laget to spørsmål
som studentene skal forberede seg på
og som vi skal snakke om på forelesningen.
En av forelesningene foregår i Sandvika på Kunnskapssenteret og de to andre på Høgskolesenteret på Kjeller.

07/18 Det gjelder livet – lettlest rapport
Vi går gjennom rapporten og ser på lettlestheten.
Er det ting i rapporten som vi skal se nærmere på.
Rapporten er laget av Helsetilsynet
og handler om det Fylkesmannen fant
når de var på tilsyn i noen av landets kommuner
og undersøkte helsehjelp og brukermedvirkning.

08/18 «Mat til begjær og ikke besvær»
Helen skal jobbe med et kostholdsprosjekt
… se i referat fra Sentralt brukerråd

 1. Planer for 2019 Nye medlemmer i gruppen.

Bærum, 15. mars 2019

Merete Bjørke Tove Kjevik
Medlem Medlem

Frøydis Jakobsen          Cora Maria Galucio
Medlem             Medlem
Erik Songstad          Gro K Sjønnesen
Medlem             Medlem